920543.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1992:543

om börs- och dearingverksamhet;

utkom från trycket

den 17 juni 1992

utfärdad den 4 juni 1992.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs följande.

Inledande bestämmelser

1 kap. Tillämpningsområde m.m.

1 § Företag som driver verksamhet i syfte att åstadkomma regelbunden

handel med finansiella instrument kan få auktorisation som börs eller
marknadsplats enligt denna lag.

Clearingverksamhet får drivas endast av företag som har fått tillstånd

som clearingorganisation enligt denna lag.

Frågor om auktorisation och tillstånd prövas av Finansinspektionen.

2 § Auktorisation och tillstånd kan meddelas svenska aktiebolag, svens­
ka ekonomiska föreningar och utländska foretag.

3 § Om börs finns särskilda bestämmelser i 2�6 kap., om auktoriserad

marknadsplats i 7 kap. och om clearingorganisation i 8 och 9 kap.

4 § I denna lag betyder

1. öörs: foretag som har fått auktorisation enligt 2 kap . att driva verk-

' Prop. 1991/92; 113, NU26, rskr. 321.

1083

¬

background image

SFS 1992:543

samhet som syftar till att åstadkomma regelbunden handel med finansiella

instrument mellan till verksamheten anslutna medlemmar,

2. börsmedlem: den som av en börs har fått tillåtelse att delta i handeln

vid börsen,

3. auktoriserad marknadsplats: foretag som har fått auktorisation enligt

7 kap. att driva verksamhet som syftar till att åstadkomma regelbunden

handel med finansiella instrument,

4. clearingverksamhet: verks amhet som består i a tt yrkesmässigt i op­

tions- eller terminsavtal träda in som part eller på annat sätt garantera att

avtalet fullgörs,

5. clearingorganisation: företag som har fått tillstånd enligt 8 kap. att

driva clearingverksamhet,

6. clearingmedlem: den som av en clearingorganisation har fått tillåtelse

att delta i clearingen hos organ isationen,

7. option: en rätt att till ett bestämt pris i framtiden få köpa eller sälja

tillgångar eller en rätt att vid en framtida tidpunkt få ett belopp som räknas

ut på grundval av ä ndringar i ett kursindex eller liknande,

8. termm: ett avtal om köp av tillgångar som mot ett i avtalet bestämt

pris skall levereras vid en framtida tidpunkt eller ett avtal om att betalning
mellan partema i framtiden skall ske på grundval av ändringar i ett
kursindex eller liknande,

9. finansiellt instrument och fondpapper, vad som anges i I kap. 1 §

lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument.

Börs

2 kap. Förutsättningar för auktorisation m. m.

Sundhetskrav
1 § En börs skall driva sin verksamhet så att allmänhetens förtroende för

värdepappersmarknaden upprätthålls och enskildas kapitalinsatser inte

otillbörligen äventyras samt i övrigt så at t verksamheten kan anses sund.

Börsen skall därvid tillämpa principerna om

fritt tillträde, som innebär att var och en som uppfyller de krav som ställs

1 denna lag och av börsen får bli börsmedlem,

neutralitet, som innebär att av börsen uppställda regler tillämpas på ett

likformigt sätt gentemot alla börsmedlemmar, och

god genomlysning, som innebär att börsmedlemmaraa får en snabb,

samtidig och korrekt information om handeln och att allmänheten får

tillfälle att ta del av sådan information.

Svenska företag

2 § Auktorisation som börs får meddelas ett svenskt aktiebolag eller en
svensk ekonomisk förening endast om

1. bolagsordningen eller sta dgarna inte strider mot denna lag eller nå­

gon annan forfattning,

2. den planerade verksamheten kan antas komma att uppfylla de krav

som anges i 1 § , och

1084

3. foretaget uppfyller de villkor som i övrigt anges i denna lag.

¬

background image

3 § Ansökan om auktorisation får göras innan bolaget eller föreningen

SFS 1992:543

har registrerats. Om en sådan ansökan har gjorts av ett aktiebolag inom sex
månader från stiftelseurkundens undertecknande, räknas den i 2 kap. 9 §
första stycket aktiebolagslagen (1975:1385) föreskrivna tiden från auktori-

sationsbeslutet. Om en sådan ansökan i stället har gjorts av en ekonomisk
förening inom sex månader från det att beslut om att bilda föreningen
fattats, räknas den i 2 k ap. 3 § första stycket lagen (1987:667) om ekono­

miska föreningar föreskrivna tiden från auktorisationsbeslutet.

Till ansökan skall fogas en plan för den tilltänkta verksamheten.

4 § En börs bolagsordning eller stadgar skall godkännas av Finansin­
spektionen i samband med att auktorisation beviljas.

Ett beslut om ändring av bolagsordningen eller stadgarna får inte regi­

streras innan det har godkänts av inspektionen.

5 § En börs som är aktiebolag skall ha ett aktiekapital som med hänsyn

till verksamhetens art och omfattning är tillräckligt stort. Vid bedömning­

en av om aktiekapitalet är tillräckligt skall hänsyn tas även till andra

finansiella resurser som börsen har eller kan utnyttja. För börs som är

ekonomisk förening gäller vad som sägs om aktiekapital i stället summan
av gjorda medlemsinsatser och förlagsinsatser.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finansinspektionen

får meddela närmare föreskrifter om storleken av a ktiekapitalet och sum­

man av gjorda medlemsinsatser och förlagsinsatser.

6 § En börs skall ha en styrelse med minst fem ledamöter och en verk­
ställande direktör.

Utländska foretag

7 § Auktorisation för ett utländskt företag att driva verksamhet som

börs här i landet från avdelningskontor med självständig förvaltning
(filial) får meddelas endast om

1. företaget i sitt hemland driver sådan verksamhet och där står under

tillsyn av en myndighet eller ann at behörigt organ, och

2. den planerade verksamheten här i landet kan antas komma att uppfyl­

la de krav som anges i 1 §.

För utländska företag gäller bestämmelserna i denna lag i tillämpliga

delar. I övrigt gälle r lagen (1992:160) om utländska filialer m. m.

Sekretess
8 § Den som är eller har varit knuten till en börs som anställd eller

uppdragstagare får inte obehörigen röja eller utnyttja vad han i anstäl l­
ningen eller un der uppdraget har fått veta om någon annans affärsförhål­

landen eller personliga förhållanden.

1085

¬

background image

SFS 1992:543

3 kap. Börsmedlemmar

1 § En börs får som medlemmar ha endast

1. Sveriges riksbank,
2. värdepappersinstitut som har tillstånd att driva värdepappersrörelse

enligt I kap . 3 § 1, 2 eller 3 lagen (1991:981) om värdepappersrörelse, och

3. utländska foretag som i sitt hemland har rätt att delta i börshandel av

liknande slag och som där står under tillsyn av myndighet eller annat
behörigt organ.

Till börsmedlem får antas endast den som har tillräckliga finansiella

resurser och i övrigt är lämplig att delta i handeln vid börsen.

2 § Om en börsmedlem inte längre uppfyller kraven for medlemskap,

skall börsen besluta att medlemskapet skall upphöra.

Har ett börsmedlemskap upphört på grund av beslut enligt första styc­

ket, får medlemmen, om det finns särskilda skäl, utföra köp- eller säljorder

vid börsen for att skydda uppdragsgivare mot forlust.

3 § Börsmedlemmar skall lämna börsen de upplysningar som behövs for
att börsen skall kunna fullgöra sina uppgifter enligt denna lag och andra

författningar.

4 kap. Börsens verksamhet

Godkännande för notering och handel

1 § Vid en börs får notering av och handel med alla slags finansiella

instrument ske. Notering av och handel med ett visst finansiellt instru­
ment får dock inte inledas förrän börsen h ar lämnat sitt godkännande till

detta.

Fondpapper får godkännas for notering och handel genom att börsen,

efter prövning enligt 5 kap . 1 §, beslutar o m inregistrering av fondpappe­

ren. För fondpapper som inte är foremål for inregistrering får sådant

godkännande lämnas endast om prövning har skett enligt 6 kap. 1 §.

Optioner och terminer får godkännas for notering och handel bara om

det förekommer en betydande handel med tillförlitlig ku rssättning i den

eller de tillgångar som optionen eller terminen grundas på.

Handelsregler
2 § En börs skall ha ändamålsenliga regler f�r h ur handeln vid börsen

skall gå till.

Börsen skall övervaka handeln och kursbildningen vid börsen och se till

att handeln sker i överensstämmelse med denna lag och andra författning­

ar samt med god sed på värdepappersmarknaden.

Kursnotering och information

3 § Kurser noteras med ledning av de köpanbud, säljanbud och betal-

1086

kurser som före kommer vid eller rapp orteras till börsen. Information om

¬

background image

kurser och omsättningsuppgifter skall oflFentliggöras omedelbart, om inte

SFS 1992:543

Finansinspektionen med hänsyn till handelns eflfektivitet tillåter något

annat.

Rapportering av avslut
4 § En börsmedlem skall, på det sätt och i de n omfattning som börsen
bestämmer, till börsen anmäla avslut som medlemmen utanför börsen har

gjort för egen eller någon annans räkning i de finansiella instrument som

noteras vid börsen. Om ett sådant avslut har skett vid en auktoriserad
marknadsplats och avser inregistrerade fondpapper, behöver avslutet inte

anmälas till börsen.

Sidoverksamhet
5 § En börs får, utöver den verksamhet som auktorisationen omfattar, i

företaget driva endast sådan verksamhet som har nära samband med den.

Om det finns särskilda skäl, får Finansinspektionen tillåta en börs att

driva även annan verksamhet.

Organisationsförvärv
6 § Förvärv av aktier eller andelar i företag kräver tillstånd av Finansin­
spektionen, om förvärvet in går som ett led i organisationen av verksamhe­

ten.

5 kap. Inregistrering av fondpapper

Förutsättningar för inregistrering

1 § Inregistrering av fondpapper vid en börs sker efter ansökan av den

som har gett ut fond papperen.

Inregistrering får ske endast om det med hänsyn till marknadsförhållan­

dena för de fondpapper som avses och omständigheterna i övrigt föreligger

förutsättningar för en ändamålsenlig börshandel med fondpapperen.

Om skyldighet föreligger enligt 5 § att offentliggöra börsprospekt, får

fondpapperen inte inregistreras förrän prospektet har godkänts av börsen
och offentliggjorts av utgivaren.

Regeringen eller, efter regeringens bem yndigande. Finansinspektionen

skall meddela nä rmare föreskrifter om villkoren för inregistrering.

2 § En ansökan om inregistrering får inte avslås utan att sökanden har
fått tillfälle att yttra sig över det som har tillförts ärendet genom någon
annan än honom själv, om inte detta är uppenbart obehövligt.

Beslut om inre gistrering skall meddelas snarast och senast sex mån ader

från det att ansökan gjordes hos börsen eller, om ansökan kompletteras,
senast sex mån ader från det att kompletteringen kom in till börsen. Med­
delas inte beslut inom angiven tid, skall det anses som om ansökan har
avslagits.

1087

¬

background image

SFS 1992:543

Utgivarens informationsplikt

3 § Den som har gett ut fondpapper som har inregistrerats vid en börs

skall

� fortlöpande informera börsen om sin verksamhet,

� i övrigt lämna börsen de upplysningar som den behöver för att kunna

fullgöra sina uppgifter enligt denna lag och annan författning samt

� offentliggöra de upplysningar om verksamheten och fondpapperen

som är av betydelse för bedömning av kursvärdet på fondpapperen.

Avregistrering
4 § En börs skall besluta om avregistrering av fondpapper, om utgivaren

av fondpapperen begär det eller om han allvarligt åsidosatt s ina förpliktel­

ser enligt lag eller någon anna n författning. Avregistrering skall ej ske om
det är olämpligt från allmän synpunkt.

Avregistrering får inte beslutas utan att utgivaren har fått tillfälle att

yttra sig över det som har tillförts ärendet genom någon annan än honom

själv, om inte detta är uppenbart obehövligt eller beslutet inte kan upp­
skjutas.

Beslut om avregistrering skall offentliggöras omedelbart.

Borsprospekt

5 § Till en ansökan om inregistrering skall utgivaren av fondpapperen

foga en särskild redogörelse för sina förhållanden (börsprospekt). Prospek­
tet skall innehålla de upplysningar som behövs för att en investerare skall

kunna göra en välgrundad bedömning av utgivarens verksamhet och eko­
nomiska ställning samt av de rättigheter som är förenade med fondpappe­
ren.

Skyldighet att upprätta börsprospekt föreligger inte om inregistreringen

avser fondpapper som är utgivna av staten eller är andelar i en värdepap­

persfond. Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande. Finansin­

spektionen får meddela föreskrifter om undantag från skyldigheten att

upprätta börsprospekt i fall då behovet av information har tillgodosetts på

något annat sätt.

När börsen har godkänt prospektet, skall prospektet offentliggöras av

utgivaren.

Halvårsrapport

6 § Ett aktiebolag vars aktier är inregistrerade vid en börs skall under

varje räkenskapsår som omfattar mer än tio månader offentliggöra en
redogörelse för räkenskapsårets första sex månader (hal vårsrapport). Rap­
porten skall offentliggöras inom två månader från halvårets utgång. Vid

offentliggörandet skall halvårsrapporten ges in till börsen. Om det finns
särskilda skäl, får börsen medge anstånd med offentliggörandet.

Halvårsrapporten skall innehålla en redogörelse för b olagets verksamhet

och resultat under räkenskapsårets första sex månade r.

1088

¬

background image

6 kap. Fondpapper som inte inregistreras

SFS 1992:543

Förutsättningar for notering
1 § Notering vid en börs av fondpapper som inte är föremål för inregi­
strering sker efter ansökan av den som har gett ut fondpapperen.

Notering får ske endast om det med hänsyn till m arknadsförhållandena

för de fondpapper som avses och omständigheterna i övrigt föreligger
förutsättningar för en ändamålsenlig börshandel med fondpapperen.

Utgivarens informationsplikt
2 § En utgivare av fond papper vilka noterats med stöd av 1 § skall

- fortlöpande informera börsen om sin verksamhet,

- i övrigt lämna börsen de upplysningar som den behöver för att kunna

fullgöra sina uppgifter enligt denna lag och andra författningar samt

- offentliggöra de upplysningar om verksamheten och fondpapperen

som är av betydelse för bedömning av kursvärdet på fondpapperen.

Auktoriserad marknadsplats

7 kap. Förutsättningar för auktorisation m. m.

Sundhetskrav
1 § En auktoriserad marknadsplats skall driva sin verksamhet så att

allmänhetens förtroende för värdepappersmarknaden upprätthålls och en­
skildas kapitalinsatser inte otillbörligen äventyras samt i övrigt så att

verksamheten kan anses su nd.

Den au ktoriserade marknadsplatsen skall därvid tillämpa principerna

om

fritt tillträde, som innebär att var och en som uppfyller av marknadsplat­

sen uppställda krav för delta i hand eln,

neutralitet, som innebär att av marknadsplatsen uppställda regler till-

lämpas på ett likformigt sätt gentemot alla som deltar i handeln, och

god genomlysning, som innebär att de som deltar i handeln får en snabb,

samtidig och korrekt information om handeln och att allmänheten får

tillfälle att ta del av såd an information.

Tillämpliga bestämmelser

2 § Bestämmelserna för börs i 2, 4 och 6 kap. skall, med i andra stycket

angivna undantag, til lämpas även i fråga om auktor iserad marknadsplats.

För auktoriserad marknadsplats gäller inte bestämmelserna i 2 k ap. 1 §

om sundhetskrav, i 2 kap. 6 § om styrelses storlek och verkställande
direktör, i 4 kap. 1 § andra stycket såvitt avser inregistrering av fondpap­
per, i 4 kap. 3 § om kursnotering och information och i 4 kap. 4 § om

rapportering av avslut.

1089

35-SFS 1992

¬

background image

SFS 1992:543

Rapporteringsskyldighet

3 § En auktoriserad marknadsplats, där det förekommer notering av

fondpapper som är inregistrerade vid börs, skall til l börsen rapp ortera alla

avslut i dessa fon dpapper som sker vid marknadsplatsen eller som anmäls
dit.

Kursnotering och information

4 § Kurser noteras med ledning av de köpanbud, säljanbud och betal­

kurser som förekommer vid eller anmäls till den auktoriserade marknads­
platsen. Information om kurser och omsättningsuppgifter skall offentliggö­
ras.

Clearingorganisation

8 kap. Förutsättningar for tillstånd m. m.

Sundhetskrav
1 § En clearingorganisation skall driva sin verksamhet så att allmänhe­

tens fortroende for värdepappersmarknaden upprätthålls och enskildas
kapitalinsatser inte otillbörligen ä ventyras samt i övrigt så att verksamhe­
ten kan anses sund.

Clearingorganisationen skall därvid tillämpa principerna om

fritt tillträde, som innebär att var och en som uppfyller de krav som ställs

1 denna lag och av clearingorganisationen får delt a i clearingen, och

neutralitet, som innebär att av clearingorganisationen uppställda regler

tillämpas på ett likformigt sätt gentemot alla clearingmedlemmar.

Svenska foretag

2 § Tillstånd for ett svenskt aktiebolag eller en svensk ekonomisk för­

ening att driva clearingverksamhet får meddelas endast om

1. bolagsordningen eller stadg arna inte strider mot denna lag eller nå­

gon annan författning,

2. den planerade verksamheten kan antas komma att uppfylla de krav

som anges i 1 §, och

3. företaget uppfyller de villkor i övrigt som anges i denna lag.

Utländska foretag

3 § Ett utländskt företag får efter tillstånd av Finansinspektionen driva
clearingverksamhet från avdelningskontor med självständig förvaltning
(filial).

Tillstånd till filialetablering skall lämnas om

1. företaget i sitt hemland bedriver likartad clearingverksamhet och där

står under tillsyn av en myndighet eller annat behörigt organ, och

2. den planerade verksamheten här i landet kan antas komma att upp­

fylla de krav som anges i 1 § .

För utländska företag gäller bestämmelserna i denna lag i tillämpliga

1090

delar. I övrigt gäller lag en (1992:160) om utländska filialer m. m.

¬

background image

J]

'J

övrigt

SFS 1992:543

4 § Bestämmelserna i 2 kap. 3 § om ansökan innan bolaget eller för­

eningen har registrerats, i 2 kap. 4 § om godkännande av bolagsordning
eller stadgar, i 2 kap. 5 § om kapital, i 2 k ap. 6 § om styrelses storlek och

verkställande direktör och i 2 k ap. 8 § om sekretess skall tillämpas även i

fråga om clearingorganisation.

5 § En clearingorganisation skall ha kapital, garanti, försäkring eller
liknande som ger kunderna ett tillfredsställande skydd mot förluster som

kan drabba dem till följd av clearingverksamheten.

Clearingmedlemmar
6 § En clearingorganisation får som medlem ha endast den som har en
betryggande kapitalstyrka och som i övrigt bedöm s vara lämplig att delta i
clearingen hos organisationen.

Om en clearingmedlem inte längre uppfyller de krav som anges i första

stycket, skall clearingorganisationen besluta att medlemskapet skall upp­

höra.

Har et t clearingmedlemskap upphört på grund av beslut enligt andra

stycket, får medlemmen, om det finns särskilda skäl, ändå vidta åtgärder i
förhållande till clearingorganisationen för att skydda uppdragsgivare mot
förlust.

7 § Clearingmedlemmar skall lämna clearingorganisationen de upplys­

ningar som behövs för att organisationen skall kunna fullgöra sina uppgif­

ter enligt denna lag eller annan författning.

9 kap. Clearingorganisationens verksamhet

Inledande bestämmelse

1 § En clearingorganisation skall ha än damålsenliga regler för hur clear­

ingen hos organisationen skall gå till,

Clearingen skall ske under förhållanden som överensstämmer med den­

na lag och andra författningar samt med god sed på värdepappersmarkna­

den.

Säkerhetskrav m.m.

2 § En clearingorgan isation skall se till att det vid clearingen ställs be­
tryggande säkerhet för gjorda åtaganden och att sådan säkerhet vidmakt­
hålls så länge ett åtagande består.

Säkerheten skall anses betryggande om det kan antas att åtagandet kan

avvecklas utan att ytterligare kapital behöver tillskjutas.

3 § En clearingorganisation får besluta att efterge kravet på säkerhet, i
den mån det är uppenbart att säkerhet inte behövs. Ett sådant beslut får

inte tillämpas innan det har godkänts av Finansinspektionen.

1091

¬

background image

SFS 1992:543

4 § Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finansinspefe
tionen får meddela närmare föreskrifter om säkerhetskravet.

.

5 § Om en clearingorganisation träder in som part i handeln, skall orga ­

nisationen se till att dess riskmässiga ställning i handeln är balanserad.
Uppstår obalans skall organisationen omedelbart vidta åtgärder för att

återställa jämvikten.

Sidoverksamhet

6 § En clearingorganisation får, utöver clearingverksamhet, i företaget

driva endast sådan verksamhet som har nära samband med den.

Om det finns särskilda skäl, får Finansinspektionen tillåta en clearingor­

ganisation att driva även annan verksamhet.

Organisationsforvärv

7 § Förvärv av aktier eller andelar i företag kräver tillstånd av Finansin­

spektionen, om förvärvet ingår som ett led i organisationen av verksamhe­

ten.

Gemensamma bestämmelser

10 kap. Avbrytande av handel

Handelsstopp

1 § Om allmänheten inte har tillgång till information om ett visst finan­

siellt ins trument på lika villkor eller inte i tillräcklig omfattning har till­

gång till information om utgivaren, eller om det finns särskilda skäl, skall
en börs eller auktoriserad marknadsplats besluta att handeln med det

finansiella instrumentet skall av brytas (handelsstopp). Sådant beslut får

inte gälla längre än som oundgängligen behövs.

2 § Om handeln med ett visst finansiellt instrument vid en börs eller en

auktoriserad marknadsplats har avbrutits och detta instrument utgör den

underliggande tillgången för optioner eller terminer som är föremål för

handel där eller vid någon an nan börs eller marknadsplats, skall börsen
respektive marknadsplatsen omedelbart avbryta handeln med optionema

eller terminerna. Detsamma gäller om den underliggande tillgången utgörs

av annan egendom och det för den egendomen saknas tillförlitligt mark­

nadsvärde. Handeln får återupptas först när handeln i det finansiella
instrumentet återupptagits respektive när ett tillförlitligt marknadsvärde

för egendomen finns.

Om det finns särskilda skäl, får Finansinspektionen medge undantag

från första stycket.

3 § Om handel med ett visst finansiellt instrument vid en börs eller en

auktoriserad marknadsplats har avbrutits enligt 1 eller 2 §, skall även

handel med samma instrument vid annan börs eller marknadsplats avbry-

1092

las.

¬

background image

Il

J

4 § Om en börs eller en auktoriserad marknadsplats i strid med 1, 2 eller

SFS.1992:543

3 § underlåter att avbryta handeln med ett visst finansiellt instrument, får
Finansinspektionen besluta att handeln med instrumentet skall avbrytas.
Om inspektionens beslut gäller ett sådant fall som avses i 1 §, skall börsen
eller marknadsplatsen i samråd med inspektionen besluta om när handeln
kan återupptas.

Stängning

5 § Vid krig, krigsfara eller andra onormala förhållanden får regeringen

besluta att all handel vid en börs eller en auktoriserad marknadsplats skall

avbrytas. I brådskande fall får sådant beslut meddelas av börsen eller

marknadsplatsen efter samråd med Finansinspektionen. Börsens eller
marknadsplatsens beslut, som får avse högst en vecka, skall omedelbart

underställas regeringen.

Offentliggörande av beslut om handelsstopp eller stängning
6 § Beslut enligt detta kapitel skall omedelbart offentliggöras. Om så­

dant beslut fattats av börsen eller den auktoriserade marknadsplatsen,
skall den dessutom samtidigt underrätta Finansinspektionen.

11 kap. Tillsyn

Upplysningsskyldighet

1 § Företag med auktorisation eller tillstånd enligt denna lag står under

tillsyn av Finansinspektionen. Företagen skall lämna inspektionen de upp­

lysningar om sin verksamhet och därmed sammanhängande omständighe­

ter som inspektionen begär.

2 § Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande. Finansinspek­
tionen får meddela foreskrifter om

1. vilka upplysningar foretagen skall lämna till inspektionen,
2. foretagens löpande bokföring, årsbokslut och årsredovisning samt

förvaring och inventering av värdehandlingar.

Hur tillsynen skall bedrivas

3 § Finansinspektionen skall vid sin tillsyn över företagen se till att en
sund utveckling av värdepappersmarknaden främjas.

4 § Finansinspektionen får förordna en revisor att med övriga revisorer
delta i revisionen av ett foretag. Inspektionen får när som helst återkalla
ett sådant förordnande och utse en ny revisor.

Revisorn har rätt till skäligt arvode av foretaget for sitt arbete. Arvodets

storlek bestäms av inspektionen.

5 § Finansinspektionen får, när det anses nödvändigt, sammankalla sty­

relsen i ett företag.

1093

¬

background image

SFS 1992:543

Har företagets styrelse inte rättat sig efter en begäran från Finansinspek'-

tionen om att kalla till en extra stämma, får inspektionen utfärda sådan
kallelse.

Företrädare för inspektionen för närvara vid stämma och vid sådant

styrelsesammanträde som inspektionen har sammankallat samt delta i
överläggningarna.

Ingripanden mot foretag som står under tillsyn

6 § Om ett företag har fattat ett beslut som strider mot denna lag eller

någon annan författning som reglerar dess verksamhet, mot föreskrift som
meddelats med stöd av denna lag eller någon annan författning eller mot
bolagsordningen eller stad garna, får Finansinspektionen förbjuda att be­

slutet verkställs. Har beslutet redan verkställts, får inspektionen förelägga

företaget att göra rättelse, om d etta är möjligt.

�&terkallelse av auktorisation m. m.

7 § Auktorisation eller tillstånd som enligt denna lag har lämnats ett

företag skall återkallas av Finansinspektionen om

1. företaget genom att överträda denna lag eller någon föreskrift som

har meddelats med stöd av lagen eller på anna t sätt visat sig olämpligt att
utöva sådan verksamhet som auktorisationen eller tillståndet avser,

2. företaget inte bedriver sådan verksamhet som auktorisationen eller

tillståndet avser, eller

3. såvitt avser svenskt aktiebolag, bolagets egna kapital understiger två

tredjedelar av det registrerade aktiekapitalet och bristen inte har täckts

inom tre månader från det att den blev känd för bolaget.

Om det är tillräckligt får inspektionen i de fall som anges i första stycket

1 meddela varning i stället för att återkalla auktorisationen eller tillstån­

det.

Vid återkallelse av ett tillstånd att driva clearingverksamhet får inspek­

tionen besluta om hur rörelsen skall avvecklas.

Ett beslut om återkallelse av tillstånd att driva clearingverksamhet får

förenas med förbud att fo rtsätta verksamheten.

Ingripanden mot den som saknar tillstånd m. m.

8 § Om någon d river clearingverksamhet utan att ha tillstånd till det,

skall Finansinspektionen förelägga honom att upphöra med detta. Det­

samma gäller om någon i handel med finansiella instrument använder

någon av beteckningarna börs och auktoriserad marknadsplats utan att
vara auktoriserad som sådan.

�r det osäkert om en viss verksamhet om fattas av tillståndsplikt enligt

denna lag, får Finansinspektionen förelägga den som driver verksamheten
att lämna de upplysningar om verksamheten som behövs för att bedöma
om lagen är tillämplig.

Ett föreläggande enligt denna paragraf som avser ett utländskt företag

får riktas såväl mot det utländska företaget som mot den som här i landet

1094

är verksam för företagets räkning.

¬

background image

Avgifter m. m.

SFS 1992:543

9 § För prövning av ansökan om auktorisation eller tillstånd enligt den­

na lag skall sökanden betala avgift enligt de närmare föreskrifter söm
regeringen meddelar. Om Finansinspektionen for bedömning av en viss

fråga i prövningen behöver anlita någon med särskild fackkunskap, skall

kostnaden for detta betalas av sökanden.

Företag som står under tillsyn enligt d enna lag skall med årliga avgifter

bekosta Finansinspektionens verksamhet enligt de närmare foreskrifter
regeringen meddelar.

Vite

10 § Om Finansinspektionen meddelar foreläggande eller förbud enligt

denna lag, får inspektionen förelägga vite.

12 kap. överklagande

1 § Finansinspektionens beslut enligt 11 kap. 5 § och 8 § andra stycket

får inte överklagas.

Andra beslut som Finansinspektionen meddelar enligt denna lag får

överklagas hos kammarrätten.

Inspektionen får bestämma att ett beslut om forbud eller föreläggande

enligt I I kap. 6 § eller om återkallelse enligt 11 kap. 7 § skall gälla omedel­

bart.

2 § Den som är missnöjd med ett beslut av en börs att avslå en ansökan

om inregistrering av fondpapper eller att avregistrera fondpapper kan

väcka talan mot börsen vid allmän domstol inom tre månader från den dag

då beslutet meddelades. Om talan inte väcks inom denna tid är rätten till
talan forlorad.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993 eller den tidigare dag som

regeringen bestämmer.

2. Genom lagen upphävs lagen (1979:749) om Stockholms fondbörs.

Bestämmelserna om organisation och förvaltning i 4�10§§ den lagen

skall dock fortsätta att gälla fram till den 1 januari 1994.

3. Vad som sägs i 3 kap. I § 2 om värdepappersinstitut skall också gälla

sådan fondkommissionär som med stöd av punkt 3 i övergångsbestämmel­
serna till lagen (1991:981) om värdepappersrörelse driver rörelse enligt
fondkommissionslagen (1979:748).

4. Frågor om auktorisation eller tillstånd enligt denna lag får prövas

före ik raftträdandet. Ett beslut i en sådan fråga skall gälla tidigast från
ikraftträdandet.

5. Om en börs övertar Stockholms fondbörs verksamhet får den börsen,

på ansökan av den som har gett ut fondpapper som vid lagens ikraftträdan­

de är inregistrerade vid Stockholms fondbörs, inregistrera dessa fondpap­

per utan sådan prövning som anges i 5 kap. 1 §. Detta gäller dock inte om
villkoren för inregistrering vid den nya börsen är strängare än de villkor

som gällde vid Stockholms fondbörs vid tiden fo r övertagandet.

1095

¬

background image

SFS 1992:543

�ven om en utgivare av,fondpapper inte gör en sådan ansökan Söixi

avses i första stycket, får den nya börsen inregistrera fondpapperen för eh

tid av högst t re månader, om det är olämpligt från allmän synpunkt att
inregistreringen upphör.

På regeringens vägnar

CARL BILDT

ANNE WIBBLE

(Finansdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom associationsrätten
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.