SFS 2006:740 Lag om ändring i lagen (2004:575) om europabolag

Du är här: Start / Associationsrätt / Lag (2004:575) om europabolag / SFS 2006:740 Lag om ändring i lagen (2004:575) om europabolag
060740.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2004:575) om europabolag;

utfärdad den 8 juni 2006.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 12 § lagen (2004:575) om europa-

bolag skall ha följande lydelse.

12 §

2 Om Bolagsverket finner att det inte finns något hinder mot en ansö-

kan enligt 11 §, skall verket kalla bolagets borgenärer. Kallelsen skall inne-
hålla ett föreläggande för den som motsätter sig flyttningen av säte att senast
viss dag skriftligen anmäla detta till verket. Bolagsverket skall dock inte
kalla de borgenärer, vilkas anspråk avser en fordran på lön eller annan ersätt-
ning som omfattas av lönegaranti enligt lönegarantilagen (1992:497).

Kallelsen skall ske genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar. Bo-

lagsverket skall skicka en särskild underrättelse om kallelsen till Skattever-
ket och till Kronofogdemyndigheten.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTR�M

Anita Wickström
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2005/06:200, bet. 2005/06:SkU35, rskr. 2005/06:356.

2 Senaste lydelse 2005:680.

SFS 2006:740

Utkom från trycket
den 19 juni 2006

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2006

Viktiga lagar inom associationsrätt
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.