SFS 1985:58

850058.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1985:58

om ändring i aktiebolagslagen (1975:1385);

utkom från trycket

den 26 februari 1985

Utfärdad den 7 februari 1985.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 18 kap. 2 och 3 §§ aktiebolagsla­

gen (1975:1385)^ skall ha nedan angivna lydelse.

18 kap.
2 § Registreringsmyndigheten skall utan dröjsmål i Post- och Inrikes

Tidningar kungöra vad som införes i aktiebolagsregistret med undantag av

registrering av underrättelse enligt 13 kap. 20 §. En kungörelse som avser

ändring i ett förhållande som tidigare har införts i registret skall endast

ange ändringens art.

3 § Det som enligt denna lag eller särskilda bestämmelser blivit infört i
aktiebolagsregistret skall ans es ha kommit till tredje mans kännedom, om
det enligt 2 § kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar och det inte av
omständigheterna framgår att han varken kände till eller hade bort känna

till det som kungjorts.

' Prop. 1984/85; 38, LU 1984/85: 12, rskr 46.

Lagen omtryckt 1982:739

127

¬

background image

SFS 1985:58

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1986 .

På regeringens vägnar

STEN WICKBOM

Erik Tersmeden

(Justitiedepartementet)

¬

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.