SFS 2005:925 Lag om ändring i lagen (2000:35) om byte av redovisningsvaluta i finansiella företag

050925.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2000:35) om byte av
redovisningsvaluta i finansiella företag;

utfärdad den 1 december 2005.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 § lagen (2000:35) om byte av

redovisningsvaluta i finansiella företag skall ha följande lydelse.

2 §

2 I denna lag avses med

1. försäkringsbolag: försäkringsaktiebolag och ömsesidigt försäkrings-

bolag som omfattas av försäkringsrörelselagen (1982:713),

2. understödsförening: förening som avses i 1 kap. 1 § lagen (1972:262)

om understödsföreningar,

3. kreditinstitut: bankaktiebolag, sparbank och medlemsbank samt kredit-

marknadsföretag enligt 1 kap. 5 § 11 lagen (2004:297) om bank- och finan-
sieringsrörelse och institut för elektroniska pengar enligt 1 kap. 2 § lagen
(2002:149) om utgivning av elektroniska pengar,

4. finansiellt företag: de företag som anges i punkterna 1–3 samt
a) värdepappersbolag enligt 1 kap. 2 § 2 lagen (1991:981) om värde-

pappersrörelse,

b) fondbolag enligt 1 § 7 lagen (2004:46) om investeringsfonder,
c) börs enligt 1 kap. 4 § 1 lagen (1992:543) om börs- och clearingverk-

samhet,

d) auktoriserad marknadsplats enligt 1 kap. 4 § 3 lagen om börs- och clea-

ringverksamhet,

e) clearingorganisation enligt 1 kap. 4 § 5 lagen om börs- och clearing-

verksamhet och

f) central värdepappersförvarare enligt 1 kap. 3 § lagen (1998:1479) om

kontoföring av finansiella instrument,

5. finansiell företagsgrupp: grupp av företag som avses i 6 kap. 1 § lagen

(1994:2004) om kapitaltäckning och stora exponeringar för kreditinstitut
och värdepappersbolag eller annan grupp av företag på vilka, enligt före-
skrift meddelad med stöd av 6 kap. 2 § samma lag, bestämmelserna om
finansiell företagsgrupp skall tillämpas och

6. koncern: detsamma som i 1 kap. 11 och 12 §§ aktiebolagslagen

(2005:551), varvid vad som sägs om moderbolag tillämpas även på andra ju-
ridiska personer än aktiebolag.

1 Prop. 2005/06:25, bet. 2005/06:LU5, rskr. 2005/06:74.

2 Senaste lydelse 2004:326.

SFS 2005:925

Utkom från trycket
den 9 december 2005

background image

2

SFS 2005:925

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2005

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006.

På regeringens vägnar

PÄR NUDER

Mats Walberg
(Finansdepartementet)

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.