SFS 2011:765 Lag om ändring i lagen (2000:35) om byte av redovisningsvaluta i finansiella företag

Du är här: Start / Associationsrätt / Lag (2000:35) om byte av redovisningsvaluta i finansiella företag / SFS 2011:765 Lag om ändring i lagen (2000:35) om byte av redovisningsvaluta i finansiella företag
110765.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Italic;color:#000000;} .ft16{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft18{font-size:17px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;line-height:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft111{font-size:12px;line-height:15px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft22{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:741px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:197px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:309px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (2000:35) om byte av <br/>redovisningsvaluta i finansiella f�retag;</b></p> <p style="position:absolute;top:385px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 9 juni 2011.</p> <p style="position:absolute;top:420px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:418px;left:329px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs att 2 � lagen (2000:35) om byte av</p> <p style="position:absolute;top:438px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">redovisningsvaluta i finansiella f�retag ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:473px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>2 �</b></p> <p style="position:absolute;top:471px;left:190px;white-space:nowrap" class="ft13">2</p> <p style="position:absolute;top:473px;left:209px;white-space:nowrap" class="ft10">I denna lag avses med</p> <p style="position:absolute;top:491px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">1. <i>f�rs�kringsf�retag</i>: f�rs�kringsaktiebolag, </p> <p style="position:absolute;top:491px;left:463px;white-space:nowrap" class="ft10">�msesidigt f�rs�krings-</p> <p style="position:absolute;top:508px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">bolag och f�rs�kringsf�rening som omfattas av f�rs�kringsr�relselagen<br/>(2010:2043),</p> <p style="position:absolute;top:544px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">2. <i>kreditinstitut</i>: bankaktiebolag, sparbank och medlemsbank samt kredit-</p> <p style="position:absolute;top:561px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">marknadsf�retag enligt 1 kap. 5 � 11 lagen (2004:297) om bank- och finan-<br/>sieringsr�relse,</p> <p style="position:absolute;top:596px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft110">3. <i>finansiellt f�retag</i>: de f�retag som anges i 1 och 2 samt<br/>a) v�rdepappersbolag enligt 1 kap. 5 � 26 lagen (2007:528) om v�rde-</p> <p style="position:absolute;top:632px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">pappersmarknaden,</p> <p style="position:absolute;top:650px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">b) fondbolag enligt 1 kap. 1 � f�rsta stycket 7 lagen (2004:46) om investe-</p> <p style="position:absolute;top:667px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">ringsfonder,</p> <p style="position:absolute;top:685px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft110">c) b�rs enligt 1 kap. 5 � 3 lagen om v�rdepappersmarknaden, <br/>d) svensk clearingorganisation enligt 1 kap. 5 � 5 lagen om v�rde-</p> <p style="position:absolute;top:720px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">pappersmarknaden, och</p> <p style="position:absolute;top:738px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">e) central v�rdepappersf�rvarare enligt 1 kap. 3 � lagen (1998:1479) om</p> <p style="position:absolute;top:755px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">kontof�ring av finansiella instrument,</p> <p style="position:absolute;top:773px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">4. <i>finansiell f�retagsgrupp</i>: grupp av f�retag som avses i 9 kap. 1 � lagen</p> <p style="position:absolute;top:791px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">(2006:1371) om kapitalt�ckning och stora exponeringar eller annan grupp av<br/>f�retag p� vilka, enligt f�reskrift meddelad med st�d av 13 kap. 1 � 33<br/>samma lag, best�mmelserna om finansiell f�retagsgrupp ska till�mpas och</p> <p style="position:absolute;top:844px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">5. <i>koncern</i>: detsamma som i 1 </p> <p style="position:absolute;top:844px;left:384px;white-space:nowrap" class="ft10">kap. 11 och 12 �� aktiebolagslagen</p> <p style="position:absolute;top:861px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">(2005:551), varvid vad som s�gs om moderbolag till�mpas �ven p� andra ju-<br/>ridiska personer �n aktiebolag.</p> <p style="position:absolute;top:915px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2011.</p> <p style="position:absolute;top:1023px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Prop. 2010/11:124, bet. 2010/11:FiU39, rskr. 2010/11:280.</p> <p style="position:absolute;top:1036px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft16">2 Senaste lydelse 2010:2065.</p> <p style="position:absolute;top:292px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>SFS 2011:765</b></p> <p style="position:absolute;top:318px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft111">Utkom fr�n trycket<br/>den 21 juni 2011</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:141px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:142px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2011:765</b></p> <p style="position:absolute;top:1059px;left:538px;white-space:nowrap" class="ft22">Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:1069px;left:609px;white-space:nowrap" class="ft22">Edita V�stra Aros, V�ster�s 2011</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:203px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">PETER NORMAN</p> <p style="position:absolute;top:221px;left:508px;white-space:nowrap" class="ft23">Sonja Daltung<br/>(Finansdepartementet) </p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (2000:35) om byte av
redovisningsvaluta i finansiella f�retag;

utf�rdad den 9 juni 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs att 2 � lagen (2000:35) om byte av

redovisningsvaluta i finansiella f�retag ska ha f�ljande lydelse.

2 �

2

I denna lag avses med

1. f�rs�kringsf�retag: f�rs�kringsaktiebolag,

�msesidigt f�rs�krings-

bolag och f�rs�kringsf�rening som omfattas av f�rs�kringsr�relselagen
(2010:2043),

2. kreditinstitut: bankaktiebolag, sparbank och medlemsbank samt kredit-

marknadsf�retag enligt 1 kap. 5 � 11 lagen (2004:297) om bank- och finan-
sieringsr�relse,

3. finansiellt f�retag: de f�retag som anges i 1 och 2 samt
a) v�rdepappersbolag enligt 1 kap. 5 � 26 lagen (2007:528) om v�rde-

pappersmarknaden,

b) fondbolag enligt 1 kap. 1 � f�rsta stycket 7 lagen (2004:46) om investe-

ringsfonder,

c) b�rs enligt 1 kap. 5 � 3 lagen om v�rdepappersmarknaden,
d) svensk clearingorganisation enligt 1 kap. 5 � 5 lagen om v�rde-

pappersmarknaden, och

e) central v�rdepappersf�rvarare enligt 1 kap. 3 � lagen (1998:1479) om

kontof�ring av finansiella instrument,

4. finansiell f�retagsgrupp: grupp av f�retag som avses i 9 kap. 1 � lagen

(2006:1371) om kapitalt�ckning och stora exponeringar eller annan grupp av
f�retag p� vilka, enligt f�reskrift meddelad med st�d av 13 kap. 1 � 33
samma lag, best�mmelserna om finansiell f�retagsgrupp ska till�mpas och

5. koncern: detsamma som i 1

kap. 11 och 12 �� aktiebolagslagen

(2005:551), varvid vad som s�gs om moderbolag till�mpas �ven p� andra ju-
ridiska personer �n aktiebolag.

Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2011.

1 Prop. 2010/11:124, bet. 2010/11:FiU39, rskr. 2010/11:280.

2 Senaste lydelse 2010:2065.

SFS 2011:765

Utkom fr�n trycket
den 21 juni 2011

background image

2

SFS 2011:765

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita V�stra Aros, V�ster�s 2011

P� regeringens v�gnar

PETER NORMAN

Sonja Daltung
(Finansdepartementet)

;
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.