SFS 1989:843

890843.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1989:843 Lag

Utkom från trycket
den 24 november 1989

om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska

föreningar;

utfärdad den 23 november 1989.

Enligt riksdagens b eslut' föreskrivs att 9 kap. 9 § och 12 kap. 11 �13 §§

lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar skall ha följande lydelse.

9 kap.

9 § Förvaltningsberättelsen skall upprättas med iakttagande av god re­

dovisningssed.

1 förvaltningsberättelsen skall upplysningar lämnas i följande hänseen­

den:

1. Sådana förhållanden som inte skall redovisas i resultaträkningen eller

i balansräkningen men som är viktiga för bedömningen av föreningens
verksamhetsresultat och ställning.

2. Sådana händelser av väsentlig betydelse för föreningen som har inträf­

fat un der räkenskapsåret eller efter dettas slut.

3. Väsentliga förändringar i medlem santalet.
4. Summorna av insatsbelopp som skall återbetalas under nästa räken­

skapsår enligt bestämmelserna i 4 kap. 1 och 3 §§.

5. Den rätt till utdelning som gjorda förlagsinsatser medför.
6. Summan av de förlagsinsatser som sagts upp och skall inlösas under

de näst följande två räkenskapsåren.

7. Medelantalet under räkenskapsåret anställda personer såväl för före­

taget i dess helhet som för varje arbetsställe med mer än tjugo anställda,
det sammanlagda beloppet av räkenskapsårets löner och ersättningar dels
till styrelsen och verkställande direktören dels till övriga anställda samt,

om föreningen har anställda i flera länder, löner och ersättningar angivna
särskilt för varje land jämte uppgift om medelantalet anställda i respektiv e

land. Då medelantalet anställda anges skall uppgift även lämnas om för­
delningen mellan kvinnor och män.

1544

Prop. 1988/89: 152, 1989/90: LU5, rskr. 22.

¬

background image

, Förvaltningsberättelsen skall innehålla förslag till dispositioner beträf-

SFS 1989:843

fande föreningens vinst eller förlust.

För förening som avses i 8 kap. 5 § första stycket skall till förvaltningsbe­

rättelsen fogas en finansieringsanalys. I finansieringsanalysen skall redovi­

sas föreningens finansiering och kapitalinvesteringar under räkenskaps­
året.

12 kap.

11 § Aktieägarna är skyldiga att till föreningen överlämna sina aktiebrev

med påskrifter om överlåtelse eller, när fråga är om aktier i avst ämnings-
bolag, att låta föreningen registreras som ägare till aktierna enligt bestäm­

melserna i aktiekontolagen (1989:827), om en tvist om inlösen enligt 9 §
prövas av skiljemän eller domstol och det är ostridigt mellan parterna att

det föreligger lösningsrätt eller om det i en d om som har vunnit laga kraft

har förklarats att sådan rätt föreligger utan att lösenbeloppet samtidigt har

fastställts. Skyldighet a tt överlämna aktiebreven eller att låta föreningen

registreras som ägare till aktierna föreligger dock endast om föreningen

ställer sådan säkerhet för kommande lösenbelopp jämte ränta som god-

känns av skiljemännen eller, om tvisten är anhängig vid domstol, av

domstolen.

Aktieägarna har rätt till skälig ränta på lösenbeloppet för tiden från det

att säkerhet har ställts till dess att lösenbeloppet förfaller till betalning.

12 § Om ett fastställt lösenbelopp har erbjudits en aktieägare utan att

denne har överlämnat sina aktiebrev eller, i fråga om avstämningsbolag,
låtit föreningen registreras som ägare, skall föreningen utan dröjsmål sätta
ned lösenbeloppet enligt lagen (1927:56) om nedsättning av pengar hos
myndighet. Föreningen får inte göra förbehåll om rätt att återta det nedsat­
ta beloppet.

13 § Föreningen är ägare till aktierna, om säkerhet har ställts enligt 11 §
eller om nedsättning har skett enligt 12 §. Innan aktiebreven i ett dotterbo­
lag som inte är avstämningsbolag har överlämnats till föreningen medför

breven i såd ana fall endast rätt för innehavaren att mot överlämnande av
breven till föreningen eller länsstyrelsen få ut lösenbeloppet med ränta.

Om ett aktiebrev inte har överlämnats inom en månad från det att

föreningen blev ägare till aktien, får det utfärdas ett nytt aktiebrev som är

ställt till föreningen. Det nya aktiebrevet skall innehålla uppgift om att det
ersätter det äldre brevet. Om det äldre brevet därefter överlämnas till
föreningen, skall det i sin tu r överlämnas till bolaget för att makuleras.

Aktier i avstämningsbolag skall i fall so m avses i första stycket första

meningen på begäran av föreningen registreras med denna som ägare

enligt bestämmelserna i aktiekontolagen (1989:827).

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1990 i fråga om 9 kap. 9 §. I övrigt

träder lagen i kraft den dag regeringen bestämmer. Regeringen får därvid

1545

¬

background image

,.'S-

SFS 1989:843

bestämma att lagen skall träda i kraft vid skilda tidpunkter för olika

emittenter och rättigheter.

På regeringens vägnar

LAILA FREI VALDS

Michael Koch
(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom associationsrätten
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.