921615.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1992:1615

om ändring i föreningsbankslagen (1987:620);

utkom från trycket

den 30 december 1992

Utfärdad den 17 december 1992.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 1 kap. 4 §, 2 kap. 2 och 5 §§, 7

kap. 5 §, 9 kap. 4 och 15 §§ samt 10 kap. 9§ föreningsbankslagen
(1987:620) skall ha följande lydelse.

1 kap.

4 § För en föreningsbanks förpliktelser svarar endast bankens tillgångar,

med undantag av vad som följer av 7 §.

Det åligger vaije medlem att betala insats i föreningsbanken i enlighet

med vad som föreskrivs i stadgarna. Betalningen skall alltid fullgöras i
pengar.

En central föreningsbank skall tillsammans med anslutna lokala för­

eningsbanker när den centrala föreningsbankens rörelse påbörjas ha ett

bundet eget kapital som vid tidpunkten för beslut om oktroj motsvarar
minst fem miljoner ecu. I 4 kap. 7 § bankrörelselagen (1987:617) finns
bestämmelser om vad som utgör bundet eget kapital.

2 kap.

2

En föreningsbanks stadgar skall stadfastas. Till ansökan om stadfas-

telse skall fogas en plan f �r den tilltänkta verksamheten.

Stadfastelse av stadgar meddelas f�r en cen tral föreningsbank av rege­

ringen och för en lokal föreningsbank av Finansinspektionen.

Vid behandlingen av en ansökan om stadfastelse av stadgar prövas att

stadgarna överensstämmer med denna lag, bankrörelse lagen (1987:617)
och andra författningar samt om och i vad mån särskilda bestämmelser

behövs med hänsyn till omfattningen och arten av föreningsbankens verk­

samhet.

Regeringen skall stadfasta stadgarna och bevilja okt roj f�r en central

föreningsbank, om den planerade rörelsen kan antas komma att uppfylla

kraven på en sund bankverksamhet.

Oktroj får inte vägras på den grunden att det inte behövs någon ytterliga­

re bank.

5

En nybildad föreningsbank skall anmälas f�r registrering senast fyra

månader efter det att dess stadgar har erhållit stadfastelse.

För registering krävs att föreningsbanken har minst så många medlem­

mar som anges i 1 § och att dessa har betalt in insatsbelopp enligt stadgar­
na.

' Prop. 1992/93:89, bet. 1992/93:NU9, rskr. 1992/93:109. Jfr EES-avtalet bilaga IX

avsnitt II och rådets direktiv 89/646/EEG (EGT nr L 386, 30.12.1989, s. 1) m. fl.

^ Senaste lydelse 1992:1058.

' Senaste lydelse 1992:1058.

3831

¬

background image

. #

SFS 1992:1615

För registrering av en central föreningsbank krävs att banken tillsam­

mans med anslutna lokala föreningsbanker har ett så stort bundet eget

kapital som föreskrivs i 1 ka p. 4 § tredje stycket.

Frågan om föreningsbankens bildande har fallit, om anmälan för registe­

ring inte har skett inom den tid som anges i första stycket eller om
Finansinspektionen genom beslut som har vunnit laga kraf t har avskrivit

en sådan anmälan eller vägrat registrering. I sådant fall svarar styrelseleda­

möterna solidariskt för återbetalningen av insatser jämte uppkommen

avkastning, med avdrag för kostnader på grund av åtgärder enligt 6 §

första stycket tredje meningen.

7 kap.

5 §'' Ordinarie föreningsbanksstämma skall hållas inom fem månader
efter utgång en av vaije räkenskapsår. Vid sådan stämma skall styr elsen

lägga fram årsredovisningen och revisions berättelsen samt, i en förening­

bank som är moderförening, koncernredovisningen och koncemrevisions-
berättelsen.

Vid stämman skall beslut fattas
1. om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt, i

föreningsbank som är moderförening, koncemresultaträkningen och kon-

cembalansräkningen,

2. om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda

balansräkningen,

3. om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna, samt
4. i andra ärenden som ankommer på stämman enligt denna lag, bank­

rörelselagen (1987:617) eller stadgarna.

Beslut i en fråga som avses i andra stycket 1 � 3 skall dock skjutas upp till

en fortsatt stämma, om majoriteten eller en minoritet som består av minst

en tiondel av samtliga röstberättigade begär det. I en central föreningsbank

med anslutna lokala förenings banker krävs dock att röstberättigade med
minst en tiondel av rösterna begär att beslutet skjuts upp. Den fortsatta

stämman skall hållas minst en och högst två månader därefter. Något

ytterligare uppskov är inte tillåtet.

9 kap.

4

om

Rätten skall förordna att förening sbanken skall träda i likvi dation,

1. en lokal föreningsbanks rörelse inte öppnats inom ett år från för­

eningsbankens bildande,

2. oktrojen för en central föreningsbank har återkallats,
3. en lokal föreningsbank inte är ansluten till en central föreningsbank

eller den centrala föreningsbank till vilken den är ansluten har trätt i

likvidation eller försatts i konkurs, eller

3832

" Senaste lydelse 1992:1058. �ndringen innebär att fjärde stycket upphävs.

' Senaste lydelse 1992:1058.

¬

background image

4. fbreningsbanken efter en konkurs som avslutats med överskott inte

SFS 1992:1615

inom föreskriven tid har fattat beslut om likvidation enligt 19 § andra

stycket.

Beslut om likvidation ska ll dock inte meddelas, om det styrks att likvi­

dationsgrunden har upphört under ärendets handläggning i första instans.

Fråga om likvidation enligt första stycket prövas på anmälan av Finans­

inspektionen eller på ansökan av styrels en, styrelseledamot, medlem eller
innehavare av förlagsandel. I det fall som avses i första stycket 4 prövas

frågan även på ansökan av borgenär eller av annan vars rätt kan vara

beroende av att det finns någon som kan företräda föreningsbanken.

15

När likvidatorema har fullgjort sitt uppdrag, skall de så sna rt det

kan ske avge en slutredovisning för sin förvaltning genom en förvaltnings­
berättelse som avser likvidationen i dess helhet. Berättelsen skall även
innehålla en redogörelse för skiftet. Till berättelsen skall fogas redovis­
ningshandlingar för hela likvidationstiden. Berättelsen och redovisnings­
handlingarna skall lämnas till revisorerna. Dessa skall inom en månad
därefter avge en revisionsberättelse över slutredovisningen och förvalt­
ningen under likvidationen.

Efter det att revisionsberättelsen har lämnats till likvidatorema skall

dessa genast kalla medlemmarna till en föreningsbanksstämma för gransk­
ning av slutredovisningen. Slutredovisningen med bifogade redovis nings­
handlingar och revisionsberättelsen skall hållas tillgängliga och sändas till
medlemmar och innehavare av förlagsandelar enligt bestämmelserna i 7
kap. 8 § fjärde stycket samt läggas fram på stämman. Föreskriftema i 7
kap. 5 § andra stycket 3 och tredje stycket om beslut på föreningsbanks­

stämma om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna skall tillämpas på likvi­
datorema.

10 kap.

9 §' Om en föreningsbank äger samtliga aktier i ett dotterbolag, kan

föreningsbankens och bolagets styrelser träflfa ett fusionsavtal som innebär

att dotterbolaget skall gå upp i föreningsbanke n. Styrelsema skall anmäla
avtalet för registrering hos Finansinspektionen. Därvid gäller 5 �7 §§ i
tillämpliga delar.

Dotterbolaget är upplöst när regeringens eller Finansinspektionens be­

slut om tillstånd enligt 5 § har registrerats. Finansinspektionen skall lämna

uppgifter om fusionen till Pa tent- och registreringsverket, som skall regi­

strera tillståndet enligt 5 §.

Fusion enligt första stycket får ske utan hinder av att det i dotterbolaget

finns egendom som föreningsbanken inte får förvärva. Sådan egendom
måste avyttras senast ett år från registreringen. Om särsldlda skäl förelig­

ger, kan Finansinspektionen förlänga denna frist.

'' Senaste lydelse 1992:1058.

' Senaste lydelse 1992:1058.

3833

¬

background image

'

. 'i-

^^,'4 ^ i. ,

^ C'-ir -In'-rL-^---

J- ⬢

SFS 1992:1615

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

På regeringens vägnar

BO LUNDGREN

Per Holmstrand

(Finansdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom associationsrätten
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.