SFS 2004:67 Lag om ändring i lagen (2000:35) om byte av redovisningsvaluta i finansiella företag

040067.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2000:35) om byte av
redovisningsvaluta i finansiella företag;

utfärdad den 19 februari 2004.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 2 § lagen (2000:35) om byte av re-

dovisningsvaluta i finansiella företag skall ha följande lydelse.

2 §

2

I denna lag avses med

1.

försäkringsbolag

: försäkringsaktiebolag och ömsesidigt försäkringsbo-

lag som omfattas av försäkringsrörelselagen (1982:713),

2.

understödsförening

: förening som avses i 1 kap. 1 § lagen (1972:262)

om understödsföreningar,

3.

kreditinstitut

: bankaktiebolag, sparbank och medlemsbank samt kredit-

marknadsföretag enligt 1 kap. 1 § första stycket 2 lagen (1992:1610) om
finansieringsverksamhet och institut för elektroniska pengar enligt 1 kap. 2 §
lagen (2002:149) om utgivning av elektroniska pengar,

4.

finansiellt företag

: de företag som anges i punkterna 1–3 samt

a) värdepappersbolag enligt 1 kap. 2 § 2 lagen (1991:981) om värdepap-

persrörelse,

b) fondbolag enligt 1 kap. 1 § 7 lagen (2004:46) om investeringsfonder,
c) börs enligt 1 kap. 4 § 1 lagen (1992:543) om börs- och clearingverk-

samhet,

d) auktoriserad marknadsplats enligt 1 kap. 4 § 3 lagen om börs- och clea-

ringverksamhet,

e) clearingorganisation enligt 1 kap. 4 § 5 lagen om börs- och clearing-

verksamhet och

f) central värdepappersförvarare enligt 1 kap. 3 § lagen (1998:1479) om

kontoföring av finansiella instrument,

5.

finansiell företagsgrupp

: grupp av företag som avses i 6 kap. 1 § lagen

(1994:2004) om kapitaltäckning och stora exponeringar för kreditinstitut
och värdepappersbolag eller annan grupp av företag på vilka, enligt före-
skrift meddelad med stöd av 6 kap. 2 § samma lag, bestämmelserna om fi-
nansiell företagsgrupp skall tillämpas och

6.

koncern

:

detsamma som i 1

kap. 5 och 6

§§ aktiebolagslagen

(1975:1385), varvid vad som sägs om moderbolag tillämpas även på andra
juridiska personer än aktiebolag.

1

Prop. 2002/03:150, bet. 2003/04:FiU14, rskr. 2003/04:139.

2

Senaste lydelse 2002:154.

SFS 2004:67

Utkom från trycket
den 2 mars 2004

background image

2

SFS 2004:67

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2004

1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2004.
2. Vad som sägs i 2 § 4 b om fondbolag skall också gälla sådant fondbo-

lag som med stöd av 3 § lagen (2004:47) om införande av lagen (2004:46)
om investeringsfonder driver verksamhet enligt lagen (1990:1114) om vär-
depappersfonder.

På regeringens vägnar

GUNNAR LUND

Lars Afrell
(Finansdepartementet)

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.