SFS 2013:734 Lag om ändring i lagen (2004:575) om europabolag

Du är här: Start / Associationsrätt / Lag (2004:575) om europabolag / SFS 2013:734 Lag om ändring i lagen (2004:575) om europabolag
130734.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2004:575) om europabolag;

utfärdad den 26 september 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 28 och 32 §§ samt rubriken närmast

före 28 § lagen (2004:575) om europabolag ska ha följande lydelse.

Sammankallande av bolagsstämma genom Bolagsverkets försorg

28 §

2

Om en bolagsstämma som ska hållas enligt SE-förordningen, aktiebo-

lagslagen (2005:551), bolagsordningen eller ett stämmobeslut inte sammankal-
las på föreskrivet sätt, ska Bolagsverket efter ansökan genast kalla till bolags-
stämma. Om kallelse inte kan ske på det sätt som anges i 7 kap. 23 § aktiebo-
lagslagen, får Bolagsverket kalla till bolagsstämma på något annat lämpligt sätt.
En ansökan får göras av en ledamot i förvaltningsorganet, ledningsorganet eller
tillsynsorganet, den verkställande direktören, en revisor eller en aktieägare.
Europabolaget ska ersätta kostnaderna för kallelsen.

32 §

3

Bolagsverkets beslut att avskriva en anmälan om registrering eller att

vägra registrering får överklagas till allmän förvaltningsdomstol inom två må-
nader från dagen för beslutet. Detsamma gäller verkets beslut i ett tillstånds-
ärende enligt 11 §, verkets beslut om att vägra att utfärda ett intyg enligt 6 eller
15 § samt verkets beslut enligt 28 eller 31 §. Prövningstillstånd krävs vid över-
klagande till kammarrätten.

Finansinspektionens beslut enligt 9 b § och Skatteverkets beslut om hinder

mot flyttning av säte enligt 11 a § får överklagas till allmän förvaltningsdom-
stol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Bolagsverkets beslut i ett ärende enligt 29 § får överklagas till allmän dom-

stol i den ort där lednings- eller förvaltningsorganet har sitt säte. Ett beslut en-
ligt 29 § första stycket får överklagas inom tre veckor från den dag då bolaget
fick del av beslutet. Ett beslut enligt 29 § andra stycket får överklagas inom
tre veckor från dagen för beslutet.

Vid överklagande enligt tredje stycket gäller lagen (1996:242) om dom-

stolsärenden.

1. Denna lag träder i kraft den 1 november 2013.
2. �ldre föreskrifter gäller fortfarande för överklagande av beslut som läns-

styrelsen har meddelat före ikraftträdandet.

1 Prop. 2012/13:166, bet. 2012/13:CU22, rskr. 2013/14:1.

2 Senaste lydelse 2005:935.

3 Senaste lydelse 2010:2068. �ndringen innebär bl.a. att tredje stycket upphävs.

SFS 2013:734

Utkom från trycket
den 8 oktober 2013

background image

2

SFS 2013:734

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Johan Danelius
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom associationsrätten
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.