SFS 2011:765 Lag om ändring i lagen (2000:35) om byte av redovisningsvaluta i finansiella företag

Du är här: Start / Associationsrätt / Lag (2000:35) om byte av redovisningsvaluta i finansiella företag / SFS 2011:765 Lag om ändring i lagen (2000:35) om byte av redovisningsvaluta i finansiella företag
110765.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2000:35) om byte av
redovisningsvaluta i finansiella företag;

utfärdad den 9 juni 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 § lagen (2000:35) om byte av

redovisningsvaluta i finansiella företag ska ha följande lydelse.

2 §

2

I denna lag avses med

1. försäkringsföretag: försäkringsaktiebolag,

ömsesidigt försäkrings-

bolag och försäkringsförening som omfattas av försäkringsrörelselagen
(2010:2043),

2. kreditinstitut: bankaktiebolag, sparbank och medlemsbank samt kredit-

marknadsföretag enligt 1 kap. 5 § 11 lagen (2004:297) om bank- och finan-
sieringsrörelse,

3. finansiellt företag: de företag som anges i 1 och 2 samt
a) värdepappersbolag enligt 1 kap. 5 § 26 lagen (2007:528) om värde-

pappersmarknaden,

b) fondbolag enligt 1 kap. 1 § första stycket 7 lagen (2004:46) om investe-

ringsfonder,

c) börs enligt 1 kap. 5 § 3 lagen om värdepappersmarknaden,
d) svensk clearingorganisation enligt 1 kap. 5 § 5 lagen om värde-

pappersmarknaden, och

e) central värdepappersförvarare enligt 1 kap. 3 § lagen (1998:1479) om

kontoföring av finansiella instrument,

4. finansiell företagsgrupp: grupp av företag som avses i 9 kap. 1 § lagen

(2006:1371) om kapitaltäckning och stora exponeringar eller annan grupp av
företag på vilka, enligt föreskrift meddelad med stöd av 13 kap. 1 § 33
samma lag, bestämmelserna om finansiell företagsgrupp ska tillämpas och

5. koncern: detsamma som i 1

kap. 11 och 12 §§ aktiebolagslagen

(2005:551), varvid vad som sägs om moderbolag tillämpas även på andra ju-
ridiska personer än aktiebolag.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2011.

1 Prop. 2010/11:124, bet. 2010/11:FiU39, rskr. 2010/11:280.

2 Senaste lydelse 2010:2065.

SFS 2011:765

Utkom från trycket
den 21 juni 2011

background image

2

SFS 2011:765

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Sonja Daltung
(Finansdepartementet)

Viktiga lagar inom associationsrätten
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.