SFS 2016:217 Lag om ändring i lagen (2004:575) om europabolag

Du är här: Start / Associationsrätt / Lag (2004:575) om europabolag / SFS 2016:217 Lag om ändring i lagen (2004:575) om europabolag
160217.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2004:575) om europabolag;

utfärdad den 10 mars 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (2004:575) om

europabolag

dels att 32 § ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 33 §, av följande lydelse.

32 §

2

Bolagsverkets beslut att skriva av en anmälan om registrering eller att

vägra registrering får överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Detsamma
gäller verkets beslut i ett tillståndsärende enligt 11 §, verkets beslut om att
vägra att utfärda ett intyg enligt 6 eller 15 § samt verkets beslut enligt 28 eller
31 §. Ett beslut av Bolagsverket att vägra registrering av en firma överklagas
dock till Patent- och marknadsdomstolen. Ett överklagande ska ha kommit in
inom två månader från dagen för beslutet.

Finansinspektionens beslut enligt 9 b § och Skatteverkets beslut om hinder

mot flyttning av säte enligt 11 a § får överklagas till allmän förvaltningsdom-
stol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

33 §

Bolagsverkets beslut i ett ärende enligt 29 § får överklagas till allmän

domstol i den ort där lednings- eller förvaltningsorganet har sitt säte. Ett be-
slut enligt 29 § första stycket får överklagas inom tre veckor från den dag då
bolaget fick del av beslutet. Ett beslut enligt 29 § andra stycket får överklagas
inom tre veckor från dagen för beslutet.

Vid överklagande gäller lagen (1996:242) om domstolsärenden.

1. Denna lag träder i kraft den 1 september 2016.
2. �ldre bestämmelser gäller fortfarande för mål som har inletts i allmän

förvaltningsdomstol före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

PETER HULTQVIST

Torbjörn Malm
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2015/16:57, bet. 2015/16:JuU10, rskr. 2015/16:159.

2 Senaste lydelse 2013:734.

SFS 2016:217

Utkom från trycket
den 22 mars 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

Viktiga lagar inom associationsrätten
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.