SFS 2010:694 Lag om ändring i lagen (2004:575) om europabolag

Du är här: Start / Associationsrätt / Lag (2004:575) om europabolag / SFS 2010:694 Lag om ändring i lagen (2004:575) om europabolag
100694.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2004:575) om europabolag;

utfärdad den 17 juni 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 4 § lagen (2004:575) om europa-

bolag ska ha följande lydelse.

4 §

Ett aktiebolag eller motsvarande utländskt bolag som har sitt huvud-

kontor i en stat utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet får delta i
bildandet av ett europabolag, om bolaget

1. är bildat i överensstämmelse med lagstiftningen i en stat inom Euro-

peiska ekonomiska samarbetsområdet,

2. har sitt säte i den stat som avses i 1, samt
3. har faktisk och fortlöpande anknytning till ekonomin i en stat inom

Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

I fall som avses i artikel 2.3 i SE-förordningen ska vad som sägs i första

stycket om ett aktiebolag gälla även annan sådan juridisk person som avses i
artikel 54 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2010.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Jacob Aspegren
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2009/10:208, bet. 2009/10:CU22, rskr. 2009/10:346.

SFS 2010:694

Utkom från trycket
den 28 juni 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

Viktiga lagar inom associationsrätten
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.