SFS 2002:154 Lag om ändring i lagen (2000:35) om byte av redovisningsvaluta i finansiella företag

Du är här: Start / Associationsrätt / Lag (2000:35) om byte av redovisningsvaluta i finansiella företag / SFS 2002:154 Lag om ändring i lagen (2000:35) om byte av redovisningsvaluta i finansiella företag
020154.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2000:35) om byte av
redovisningsvaluta i finansiella företag;

utfärdad den 4 april 2002.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 2 § lagen (2000:35) om byte av

redovisningsvaluta i finansiella företag ska ha följande lydelse.

2 §

I denna lag avses med

1.

försäkringsbolag

: försäkringsaktiebolag och ömsesidigt försäkringsbo-

lag som omfattas av försäkringsrörelselagen (1982:713),

2.

understödsförening

: förening som avses i 1 kap. 1 § lagen (1972:262)

om understödsföreningar,

3.

kreditinstitut

: bankaktiebolag, sparbank och medlemsbank samt kredit-

marknadsföretag enligt 1 kap. 1 § första stycket 2 lagen (1992:1610) om
finansieringsverksamhet och institut för elektroniska pengar enligt 1 kap. 2 §
lagen (2002:149) om utgivning av elektroniska pengar,

4.

finansiellt företag

: de företag som anges i punkterna 1�3

samt
a) värdepappersbolag enligt 1 kap. 2 § 2 lagen (1991:981) om värdepap-

persrörelse,

b) fondbolag enligt 1 § första stycket 3 lagen (1990:1114) om värdepap-

persfonder,

c) börs enligt 1 kap. 4 § 1 lagen (1992:543) om börs- och clearingverk-

samhet,

d) auktoriserad marknadsplats enligt 1 kap. 4 § 3 lagen om börs- och clea-

ringverksamhet,

e) clearingorganisation enligt 1 kap. 4 § 5 lagen om börs- och clearing-

verksamhet och

f) central värdepappersförvarare enligt 1 kap. 3 § lagen (1998:1479) om

kontoföring av finansiella instrument,

5.

finansiell företagsgrupp

: grupp av företag som avses i 6 kap. 1 § lagen

(1994:2004) om kapitaltäckning och stora exponeringar för kreditinstitut
och värdepappersbolag eller annan grupp av företag på vilka, enligt före-
skrift meddelad med stöd av 6 kap. 2 § samma lag, bestämmelserna om
finansiell företagsgrupp skall tillämpas och

6.

koncern

: detsamma som i 1

kap. 5 och 6

§§ aktiebolagslagen

(1975:1385), varvid vad som sägs om moderbolag tillämpas även på andra
juridiska personer än aktiebolag.

1

Prop. 2001/02:85, bet. 2001/02:FiU9, rskr. 2001/02:182.

SFS 2002:154

Utkom från trycket
den 16 april 2002

background image

2

SFS 2002:154

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2002

Denna lag träder i kraft den 27 april 2002.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM

Tord Gransbo
(Finansdepartementet)

Viktiga lagar inom associationsrätten
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.