SFS 1997:365 Lag om ändring i aktiebolagslagen (1975:1385)

Du är här: Start / Associationsrätt / Lag (2004:575) om europabolag / SFS 1997:365 Lag om ändring i aktiebolagslagen (1975:1385)
SFS 1997_365 Lag om ändring i aktiebolagslagen (1975_1385)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

624

SFS 1997:365
Utkom från trycket
den 16 juni 1997

Lag
om ändring i aktiebolagslagen (1975:1385);

utfärdad den 5 juni 1997.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att i 6 kap. 6 § och 14 kap. 16 §

aktiebolagslagen (1975:1385)2 ordet ⬝län⬝ i olika böjningsformer skall bytas
ut mot ⬝region⬝ i motsvarande form.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1997.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Sten Andersson
(Justitiedepartementet)

1

Prop 1996/97:116, bet. 1996/97:SkUl9, rskr. 1996/97:251.

2

Lagen omtryckt 1993:150.

Senaste lydelse av
6 kap. 6 § 1994:802

14 kap. 16 § 1994:802.

Viktiga lagar inom associationsrätten
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.