SFS 2017:687 Lag om ändring i lagen (2000:35) om byte av redovisningsvaluta i finansiella företag

Du är här: Start / Associationsrätt / Lag (2000:35) om byte av redovisningsvaluta i finansiella företag / SFS 2017:687 Lag om ändring i lagen (2000:35) om byte av redovisningsvaluta i finansiella företag
170687.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2000:35) om byte av
redovisningsvaluta i finansiella företag;

utfärdad den 22 juni 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 § lagen (2000:35) om byte av

redovisningsvaluta i finansiella företag ska ha följande lydelse.

2 §

2

I denna lag avses med

1. försäkringsföretag: försäkringsaktiebolag, ömsesidigt försäkringsbolag

och försäkringsförening som omfattas av försäkringsrörelselagen
(2010:2043),

2. kreditinstitut: bankaktiebolag, sparbank och medlemsbank samt kredit-

marknadsföretag enligt 1 kap. 5 § 14 lagen (2004:297) om bank- och finan-
sieringsrörelse,

3. finansiellt företag: de företag som anges i 1 och 2 samt
a) värdepappersbolag enligt 1 kap. 4 b § lagen (2007:528) om värdepap-

persmarknaden,

b) fondbolag enligt 1 kap. 1 § första stycket 8 lagen (2004:46) om värde-

pappersfonder,

c) börs enligt 1 kap. 4 b § lagen om värdepappersmarknaden,
d) svensk clearingorganisation enligt 1 kap. 4 b § lagen om värdepap-

persmarknaden,

e) värdepapperscentral enligt 1 kap. 3 § lagen (1998:1479) om värdepap-

perscentraler och kontoföring av finansiella instrument, och

f) AIF-förvaltare som har tillstånd enligt 3 kap. 1 § lagen (2013:561) om

förvaltare av alternativa investeringsfonder,

4. koncern: detsamma som i 1

kap. 11 och 12 §§ aktiebolagslagen

(2005:551), varvid vad som sägs om moderbolag tillämpas även på andra juri-
diska personer än aktiebolag.

Denna lag träder i kraft den 3 januari 2018.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Tord Gransbo
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2016/17:162, bet. 2016/17:FiU35, rskr. 2016/17:353.

2 Senaste lydelse 2016:55.

SFS 2017:687

Utkom från trycket
den 30 juni 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

Viktiga lagar inom associationsrätten
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.