SFS 1999:914 Lag om ändring i lagen (1995:1570) om medlemsbanker

Du är här: Start / Associationsrätt / Lag (2000:35) om byte av redovisningsvaluta i finansiella företag / SFS 1999:914 Lag om ändring i lagen (1995:1570) om medlemsbanker
990914.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1995:1570) om
medlemsbanker;

utfärdad den 25 november 1999.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 1 kap. 4 § lagen (1995:1570) om

medlemsbanker skall ha följande lydelse.

1 kap.

4 §

2

Varje medlem skall betala insats i medlemsbanken i enlighet med vad

som föreskrivs i stadgarna. Betalningen skall alltid fullgöras i pengar.

En medlemsbank skall när bankens rörelse påbörjas ha ett bundet eget ka-

pital som vid tidpunkten för beslut om oktroj motsvarar minst fem miljoner
euro. I 5 kap. 4 § 5 lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och
värdepappersbolag finns bestämmelser om vad som utgör bundet eget kapi-
tal.

Om balansomslutningen i den planerade verksamheten kan beräknas

uppgå till högst etthundra miljoner kronor, får banken medges att ha lägre
bundet eget kapital än det som anges i andra stycket, dock lägst motsvarande
en miljon euro. Frågor om sådant medgivande prövas av Finansinspektionen.
�renden som är av principiell betydelse eller av särskild vikt prövas dock av
regeringen.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM

Göran Haag
(Finansdepartementet)

1

Prop. 1998/99:129, bet. 1999/2000:FiU7, rskr. 1999/2000:46.

2

Senaste lydelse 1999:224.

SFS 1999:914

Utkom från trycket
den 3 december 1999

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1999

Viktiga lagar inom associationsrätten
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.