SFS 2019:758 Lag om ändring i lagen (2004:575) om europabolag

Du är här: Start / Associationsrätt / Lag (2004:575) om europabolag / SFS 2019:758 Lag om ändring i lagen (2004:575) om europabolag
SFS2019-758.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2004:575) om europabolag

Utfärdad den 21 november 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 6 och 16 §§ lagen (2004:575) om
europabolag ska ha följande lydelse.

6 §2 Bolagsverket ska utfärda ett sådant intyg som avses i artikel 25.2 i
SE-förordningen, när beslut om tillstånd har meddelats enligt 23 kap.
23 eller 24 § aktiebolagslagen (2005:551) och beslutet har fått laga kraft.
När det gäller bolag som driver bank- eller finansieringsrörelse tillämpas i
stället 10 kap. 38 § respektive 11 kap. 1 § lagen (2004:297) om bank- och
finansieringsrörelse.

När det gäller europabolag som driver försäkringsrörelse som försäkrings-

företag eller tjänstepensionsverksamhet som tjänstepensionsföretag ska
Bolagsverket utfärda intyget när beslut om tillstånd att verkställa en fusions-
plan har meddelats enligt 11 kap. 33 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)
eller 10 kap. 11 § lagen (2019:742) om tjänstepensionsföretag och beslutet
har fått laga kraft.

16 §3 I fråga om europabolag som har ett sådant förvaltningssystem som
avses i artiklarna 39�42 i SE-förordningen (dualistiskt organiserade europa-
bolag) gäller följande.

Om inte annat följer av SE-förordningen, ska bestämmelserna i aktie-

bolagslagen (2005:551) och andra författningar om styrelsen eller dess leda-
möter tillämpas på ledningsorganet eller dess ledamöter. Detta gäller dock
inte bestämmelserna i lagen (1987:1245) om styrelserepresentation för de
privatanställda.

Det som sägs i följande bestämmelser i aktiebolagslagen om styrelsen

eller dess ledamöter ska tillämpas på tillsynsorganet eller dess ledamöter:

7 kap. 32, 34 och 35 §§ om upplysningsplikt mot bolagsstämman,
7 kap. 50 § om styrelsens eller en styrelseledamots talan mot bolags-

stämmobeslut,

7 kap. 53 § om styrelsens talan mot bolaget,
7 kap. 54 § om skiljeförfarande,
8 kap. 3 § om styrelsesuppleanter,
8 kap. 4 § fjärde stycket om delegation av uppgifter,
8 kap. 9 § om bosättningskrav,
8 kap. 10�12 §§ om hinder mot att vara styrelseledamot,

1 Prop. 2018/19:158, bet. 2019/20:FiU12, rskr. 2019/20:27.

2 Senaste lydelse 2010:2068.

3 Senaste lydelse 2014:544.

SFS

2019:758

Publicerad
den

26 november 2019

background image

2

SFS 2019:758

8 kap. 13 § första stycket andra meningen om ändringar i styrelsens sam-

mansättning,

8 kap. 14 § om förtida avgång,
8 kap. 20 § första stycket om inträde av suppleant,
8 kap. 21 § andra stycket om beslutsunderlag,
8 kap. 23 § om jäv för styrelseledamot,
8 kap. 23 a § om arvoden och annan ersättning till styrelseledamot,
8 kap. 24 och 26 §§ om styrelseprotokoll,
8 kap. 43 § om registrering,
8 kap. 45 § om anmälan av aktieinnehav,
8 kap. 46 a § om arbetsordning,
8 kap. 48 § om information inför styrelseval,
9 kap. 7 § om tillhandahållande av upplysningar m.m.,
9 kap. 17 § om jäv,
9 kap. 28 § första stycket om revisionsberättelsen,
9 kap. 43 § om revisorns underrättelse om brottsmisstanke,
10 kap. 10 § om jäv,
10 kap. 13 § om granskningsrapport,
16 kap. om vissa riktade emissioner m.m.,
21 kap. om lån från bolaget till aktieägare m.m.,
25 kap. 11 § om tvångslikvidation på grund av Bolagsverkets beslut,
25 kap. 45 § andra och tredje styckena om upphörande av likvidation,
25 kap. 46 § om styrelseval efter upphävande av likvidationsbeslut,
27 kap. 6 § om avregistrering av obehöriga företrädare, och
29 kap. 1 och 5�14 §§ om skadestånd.
För dualistiskt organiserade europabolag som driver försäkringsrörelse som

försäkringsföretag gäller även 2 kap. 2 § försäkringsrörelselagen (2010:2043).
För dualistiskt organiserade europabolag som driver tjänstepensionsverk-
samhet som tjänstepensionsföretag gäller även 2 kap. 2 § lagen (2019:742)
om tjänstepensionsföretag.

Denna lag träder i kraft den 15 december 2019.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Torbjörn Malm
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom associationsrätten
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.