SFS 2005:935 Lag om ändring i lagen (2004:575) om europabolag

Du är här: Start / Associationsrätt / Lag (2004:575) om europabolag / SFS 2005:935 Lag om ändring i lagen (2004:575) om europabolag
050935.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2004:575) om europabolag;

utfärdad den 1 december 2005.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (2004:575) om

europabolag

dels att 5, 6, 9, 16, 17, 21, 27, 29, 30 och 31 §§ skall ha följande lydelse,
dels att i 7, 22 och 28 §§ beteckningen ⬝aktiebolagslagen (1975:1385)⬝

skall bytas ut mot ⬝aktiebolagslagen (2005:551)⬝.

5 § Om ett aktiebolag deltar i bildandet av ett europabolag enligt artikel
2.1 i SE-förordningen, skall vad som sägs om redovisningsvaluta i 23 kap.
3 § aktiebolagslagen (2005:551) inte tillämpas på aktiebolaget.

Första stycket gäller också när europabolaget skall ha sitt säte i en annan

stat.

6 § Bolagsverket skall utfärda ett sådant intyg som avses i artikel 25.2 i
SE-förordningen, när beslut om tillstånd har meddelats enligt 23 kap. 23 el-
ler 24 § aktiebolagslagen (2005:551) och beslutet har vunnit laga kraft. När
det gäller bolag som driver bank- eller finansieringsrörelse tillämpas i stället
10 kap. 38 § respektive 11 kap. 1 § lagen (2004:297) om bank- och finansie-
ringsrörelse.

9 §

Vid flyttning av ett europabolags säte från Sverige till en annan stat,

tillämpas bestämmelserna i 10�15 §§. När det gäller europabolag som driver
bank- eller finansieringsrörelse tillämpas i stället 10 kap. 40�42 §§ respek-
tive 11 kap. 1 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse.

16 § I fråga om europabolag som har ett sådant förvaltningssystem som
avses i artiklarna 39�42 i SE-förordningen (dualistiskt organiserade europa-
bolag) gäller följande.

Om inte annat följer av SE-förordningen, skall bestämmelserna i aktie-

bolagslagen (2005:551) och andra författningar om styrelsen eller dess leda-
möter tillämpas på ledningsorganet eller dess ledamöter. Detta gäller dock
inte bestämmelserna i lagen (1987:1245) om styrelserepresentation för de
privatanställda.

Vad som sägs i följande bestämmelser i aktiebolagslagen om styrelsen el-

ler dess ledamöter skall tillämpas på tillsynsorganet eller dess ledamöter:

7 kap. 32, 34 och 35 §§ om upplysningsplikt mot bolagsstämman,

1 Prop. 2005/06:25, bet. 2005/06:LU5, rskr. 2005/06:74.

SFS 2005:935

Utkom från trycket
den 9 december 2005

background image

2

SFS 2005:935

7 kap. 50 § om styrelsens eller en styrelseledamots talan mot bolagsstäm-

mobeslut,

7 kap. 53 § om styrelsens talan mot bolaget,
7 kap. 54 § om skiljeförfarande,
8 kap. 3 § om styrelsesuppleanter,
8 kap. 4 § fjärde stycket om delegation av uppgifter,
8 kap. 6 § första stycket om arbetsordning,
8 kap. 9 § om bosättningskrav,
8 kap. 10�12 §§ om hinder mot att vara styrelseledamot,
8 kap. 13 § första stycket andra meningen om ändringar i styrelsens sam-

mansättning,

8 kap. 14 § om förtida avgång,
8 kap. 20 § första stycket om inträde av suppleant,
8 kap. 21 § andra stycket om beslutsunderlag,
8 kap. 23 § om jäv för styrelseledamot,
8 kap. 24 och 26 §§ om styrelseprotokoll,
8 kap. 43 § om registrering,
8 kap. 45 § om anmälan av aktieinnehav,
8 kap. 48 § om information inför styrelseval,
9 kap. 7 § om tillhandahållande av upplysningar m.m.,
9 kap. 17 § om jäv,
9 kap. 28 § första stycket om revisionsberättelsen,
9 kap. 43 § om revisorns underrättelse om brottsmisstanke,
10 kap. 10 § om jäv,
10 kap. 13 § om granskningsrapport,
16 kap. om vissa riktade emissioner m.m.,
21 kap. om lån från bolaget till aktieägare m.m.,
25 kap. 11 § om tvångslikvidation på grund av Bolagsverkets beslut,
25 kap. 45 § andra och tredje styckena om upphörande av likvidation,
25 kap. 46 § om styrelseval efter upphävande av likvidationsbeslut,
27 kap. 6 § om avregistrering av obehöriga företrädare, och
29 kap. 1 och 5�14 §§ om skadestånd.

17 § Tillsynsorganet får besluta att dess medgivande krävs för vissa kate-
gorier av beslut som ledningsorganet eller den verkställande direktören fat-
tar. Tillsynsorganet skall ge in ett sådant beslut till Bolagsverket för registre-
ring. Beslutet blir gällande från tidpunkten för registreringen.

Tillsynsorganet skall till varje bolagsstämma som skall pröva frågan om

fastställelse av europabolagets resultat- och balansräkningar avge ett ytt-
rande över årsredovisningen samt ledningsorganets och den verkställande
direktörens förvaltning. Beträffande tillhandahållande av detta yttrande skall
7 kap. 25 § aktiebolagslagen (2005:551) tillämpas.

21 § Revisorn skall underrätta tillsynsorganet om erinringar och påpekan-
den som revisorn framställer till ledningsorganet och den verkställande di-
rektören enligt 9 kap. 6 § aktiebolagslagen (2005:551).

27 § En aktieägare har, oberoende av det antal aktier som han eller hon
innehar, rätt att begära att ett eller flera nya ärenden skall tas upp på dagord-

background image

3

SFS 2005:935

ningen för en bolagsstämma. Begäran skall framställas skriftligen hos för-
valtnings- eller ledningsorganet.

�rendet skall tas upp vid bolagsstämman, om begäran har kommit in till

förvaltnings- eller ledningsorganet

1. senast en vecka före den tidpunkt då kallelse enligt 7 kap. 18�20 §§

aktiebolagslagen (2005:551) tidigast får utfärdas, eller

2. efter den tidpunkt som anges i 1 men i sådan tid att ärendet kan tas upp

i kallelsen till bolagsstämman.

29 § Om ett europabolag inte uppfyller skyldigheten i artikel 7 i SE-för-
ordningen att ha sitt säte och sitt huvudkontor i samma stat, skall Bolagsver-
ket genom ett särskilt beslut fastställa att bolaget inte uppfyller den skyldig-
heten. När beslutet har vunnit laga kraft, skall verket förelägga bolaget att
inom viss tid göra rättelse. Därvid skall 25 kap. 24 § aktiebolagslagen
(2005:551) tillämpas. Föreläggandet skall innehålla en erinran om att bola-
get kommer att förpliktas att gå i likvidation om bolaget inte gör rättelse.

Om bolaget inte följer föreläggandet, skall Bolagsverket besluta att bola-

get skall gå i likvidation. Beslut om likvidation skall dock inte meddelas, om
likvidationsgrunden har upphört under ärendets handläggning hos verket.

Ett beslut om likvidation enligt andra stycket får inte verkställas förrän det

har vunnit laga kraft.

30 § Bestämmelserna om straff i 30 kap. 1 § aktiebolagslagen (2005:551)
skall tillämpas på europabolag. Vad som sägs där om styrelsen eller dess le-
damöter skall tillämpas på europabolagets lednings- eller förvaltningsorgan
eller ledamöterna i dessa organ samt, i den utsträckning som följer av 16 §
tredje stycket, på tillsynsorganet eller dess ledamöter.

31 § Bestämmelserna om vite i 30 kap. 2 § aktiebolagslagen (2005:551)
skall tillämpas på europabolag. Vad som sägs där om styrelsen eller dess le-
damöter skall tillämpas på europabolagets lednings- eller förvaltningsorgan
eller ledamöterna i dessa organ.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006.

På regeringens vägnar

JENS ORBACK

Sten Andersson
(Justitiedepartementet)

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2005

Viktiga lagar inom associationsrätten
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.