SFS 1994:1395 Lag om ändring i aktiebolagslagen (1975:1385)

Du är här: Start / Associationsrätt / Lag (2004:575) om europabolag / SFS 1994:1395 Lag om ändring i aktiebolagslagen (1975:1385)
SFS 1994_1395 Lag om ändring i aktiebolagslagen (1975_1385)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1994:1395
Utkom från trycket
den 9 december 1994

Lag
om ändring i aktiebolagslagen (1975:1385);

utfärdad den 1 december 1994.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om aktiebolagslagen

(1975:1385)2,

dels att nuvarande 16 kap. 2 § skall betecknas 16 kap. 5 §,
dels att 2 kap. 4 §, 16 kap. 1 § och 19 kap. 2 § skall ha följande

lydelse,

dels att det i lagen skall införas tre nya paragrafer, 16 kap. 2-4 §§, av

följande lydelse.

2 kap.

4 § Bolagsordningen skall ange

1. bolagets firma,

2. den ort i Sverige där bolagets styrelse skall ha sitt säte,
3. föremålet för bolagets verksamhet, angivet till sin art,
4. aktiekapitalet eller, om detta skall kunna utan ändring av bolagsord-

ningen bestämmas till lägre eller högre belopp, minimikapitalet och
maximikapitalet, varvid minimikapitalet ej får vara mindre än en fjärde-
del av maximikapitalet,

1

Prop. 1993/94:196, bet. 1994/95:LU1, rskr. 1994/95:43.

2

Lagen omtryckt 1993:150.

2902

background image

5. aktiernas nominella belopp,
6. antalet eller lägsta och högsta antalet styrelseledamöter och reviso-

rer samt styrelsesuppleanter, om sådana skall finnas, samt tiden för
styrelseledamots och revisors uppdrag,

7. sättet för sammankallande av bolagsstämma,
8. vilka ärenden som skall förekomma på ordinarie stämma,
9. vilken tid bolagets räkenskapsår skall omfatta.

I fråga om publika aktiebolag, vars firma inte innehåller ordet

publikt, skall i bolagsordningen anges beteckningen (publ) efter firman.

Bestämmelserna i första stycket 6 gäller inte arbetstagarrepresentanter

som har utsetts enligt lagen (1987:1245) om styrelserepresentation för de

privatanställda.

16 kap.

1 § Aktiebolags firma skall innehålla ordet aktiebolag eller förkort-

ningen AB. Ett publikt aktiebolags firma skall åtföljas av beteckningen
(publ), såvida det inte av bolagets firma framgår att bolaget är publikt.

Firman skall tydligt skilja sig från annan förut i aktiebolagsregistret

eller filialregistret införd, ännu bestående firma. Ett privat aktiebolags
firma får inte innehålla ordet publikt, och ett publikt aktiebolags firma
får inte innehålla ordet privat. För registrering av aktiebolags firma
gäller i övrigt vad som föreskrivs i firmalagen (1974:156).

Skall bolagets firma registreras på två eller flera språk, skall varje

lydelse anges i bolagsordningen.

2 § Bolagets styrelse kan anta bifirma. Vad som sägs i 1 § om firma
gäller även bifirma. Orden aktiebolag, privat eller publikt eller förkort-

ningen AB får dock inte tas in i en bifirma.

3 § Skriftliga handlingar, som utfärdas för ett aktiebolag, bör under-
tecknas med bolagets firma. I fråga om publika aktiebolag, vars firma
inte innehåller ordet publikt, skall firman därvid åtföljas av beteckning-
en (publ). Om styrelsen eller annan ställföreträdare för bolaget har
utfärdat en handling utan firmateckning och det inte framgår av dess
innehåll att den utfärdats på bolagets vägnar, är de som undertecknat
handlingen solidariskt ansvariga för förpliktelse enligt handlingen så-
som för egen skuld. Detta gäller dock inte om det av omständigheterna
vid handlingens tillkomst framgick att den utfärdades för bolaget och
den till vilken handlingen ställts av bolaget får ett behörigen underteck-
nat godkännande av handlingen utan oskäligt dröjsmål efter det att detta
begärts eller personlig ansvarighet gjorts gällande mot undertecknarna.

4 § Ett aktiebolags brev, fakturor och orderblanketter skall ange bola-
gets firma, den ort där styrelsen skall ha sitt säte samt bolagets organi-
sationsnummer enligt lagen (1974:174) om identitetsbeteckning för

juridiska personer m.fl. Om bolaget har trätt i likvidation, skall också

detta anges. I fråga om publika aktiebolag, vars firma inte innehåller
ordet publikt, skall firman åtföljas av beteckningen (publ).

2903

SFS 1994:1395

background image

SFS 1994:1395

19 kap.

2 §3 Registreringsmyndigheten kan vid vite förelägga verkställande di-
rektören eller styrelseledamot att fullgöra skyldighet enligt denna lag
eller annan författning att

1. till myndigheten sända in behörig redovisninghandling, revisonsbe-

rättelse eller delårsrapport,

2. hos myndigheten göra behörig anmälan för registrering,

3. på bolagets brev, fakturor och orderblanketter lämna sådana upp-

gifter som anges i 16 kap. 4 §.

Försuttet vite utdömes av registreringsmyndigheten.

1. Denna lag träder, såvitt avser 19 kap. 2 §, i kraft den 1 juli 1995

samt i övrigt den 1 januari 1995.

2. Om bolagsordningen eller firman efter utgången av år 1994 strider

mot de nya bestämmelserna i 2 kap. 4 § andra stycket eller 16 kap. 1 §
andra stycket skall styrelsen till första ordinarie bolagsstämma efter
lagens ikraftträdande framlägga förslag till ändring i överensstämmelse
med bestämmelserna.

3. Utan hinder av de nya föreskrifterna i 16 kap. 1 § andra stycket om

orden publikt och privat i aktiebolags firma får gällande firma användas
fram till dess att ett registrerat beslut om firmaändring föreligger, dock
längst till utgången av mars 1996.

På regeringens vägnar

STEN HECKSCHER

3

Senaste lydelse 1994:802.

2904

Michaël Koch

(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom associationsrätten
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.