SFS 2005:680 Lag om ändring i lagen (2004:575) om europabolag

050680.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2004:575) om europabolag;

utfärdad den 15 september 2005.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 10 och 12 §§ lagen (2004:575) om

europabolag skall ha följande lydelse.

10 §

Om bolagsstämman med stöd av artikel 8 i SE-förordningen har be-

slutat att bolagets säte skall flyttas till en annan stat, skall bolaget skriftligen
underrätta sina kända borgenärer om beslutet.

Underrättelsen skall innehålla uppgift om borgenärernas rätt att enligt ar-

tikel 8.4 i SE-förordningen ta del av förslaget om flyttning och av en sådan
redogörelse som avses i artikel 8.3. Vidare skall underrättelsen innehålla
uppgift om borgenärernas rätt att enligt 12 § motsätta sig flyttningen.

En underrättelse behöver inte sändas till borgenärer, vilkas anspråk avser

en fordran på lön eller annan ersättning som omfattas av lönegaranti enligt
lönegarantilagen (1992:497).

12 §

Om Bolagsverket finner att det inte finns något hinder mot en ansö-

kan enligt 11 §, skall verket kalla bolagets borgenärer. Kallelsen skall inne-
hålla ett föreläggande för den som motsätter sig flyttningen av säte att senast
viss dag skriftligen anmäla detta till verket. Bolagsverket skall dock inte
kalla de borgenärer, vilkas anspråk avser en fordran på lön eller annan ersätt-
ning som omfattas av lönegaranti enligt lönegarantilagen (1992:497).

Kallelsen skall ske genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar. Bo-

lagsverket skall skicka en särskild underrättelse om kallelsen till Skatte-
verket och till kronofogdemyndigheten i den region där bolaget har sitt säte.

Denna lag träder i kraft den 7 oktober 2005.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTRÖM

Anita Wickström
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 2004/05:128, bet. 2004/05:LU24, rskr. 2004/05:270.

SFS 2005:680

Utkom från trycket
den 27 september 2005

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2005

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.