SFS 2014:978 Lag om ändring i lagen (2000:35) om byte av redovisningsvaluta i finansiella företag

Du är här: Start / Associationsrätt / Lag (2000:35) om byte av redovisningsvaluta i finansiella företag / SFS 2014:978 Lag om ändring i lagen (2000:35) om byte av redovisningsvaluta i finansiella företag
140978.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2000:35) om byte av
redovisningsvaluta i finansiella företag;

utfärdad den 26 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 och 4 §§ lagen (2000:35) om byte

av redovisningsvaluta i finansiella företag ska ha följande lydelse.

2 §

2

I denna lag avses med

1. försäkringsföretag: försäkringsaktiebolag, ömsesidigt försäkringsbolag

och försäkringsförening som omfattas av försäkringsrörelselagen
(2010:2043),

2. kreditinstitut: bankaktiebolag, sparbank och medlemsbank samt kredit-

marknadsföretag enligt 1 kap. 5 § 14 lagen (2004:297) om bank- och finansie-
ringsrörelse,

3. finansiellt företag: de företag som anges i 1 och 2 samt
a) värdepappersbolag enligt 1 kap. 5 § 26 lagen (2007:528) om värde-

pappersmarknaden,

b) fondbolag enligt 1 kap. 1 § första stycket 8 lagen (2004:46) om värde-

pappersfonder,

c) börs enligt 1 kap. 5 § 3 lagen om värdepappersmarknaden,
d) svensk clearingorganisation enligt 1 kap. 5 § 5 lagen om värdepappers-

marknaden,

e) central värdepappersförvarare enligt 1 kap. 3 § lagen (1998:1479) om

kontoföring av finansiella instrument, och

f) AIF-förvaltare som har tillstånd enligt 3 kap. 1 § lagen (2013:561) om

förvaltare av alternativa investeringsfonder,

4. koncern: detsamma som i 1 kap. 11 och 12 §§ aktiebolagslagen

(2005:551), varvid vad som sägs om moderbolag tillämpas även på andra juri-
diska personer än aktiebolag.

4 §

3

Ett finansiellt företag som avser att byta redovisningsvaluta ska upp-

rätta en särskild redogörelse över konsekvenserna av bytet för företaget samt
för den koncern och grupp som företaget ingår i. Ett försäkringsföretag ska
även redogöra för konsekvenserna av bytet för försäkringstagare och andra
ersättningsberättigade på grund av en försäkring.

Av redogörelsen ska det framgå vilka risker som är förenade med en redo-

visning i den nya valutan och de åtgärder som har vidtagits för att hantera

1 Prop. 2013/14:228, bet. 2013/14:FiU19, rskr. 2013/14:390.

2 Senaste lydelse 2013:570.

3 Senaste lydelse 2010:2065.

SFS 2014:978

Utkom från trycket
den 8 juli 2014

background image

2

SFS 2014:978

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

dessa. Det ska också framgå om bytet är förenligt med de bestämmelser som
gäller för verksamheten.

Ett fondbolag ska ge in redogörelsen till Finansinspektionen senast sex

månader före ingången av det första räkenskapsåret med redovisning i den
nya valutan.

Denna lag träder i kraft den 2 augusti 2014.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Eva-Lena Norgren
(Finansdepartementet)

Viktiga lagar inom associationsrätten
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.