SFS 2006:736 Lag om ändring i lagen (2001:845) om upplösning av stiftelser i vissa fall

060736.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2001:845) om upplösning av
stiftelser i vissa fall;

utfärdad den 8 juni 2006.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 5 § lagen (2001:845) om upplös-

ning av stiftelser i vissa fall skall ha följande lydelse.

5 § Om ansökan inte avslås, skall Kammarkollegiet kalla stiftelsens borge-
närer. Kammarkollegiet skall dock inte kalla de borgenärer vilkas anspråk
avser fordran på lön eller annan ersättning som har förmånsrätt enligt 12 §
förmånsrättslagen (1970:979) eller fordran på pension som har förmånsrätt
enligt 12 eller 13 § samma lag.

Kallelsen skall innehålla ett föreläggande för den som vill bestrida ansö-

kan att senast en viss dag skriftligen anmäla detta vid påföljd att han eller
hon annars anses ha medgett ansökan.

Kammarkollegiet skall se till att kallelsen skyndsamt kungörs i Post- och

Inrikes Tidningar. Kammarkollegiet skall vidare skicka en särskild underrät-
telse om kallelsen till Kronofogdemyndigheten.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006.

På regeringens vägnar

LENA HALLENGREN

Knut Weibull
(Utbildnings- och
kulturdepartementet)

1 Prop. 2005/06:200, bet. 2005/06:SkU35, rskr. 2005/06:356.

SFS 2006:736

Utkom från trycket
den 19 juni 2006

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2006

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.