SFS 2017:687 Lag om ändring i lagen (2000:35) om byte av redovisningsvaluta i finansiella företag

Du är här: Start / Associationsrätt / Lag (2000:35) om byte av redovisningsvaluta i finansiella företag / SFS 2017:687 Lag om ändring i lagen (2000:35) om byte av redovisningsvaluta i finansiella företag
170687.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:AKCKBH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:AKCKCI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:AKCKCI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:AKCKBH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:AKCKCI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:AKCKCJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:7px;font-family:AKCKBH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;font-family:AKCKBH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;line-height:19px;font-family:AKCKCI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:17px;font-family:AKCKBH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;line-height:15px;font-family:AKCKBH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:AKCKBH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (2000:35) om byte av <br/>redovisningsvaluta i finansiella f�retag;</b></p> <p style="position:absolute;top:268px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 22 juni 2017.</p> <p style="position:absolute;top:303px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:301px;left:233px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs att 2 � lagen (2000:35) om byte av</p> <p style="position:absolute;top:320px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">redovisningsvaluta i finansiella f�retag ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:355px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>2 �</b></p> <p style="position:absolute;top:353px;left:94px;white-space:nowrap" class="ft13">2</p> <p style="position:absolute;top:355px;left:113px;white-space:nowrap" class="ft10">I denna lag avses med </p> <p style="position:absolute;top:372px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">1. <i>f�rs�kringsf�retag</i>: f�rs�kringsaktiebolag, �msesidigt f�rs�kringsbolag</p> <p style="position:absolute;top:390px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">och f�rs�kringsf�rening som omfattas av f�rs�kringsr�relselagen<br/>(2010:2043), </p> <p style="position:absolute;top:424px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">2. <i>kreditinstitut</i>: bankaktiebolag, sparbank och medlemsbank samt kredit-</p> <p style="position:absolute;top:442px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">marknadsf�retag enligt 1 kap. 5 � 14 lagen (2004:297) om bank- och finan-<br/>sieringsr�relse, </p> <p style="position:absolute;top:476px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft19">3. <i>finansiellt f�retag</i>: de f�retag som anges i 1 och 2 samt<br/>a) v�rdepappersbolag enligt 1 kap. 4 b � lagen (2007:528) om v�rdepap-</p> <p style="position:absolute;top:511px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">persmarknaden,</p> <p style="position:absolute;top:529px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">b) fondbolag enligt 1 kap. 1 � f�rsta stycket 8 lagen (2004:46) om v�rde-</p> <p style="position:absolute;top:546px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">pappersfonder,</p> <p style="position:absolute;top:564px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft19">c) b�rs enligt 1 kap. 4 b � lagen om v�rdepappersmarknaden,<br/>d) svensk clearingorganisation enligt 1 kap. 4 b � lagen om v�rdepap-</p> <p style="position:absolute;top:598px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">persmarknaden,</p> <p style="position:absolute;top:616px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">e) v�rdepapperscentral enligt 1 kap. 3 � lagen (1998:1479) om v�rdepap-</p> <p style="position:absolute;top:633px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">perscentraler och kontof�ring av finansiella instrument, och </p> <p style="position:absolute;top:651px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">f) AIF-f�rvaltare som har tillst�nd enligt 3 kap. 1 � lagen (2013:561) om</p> <p style="position:absolute;top:668px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">f�rvaltare av alternativa investeringsfonder, </p> <p style="position:absolute;top:685px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">4. <i>koncern</i>: detsamma som i 1 </p> <p style="position:absolute;top:685px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft10">kap. 11 och 12 �� aktiebolagslagen</p> <p style="position:absolute;top:703px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">(2005:551), varvid vad som s�gs om moderbolag till�mpas �ven p� andra juri-<br/>diska personer �n aktiebolag.</p> <p style="position:absolute;top:756px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den 3 januari 2018.</p> <p style="position:absolute;top:791px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:826px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">PER BOLUND</p> <p style="position:absolute;top:843px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft19">Tord Gransbo<br/>(Finansdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:911px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Prop. 2016/17:162, bet. 2016/17:FiU35, rskr. 2016/17:353.</p> <p style="position:absolute;top:923px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">2 Senaste lydelse 2016:55.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2017:687</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft110">Utkom fr�n trycket<br/>den 30 juni 2017</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:946px;left:573px;white-space:nowrap" class="ft20">Wolters Kluwer</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:534px;white-space:nowrap" class="ft20">Elanders Sverige AB, 2017</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (2000:35) om byte av
redovisningsvaluta i finansiella f�retag;

utf�rdad den 22 juni 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs att 2 � lagen (2000:35) om byte av

redovisningsvaluta i finansiella f�retag ska ha f�ljande lydelse.

2 �

2

I denna lag avses med

1. f�rs�kringsf�retag: f�rs�kringsaktiebolag, �msesidigt f�rs�kringsbolag

och f�rs�kringsf�rening som omfattas av f�rs�kringsr�relselagen
(2010:2043),

2. kreditinstitut: bankaktiebolag, sparbank och medlemsbank samt kredit-

marknadsf�retag enligt 1 kap. 5 � 14 lagen (2004:297) om bank- och finan-
sieringsr�relse,

3. finansiellt f�retag: de f�retag som anges i 1 och 2 samt
a) v�rdepappersbolag enligt 1 kap. 4 b � lagen (2007:528) om v�rdepap-

persmarknaden,

b) fondbolag enligt 1 kap. 1 � f�rsta stycket 8 lagen (2004:46) om v�rde-

pappersfonder,

c) b�rs enligt 1 kap. 4 b � lagen om v�rdepappersmarknaden,
d) svensk clearingorganisation enligt 1 kap. 4 b � lagen om v�rdepap-

persmarknaden,

e) v�rdepapperscentral enligt 1 kap. 3 � lagen (1998:1479) om v�rdepap-

perscentraler och kontof�ring av finansiella instrument, och

f) AIF-f�rvaltare som har tillst�nd enligt 3 kap. 1 � lagen (2013:561) om

f�rvaltare av alternativa investeringsfonder,

4. koncern: detsamma som i 1

kap. 11 och 12 �� aktiebolagslagen

(2005:551), varvid vad som s�gs om moderbolag till�mpas �ven p� andra juri-
diska personer �n aktiebolag.

Denna lag tr�der i kraft den 3 januari 2018.

P� regeringens v�gnar

PER BOLUND

Tord Gransbo
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2016/17:162, bet. 2016/17:FiU35, rskr. 2016/17:353.

2 Senaste lydelse 2016:55.

SFS 2017:687

Utkom fr�n trycket
den 30 juni 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

;
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.