SFS 2001:845 Lag om upplösning av stiftelser i vissa fall

010845.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om upplösning av stiftelser i vissa fall;

utfärdad den 22 november 2001.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs följande.

1 §

En stiftelses samtliga rättigheter och skyldigheter kan efter beslut en-

ligt denna lag övertas av ett sådant trossamfund eller en sådan organisatorisk
del av ett trossamfund som har registrerats enligt lagen (1998:1593) om tros-
samfund. För detta krävs att

1. stiftelsen omfattas av stiftelselagen (1994:1220),
2. stiftelsen har bildats före den 1 januari 2000,
3. trossamfundet eller den organisatoriska delen samtycker till övertagan-

det,

4. stiftelsen har till uteslutande ändamål att främja den verksamhet som

bedrivs av trossamfundet eller den organisatoriska delen, och

5. det kan antas att verksamheten i trossamfundet eller den organisato-

riska delen under överskådlig tid kommer att bedrivas i enlighet med det än-
damål som gäller för stiftelsens verksamhet.

Kammarkollegiet prövar ärenden enligt första stycket efter ansökan från

stiftelsen.

2 §

Om en stiftelse avser att ansöka om tillstånd enligt 1 §, skall styrelsen

eller förvaltaren senast en månad före ansökan skriftligen underrätta stiftel-
sens kända borgenärer om detta. Underrättelserna skall innehålla uppgift om
borgenärernas rätt enligt 5 § att bestrida ansökan.

Någon underrättelse behöver inte skickas till de borgenärer vilkas anspråk

avser fordran på lön eller annan ersättning som har förmånsrätt enligt 12 §
förmånsrättslagen (1970:979) eller fordran på pension som har förmånsrätt
enligt 12 eller 13 § samma lag.

3 §

Till en ansökan enligt 1 § skall fogas

1. ett intyg om att det registrerade trossamfundet eller den registrerade or-

ganisatoriska delen samtycker till att överta stiftelsens samtliga rättigheter
och skyldigheter, och

2. ett intyg från styrelsen eller förvaltaren om att stiftelsens kända borge-

närer har underrättats i enlighet med 2 §.

1

Prop. 2000/01:145, bet. 2001/02:KU4, rskr. 2001/02:19.

SFS 2001:845

Utkom från trycket
den 30 november 2001

background image

2

SFS 2001:845

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2001

4 §

Om något av villkoren i 1 och 3 §§ inte är uppfyllt skall Kammarkolle-

giet avslå ansökan.

5 §

Om ansökan inte avslås, skall Kammarkollegiet kalla stiftelsens borge-

närer. Kammarkollegiet skall dock inte kalla de borgenärer vilkas anspråk
avser fordran på lön eller annan ersättning som har förmånsrätt enligt 12 §
förmånsrättslagen (1970:979) eller fordran på pension som har förmånsrätt
enligt 12 eller 13 § samma lag.

Kallelsen skall innehålla ett föreläggande för den som vill bestrida ansö-

kan att senast en viss dag skriftligen anmäla detta vid påföljd att han eller
hon annars anses ha medgett ansökan.

Kammarkollegiet skall se till att kallelsen skyndsamt kungörs i Post- och

Inrikes Tidningar. Kammarkollegiet skall vidare skicka en särskild underrät-
telse om kallelsen till kronofogdemyndigheten i den region där stiftelsen har
sitt hemvist.

6 §

Om en borgenär bestrider en ansökan inom förelagd tid, skall Kam-

markollegiet överlämna ärendet till tingsrätten i den ort där stiftelsen har sitt
hemvist. Om ansökan inte bestrids, skall Kammarkollegiet fatta beslut i
ärendet.

7 §

Den tingsrätt till vilken ett ärende överlämnats enligt 6 § skall avslå

ansökan, om den eller de borgenärer som bestritt den inte har fått full betal-
ning eller betryggande säkerhet för sina fordringar. Avslås inte ansökan,
skall tingsrätten återlämna ärendet till Kammarkollegiet för beslut.

8 §

När ett beslut om att bevilja en ansökan enligt denna lag har vunnit

laga kraft är stiftelsen upplöst. Detta förhållande skall genast anmälas för re-
gistrering i det register som avses i 10 kap. stiftelselagen (1994:1220).

9 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-

dela föreskrifter om avgifter i ärenden enligt denna lag.

10 §

Kammarkollegiets beslut enligt denna lag får överklagas hos allmän

förvaltningsdomstol inom tre veckor från den dag då det överklagade beslu-
tet meddelades.

Kammarkollegiets beslut att överlämna ärenden till tingsrätt får dock inte

överklagas.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002 och skall tillämpas på ansök-

ningar som kommit in till Kammarkollegiet före den 31 december 2003.

På regeringens vägnar

GÖRAN PERSSON

MARITA ULVSKOG
(Kulturdepartementet)

;
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.