SFS 2008:8 Lag om ändring i lagen (2004:575) om europabolag

Du är här: Start / Associationsrätt / Lag (2004:575) om europabolag / SFS 2008:8 Lag om ändring i lagen (2004:575) om europabolag
080008.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2004:575) om europabolag;

utfärdad den 10 januari 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om lagen (2004:575) om euro-

pabolag

dels

att 5 a, 6, 9 a, 15, 26 a och 32 §§ samt rubrikerna närmast före 5 a och

9 a §§ ska ha följande lydelse,

dels

att det i lagen ska införas en ny paragraf, 11 a §, samt närmast före

11 a § en ny rubrik av följande lydelse.

Finansinspektionens rätt att motsätta sig att ett svenskt aktiebolag deltar i
bildandet av ett europabolag genom fusion

5 a §

2

Finansinspektionen får, i fråga om ett aktiebolag som står under in-

spektionens tillsyn, motsätta sig att bolaget deltar i bildandet av ett europa-
bolag genom fusion, om

1. europabolaget enligt fusionsförslaget ska ha sitt säte i en annan stat än

Sverige, och

2. motsättandet är motiverat av hänsyn till allmänintresset.
Finansinspektionen ska meddela ett sådant beslut som avses i första

stycket inom två månader från den dag då uppgifter om fusionen offentlig-
gjordes enligt artikel 21 i SE-förordningen. Inspektionen får inte meddela ett
beslut om att bolaget inte får delta i fusionen utan att bolaget först har fått
tillfälle att yttra sig.

6 §

3

Bolagsverket ska utfärda ett sådant intyg som avses i artikel 25.2 i SE-

förordningen, när beslut om tillstånd har meddelats enligt 23 kap. 23 eller
24 § aktiebolagslagen (2005:551) och beslutet har vunnit laga kraft. Intyg
får dock inte utfärdas om Finansinspektionen har meddelat ett sådant beslut
som avses i 5 a §. När det gäller bolag som driver bank- eller finansierings-
rörelse tillämpas i stället 10 kap. 38 § respektive 11 kap. 1

§ lagen

(2004:297) om bank- och finansieringsrörelse.

1

Prop. 2007/08:15, bet. 2007/08:CU4, rskr. 2007/08:121.

2

Senaste lydelse 2006:598. �ndringen innebär bl.a. att första stycket upphävs.

3

Senaste lydelse 2006:598

.

SFS 2008:8

Utkom från trycket
den 22 januari 2008

background image

2

SFS 2008:8

Finansinspektionens rätt att motsätta sig flyttning av säte

9 a §

4

Finansinspektionen får, i fråga om ett europabolag som står under

inspektionens tillsyn, motsätta sig att europabolaget flyttar sitt säte till en an-
nan stat, om motsättandet är motiverat av hänsyn till allmänintresset.

Finansinspektionen ska meddela ett sådant beslut som avses i första

stycket inom två månader från den dag då förslaget om flyttningen offentlig-
gjordes enligt artikel 8.2 i SE-förordningen. Inspektionen får inte meddela
ett beslut om att motsätta sig flyttning utan att europabolaget först har fått
tillfälle att yttra sig.

Tillfälligt hinder mot flyttning av säte

11 a §

Under den tid som Bolagsverkets handläggning av en ansökan en-

ligt 11 § pågår får Skatteverket besluta om att det under en viss tid om högst
tolv månader föreligger hinder mot flyttning av säte till en annan stat. Tiden
får förlängas, om det finns särskilda skäl. Förlängning får endast ske med tre
månader i taget. Så länge Skatteverkets beslut gäller, ska Bolagsverkets
handläggning av ansökan enligt 11 § vila.

Skatteverket får besluta enligt första stycket endast om
1. det är motiverat av hänsyn till allmänintresset,
2. verket har beslutat om revision hos europabolaget, och
3. det finns skäl att anta att revisionen skulle försvåras avsevärt av en

flyttning av sätet.

15 §

Bolagsverket ska utfärda ett sådant intyg som avses i artikel 8.8 i SE-

förordningen när ett beslut om tillstånd enligt 13 eller 14 § har meddelats
och beslutet har vunnit laga kraft. Intyg får dock inte utfärdas om Finansin-
spektionen har meddelat ett sådant beslut som avses i 9 a § eller om det före-
ligger ett sådant förhållande som avses i artikel 8.15 i SE-förordningen.

26 a §

5

Om ett europabolag flyttar sitt säte, ska lednings- eller förvalt-

ningsorganet upprätta ett särskilt bokslut. Det särskilda bokslutet ska om-
fatta den tid för vilken årsredovisning inte tidigare har upprättats fram till
den dag då flyttningen av säte har blivit gällande enligt artikel 8.10 i SE-för-
ordningen.

Om ett aktiebolag deltar i bildandet av ett europabolag genom fusion en-

ligt artikel 17 i SE-förordningen och europabolaget får säte i en annan stat än
Sverige, ska styrelsen för aktiebolaget upprätta ett särskilt bokslut. Det sär-
skilda bokslutet ska omfatta den tid för vilken årsredovisning inte tidigare
har upprättats fram till den dag då europabolaget registreras enligt artikel 12
i SE-förordningen.

För det särskilda bokslutet enligt första och andra styckena gäller bestäm-

melserna om årsbokslut i 6

kap. 4�9 och 12

§§ bokföringslagen

(1999:1078). Bokslutet ska ges in till Bolagsverket inom en månad från ut-
gången av den period som bokslutet omfattar.

4

Senaste lydelse 2006:598.

5

Senaste lydelse 2006:598.

background image

3

SFS 2008:8

32 §

6

Bolagsverkets beslut att avskriva en anmälan om registrering eller att

vägra registrering får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol inom två
månader från dagen för beslutet. Detsamma gäller verkets beslut i ett till-
ståndsärende enligt 11 §, verkets beslut om att vägra utfärda intyg enligt 6
eller 15 § samt verkets beslut enligt 31 §. Prövningstillstånd krävs vid över-
klagande till kammarrätten.

Finansinspektionens beslut enligt 5 a eller 9 a § och Skatteverkets beslut

om hinder mot flyttning av säte enligt 11 a § får överklagas hos allmän för-
valtningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrät-
ten.

Länsstyrelsens beslut i ett ärende enligt 28 § får överklagas hos allmän

förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammar-
rätten.

Bolagsverkets beslut i ett ärende enligt 29 § får överklagas hos allmän

domstol i den ort där lednings- eller förvaltningsorganet har sitt säte. Ett be-
slut enligt 29 § första stycket får överklagas inom tre veckor från den dag då
bolaget fick del av beslutet. Ett beslut enligt 29 § andra stycket får överkla-
gas inom tre veckor från dagen för beslutet.

Vid överklagande enligt fjärde stycket gäller lagen (1996:242) om dom-

stolsärenden.

Denna lag träder i kraft den 15 februari 2008. �ldre bestämmelser gäller

dock i fråga om flyttning av säte där bolagsstämmans beslut om flyttning har
fattas före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Sten Andersson
(Justitiedepartementet)

6

Senaste lydelse 2006:598.

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

Viktiga lagar inom associationsrätten
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.