SFS 2010:2065 Lag om ändring i lagen (2000:35) om byte av redovisningsvaluta i finansiella företag

102065.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2000:35) om byte av
redovisningsvaluta i finansiella företag;

utfärdad den 22 december 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2–4, 8 och 9 §§ samt rubriken när-

mast före 8 § lagen (2000:35) om byte av redovisningsvaluta i finansiella
företag ska ha följande lydelse.

2 §

2

I denna lag avses med

1. försäkringsföretag: försäkringsaktiebolag, ömsesidigt försäk-

ringsbolag och försäkringsförening som omfattas av försäkringsrörelselagen
(2010:2043),

2. kreditinstitut: bankaktiebolag, sparbank och medlemsbank samt

kreditmarknadsföretag enligt 1 kap. 5 § 11 lagen (2004:297) om bank-
och finansieringsrörelse och institut för elektroniska pengar enligt 1 kap.
2 § lagen (2002:149) om utgivning av elektroniska pengar,

3. finansiellt företag: de företag som anges i 1 och 2 samt
a) värdepappersbolag enligt 1 kap. 5 § 26 lagen (2007:528) om värdepap-

persmarknaden,

b) fondbolag enligt 1 kap. 1 § första stycket 7 lagen (2004:46) om investe-

ringsfonder,

c) börs enligt 1 kap. 5 § 3 lagen om värdepappersmarknaden,
d) svensk clearingorganisation enligt 1 kap. 5 § 5 lagen om värde-

pappersmarknaden och

e) central värdepappersförvarare enligt 1 kap. 3 § lagen (1998:1479) om kon-

toföring av finansiella instrument,

4. finansiell företagsgrupp: grupp av företag som avses i 9 kap. 1 § lagen

(2006:1371) om kapitaltäckning och stora exponeringar eller annan grupp av
företag på vilka, enligt föreskrift meddelad med stöd av 13 kap. 1 § 33
samma lag, bestämmelserna om finansiell företagsgrupp ska tillämpas och

5. koncern: detsamma som i 1 kap. 11 och 12 §§ aktiebolagslagen

(2005:551), varvid vad som sägs om moderbolag tillämpas även på andra ju-
ridiska personer än aktiebolag.

3 §

Med stadgar avses

1. bolagsordning i ett aktiebolag, ett försäkringsaktiebolag eller ett ömse-

sidigt försäkringsbolag,

1 Prop. 2009/10:246, bet. 2010/11:FiU8, rskr. 2010/11:62.

2 Senaste lydelse 2008:279.

SFS 2010:2065

Utkom från trycket
den 18 januari 2011

background image

2

SFS 2010:2065

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

2. reglemente i en sparbank eller
3. stadgar i en medlemsbank, en försäkringsförening eller en ekonomisk

förening.

4 §

Ett finansiellt företag som avser att byta redovisningsvaluta ska upprät-

ta en särskild redogörelse över konsekvenserna av bytet för företaget samt
för den koncern och finansiella företagsgrupp som företaget ingår i. Ett för-
säkringsföretag ska även redogöra för konsekvenserna av bytet för försäk-
ringstagare och andra ersättningsberättigade på grund av en försäkring.

Av redogörelsen ska det framgå vilka risker som är förenade med en redo-

visning i den nya valutan och de åtgärder som har vidtagits för att hantera
dessa. Det ska också framgå om bytet är förenligt med de bestämmelser som
gäller för verksamheten.

Ett fondbolag ska ge in redogörelsen till Finansinspektionen senast sex

månader före ingången av det första räkenskapsåret med redovisning i den
nya valutan

Särskilda bestämmelser för försäkringsföretag

8 §

Ett försäkringsföretag som har bytt redovisningsvaluta, ska vid beräk-

ning av premieindex eller skadeindex enligt 7 kap. 8 och 9 §§ försäkrings-
rörelselagen (2010:2043) räkna om belopp och kostnader bestämda i den ti-
digare redovisningsvalutan till den nya valutan. Omräkningen ska göras en-
ligt den växelkurs som avses i 2 kap. 6 § andra stycket årsredovisningslagen
(1995:1554). Om motsvarande kurs vid beräkningstillfället ger en högre sol-
vensmarginal, ska i stället den kursen användas.

Finansinspektionen får medge att ett försäkringsföretag, vid beräkning av

premieindex eller skadeindex, i stället för vad som sägs i första stycket, får
räkna om belopp och kostnader till den nya redovisningsvalutan enligt
samma principer som bolaget får tillämpa i årsredovisningen.

9 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-

dela föreskrifter om

1. vad en redogörelse enligt 4 § ska innehålla och
2. beräkning av premieindex eller skadeindex i försäkringsföretag som har

fått tillstånd enligt 8 § andra stycket.

Denna lag träder i kraft den 1 april 2011.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Sonja Daltung
(Finansdepartementet)

;
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.