SFS 2009:712 Lag om ändring i lagen (2004:575) om europabolag

Du är här: Start / Associationsrätt / Lag (2004:575) om europabolag / SFS 2009:712 Lag om ändring i lagen (2004:575) om europabolag
090712.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2004:575) om europabolag;

utfärdad den 17 juni 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (2004:575) om euro-

pabolag

2

dels att 5 a § ska upphöra att gälla,
dels att rubriken närmast före 5 a § ska utgå,
dels att 6 och 32 §§ ska ha följande lydelse.

6 §

3

Bolagsverket ska utfärda ett sådant intyg som avses i artikel 25.2 i SE-

förordningen, när beslut om tillstånd har meddelats enligt 23 kap. 23 eller
24 § aktiebolagslagen (2005:551) och beslutet har vunnit laga kraft. När det
gäller bolag som driver bank- eller finansieringsrörelse tillämpas i stället
10 kap. 38 § respektive 11 kap. 1 § lagen (2004:297) om bank- och finansie-
ringsrörelse.

32 §

4

Bolagsverkets beslut att avskriva en anmälan om registrering eller att

vägra registrering får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol inom två
månader från dagen för beslutet. Detsamma gäller verkets beslut i ett till-
ståndsärende enligt 11 §, verkets beslut om att vägra utfärda intyg enligt 6
eller 15 § samt verkets beslut enligt 31 §. Prövningstillstånd krävs vid över-
klagande till kammarrätten.

Finansinspektionens beslut enligt 9 a § och Skatteverkets beslut om hinder

mot flyttning av säte enligt 11 a § får överklagas hos allmän förvaltnings-
domstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Länsstyrelsens beslut i ett ärende enligt 28 § får överklagas hos allmän

förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammar-
rätten.

Bolagsverkets beslut i ett ärende enligt 29 § får överklagas hos allmän

domstol i den ort där lednings- eller förvaltningsorganet har sitt säte. Ett
beslut enligt 29 § första stycket får överklagas inom tre veckor från den dag
då bolaget fick del av beslutet. Ett beslut enligt 29 § andra stycket får över-
klagas inom tre veckor från dagen för beslutet.

Vid överklagande enligt fjärde stycket gäller lagen (1996:242) om dom-

stolsärenden.

1 Prop. 2008/09:180, bet. 2008/09:FiU38, rskr. 2008/09:298.

2 Senaste lydelse av 5 a § 2008:8.

3 Senaste lydelse 2008:8.

4 Senaste lydelse 2008:8.

SFS 2009:712

Utkom från trycket
den 30 juni 2009

background image

2

SFS 2009:712

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

1. Denna lag träder i kraft den 15 juli 2009.
2. �ldre bestämmelser gäller i fråga om fusioner där fusionsplan har upp-

rättats före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTR�M

Anita Wickström
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom associationsrätten
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.