SFS 2008:279 Lag om ändring i lagen (2000:35) om byte av redovisningsvaluta i finansiella företag

Du är här: Start / Associationsrätt / Lag (2000:35) om byte av redovisningsvaluta i finansiella företag / SFS 2008:279 Lag om ändring i lagen (2000:35) om byte av redovisningsvaluta i finansiella företag
080279.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2000:35) om byte av
redovisningsvaluta i finansiella företag;

utfärdad den 15 maj 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 2 § lagen (2000:35) om byte av re-

dovisningsvaluta i finansiella företag ska ha följande lydelse.

2 §

2

I denna lag avses med

1.

försäkringsbolag

: försäkringsaktiebolag och ömsesidigt försäkringsbo-

lag som omfattas av försäkringsrörelselagen (1982:713),

2.

understödsförening

: förening som avses i 1 kap. 1 § lagen (1972:262)

om understödsföreningar,

3.

kreditinstitut

: bankaktiebolag, sparbank och medlemsbank samt kredit-

marknadsföretag enligt 1 kap. 5 § 11 lagen (2004:297) om bank- och finan-
sieringsrörelse och institut för elektroniska pengar enligt 1 kap. 2 § lagen
(2002:149) om utgivning av elektroniska pengar,

4.

finansiellt företag

: de företag som anges i 1�3 samt

a) värdepappersbolag enligt 1 kap. 5 § 26 lagen (2007:528) om värdepap-

persmarknaden,

b) fondbolag enligt 1 kap. 1 § första stycket 7 lagen (2004:46) om investe-

ringsfonder,

c) börs enligt 1 kap. 5 § 3 lagen om värdepappersmarknaden,
d) svensk clearingorganisation enligt 1 kap. 5 § 5 lagen om värdepappers-

marknaden och

e) central värdepappersförvarare enligt 1 kap. 3 § lagen (1998:1479) om

kontoföring av finansiella instrument,

5.

finansiell företagsgrupp

: grupp av företag som avses i 9 kap. 1 § lagen

(2006:1371) om kapitaltäckning och stora exponeringar eller annan grupp av
företag på vilka, enligt föreskrift meddelad med stöd av 13 kap. 1 § 33
samma lag, bestämmelserna om finansiell företagsgrupp ska tillämpas, och

6.

koncern

: detsamma som i 1 kap. 11 och 12 §§ aktiebolagslagen

(2005:551), varvid det som sägs om moderbolag tillämpas även på andra ju-
ridiska personer än aktiebolag.

Denna lag träder i kraft den 23 juli 2008.

1

Prop. 2007/08:57, bet. 2007/08:FiU30, rskr. 2007/08:169.

2

Senaste lydelse 2007:554.

SFS 2008:279

Utkom från trycket
den 27 maj 2008

background image

2

SFS 2008:279

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

På regeringens vägnar

MATS ODELL

Sonja Daltung
(Finansdepartementet)

Viktiga lagar inom associationsrätten
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.