SFS 1999:914 Lag om ändring i lagen (1995:1570) om medlemsbanker

990914.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1995:1570) om
medlemsbanker;

utfärdad den 25 november 1999.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 1 kap. 4 § lagen (1995:1570) om

medlemsbanker skall ha följande lydelse.

1 kap.

4 §

2

Varje medlem skall betala insats i medlemsbanken i enlighet med vad

som föreskrivs i stadgarna. Betalningen skall alltid fullgöras i pengar.

En medlemsbank skall när bankens rörelse påbörjas ha ett bundet eget ka-

pital som vid tidpunkten för beslut om oktroj motsvarar minst fem miljoner
euro. I 5 kap. 4 § 5 lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och
värdepappersbolag finns bestämmelser om vad som utgör bundet eget kapi-
tal.

Om balansomslutningen i den planerade verksamheten kan beräknas

uppgå till högst etthundra miljoner kronor, får banken medges att ha lägre
bundet eget kapital än det som anges i andra stycket, dock lägst motsvarande
en miljon euro. Frågor om sådant medgivande prövas av Finansinspektionen.
Ärenden som är av principiell betydelse eller av särskild vikt prövas dock av
regeringen.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM

Göran Haag
(Finansdepartementet)

1

Prop. 1998/99:129, bet. 1999/2000:FiU7, rskr. 1999/2000:46.

2

Senaste lydelse 1999:224.

SFS 1999:914

Utkom från trycket
den 3 december 1999

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1999

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.