SFS 2000:35 Lag om byte av redovisningsvaluta i finansiella företag

Du är här: Start / Associationsrätt / Lag (2000:35) om byte av redovisningsvaluta i finansiella företag / SFS 2000:35 Lag om byte av redovisningsvaluta i finansiella företag
000035.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om byte av redovisningsvaluta i finansiella företag;

utfärdad den 10 februari 2000.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs följande.

Lagens tillämpningsområde

1 §

Denna lag innehåller bestämmelser för finansiella företag om byte av

redovisningsvaluta enligt 4 kap. 6 § bokföringslagen (1999:1078). Lagen
gäller dock inte när en filial byter valuta i sin redovisning i fall som avses i
fjärde stycket nämnda paragraf.

Definitioner

2 §

I denna lag avses med

1.

försäkringsbolag

: försäkringsaktiebolag och ömsesidigt försäkrings-

bolag som omfattas av försäkringsrörelselagen (1982:713),

2.

understödsförening

: förening som avses i 1 kap. 1 § lagen (1972:262)

om understödsföreningar,

3.

kreditinstitut

: bankaktiebolag, sparbank och medlemsbank samt kredit-

marknadsföretag enligt 1 kap 1 § första stycket 2 lagen (1992:1610) om fi-
nansieringsverksamhet,

4.

finansiellt företag

: de företag som anges i punkterna 1�3 samt

a) värdepappersbolag enligt 1 kap. 2 § 2 lagen (1991:981) om värde-

pappersrörelse,

b) fondbolag enligt 1 § första stycket 3 lagen (1990:1114) om värde-

pappersfonder,

c) börs enligt 1 kap. 4 § 1 lagen (1992:543) om börs- och clearing-

verksamhet,

d) auktoriserad marknadsplats enligt 1 kap. 4 § 3 lagen om börs- och clea-

ringverksamhet,

e) clearingorganisation enligt 1 kap. 4 § 5 lagen om börs- och clearing-

verksamhet och

f) central värdepappersförvarare enligt 1 kap. 3 § lagen (1998:1479) om

kontoföring av finansiella instrument,

5.

finansiell företagsgrupp

: grupp av företag som avses i 6 kap. 1 § lagen

(1994:2004) om kapitaltäckning och stora exponeringar för kreditinstitut
och värdepappersbolag eller annan grupp av företag på vilka, enligt före-

1

Prop. 1999/2000:23, bet. 1999/2000:LU8, rskr. 1999/2000:127.

SFS 2000:35

Utkom från trycket
den 22 februari 2000

background image

2

SFS 2000:35

skrift meddelad med stöd av 6 kap. 2 § samma lag, bestämmelserna om fi-
nansiell företagsgrupp skall tillämpas och

6.

koncern

: detsamma som i 1 kap. 5 och 6 §§ aktiebolagslagen

(1975:1385), varvid vad som sägs om moderbolag tillämpas även på andra
juridiska personer än aktiebolag.

3 §

Med stadgar avses

1. bolagsordning i ett aktiebolag eller ett försäkringsbolag,
2. reglemente i en sparbank eller
3. stadgar i en medlemsbank, en understödsförening eller en ekonomisk

förening.

Särskild redogörelse

4 §

Ett finansiellt företag som avser att byta redovisningsvaluta skall upp-

rätta en särskild redogörelse över konsekvenserna av bytet för företaget samt
för den koncern och finansiella företagsgrupp som företaget ingår i. Ett för-
säkringsbolag eller en understödsförening skall även redogöra för konse-
kvenserna av bytet för försäkringstagare och andra ersättningsberättigade på
grund av en försäkring.

Av redogörelsen skall det framgå vilka risker som är förenade med en re-

dovisning i den nya valutan och de åtgärder som har vidtagits för att hantera
dessa. Det skall också framgå om bytet är förenligt med de bestämmelser
som gäller för verksamheten.

Ett fondbolag skall ge in redogörelsen till Finansinspektionen senast sex

månader före ingången av det första räkenskapsåret med redovisning i den
nya valutan.

5 §

En ändring av stadgarna som innebär byte av redovisningsvaluta får

stadfästas eller godkännas endast om en redogörelse som avses i 4 § första
stycket har upprättats.

Särskilda bestämmelser för kreditinstitut och
värdepappersbolag

6 §

Om ett kreditinstitut eller ett värdepappersbolag har bytt redovisnings-

valuta, skall kapitalbasen, omräknad till den nya redovisningsvalutan, minst
motsvara det krav på lägsta kapitalbas som gällde före bytet. Omräkningen
skall göras enligt den växelkurs som avses i 2 kap. 6 § andra stycket årsredo-
visningslagen (1995:1554).

Om ett kreditinstitut eller ett värdepappersbolag har bytt till en valuta som

företaget tidigare haft sin redovisning i, skall dock kapitalbasen alltid minst
motsvara det krav på lägsta kapitalbas som senast gällde vid redovisning i
den valutan.

7 §

Ett kreditinstitut eller ett värdepappersbolag, som har bytt till redovis-

ning i euro, skall vid ingången av det första räkenskapsåret med redovisning
i den nya valutan ha ett bundet eget kapital som motsvarar minst det kapital
som krävs för att påbörja verksamheten.

background image

3

SFS 2000:35

Särskilda bestämmelser för försäkringsbolag

8 §

Ett försäkringsbolag som har bytt redovisningsvaluta, skall vid beräk-

ning av premieindex eller skadeindex enligt 7 kap. 25 § försäkrings-
rörelselagen (1982:713) räkna om belopp och kostnader bestämda i den tidi-
gare redovisningsvalutan till den nya valutan. Omräkningen skall göras en-
ligt den växelkurs som avses i 2 kap. 6 § andra stycket årsredovisningslagen
(1995:1554). Om motsvarande kurs vid beräkningstillfället ger en högre sol-
vensmarginal, skall i stället den kursen användas.

Finansinspektionen får medge att ett försäkringsbolag, vid beräkning av

premieindex eller skadeindex, i stället för vad som sägs i första stycket, får
räkna om belopp och kostnader till den nya redovisningsvalutan enligt
samma principer som bolaget får tillämpa i årsredovisningen.

Bemyndiganden

9 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-

dela föreskrifter om

1. vad en redogörelse enligt 4 § skall innehålla och
2. beräkning av premieindex eller skadeindex i försäkringsbolag som har

fått tillstånd enligt 8 § andra stycket.

�verklagande

10 §

Finansinspektionens beslut enligt 8 § andra stycket får överklagas hos

allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till
kammarrätt.

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2000.

På regeringens vägnar

G�RAN PERSSON

BOSSE RINGHOLM
(Finansdepartementet)

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2000

Viktiga lagar inom associationsrätten
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.