SFS 2005:552 Lag om införande av aktiebolagslagen (2005:551)

Du är här: Start / Associationsrätt / Lag (2005:552) om införande av aktiebolagslagen (2005:551) / SFS 2005:552 Lag om införande av aktiebolagslagen (2005:551)
050552.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om införande av aktiebolagslagen (2005:551);

utfärdad den 16 juni 2005.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs följande.

1 § Aktiebolagslagen (2005:551) träder i kraft den 1 januari 2006. Det-
samma gäller denna lag utom 17 §, som träder i kraft den dag som
regeringen bestämmer.

2 § Genom denna lag upphävs

1. aktiebolagslagen (1975:1385), och
2. lagen (1975:1386) om införande av aktiebolagslagen (1975:1385).

3 § Om det i lag eller någon annan författning förekommer hänvisning till
en föreskrift som har ersatts genom en bestämmelse i aktiebolagslagen
(2005:551) eller denna lag, tillämpas i stället den nya bestämmelsen.

4 § För bolag som har bildats före den 1 januari 2006 gäller aktiebolags-
lagen (2005:551) med nedan angivna undantag.

5 § I fråga om registrering av aktiebolag som har bildats innan aktie-
bolagslagen (2005:551) har trätt i kraft gäller äldre bestämmelser.

6 § Föreskrifter i bolagsordningen om aktiers nominella belopp skall tas
bort senast i samband med att bolaget första gången efter den 1 januari 2006
beslutar om annan ändring i bolagsordningen. När en sådan föreskrift tas
bort, skall samtidigt uppgift om antalet aktier i bolaget tas in i bolagsord-
ningen.

7 § Innehåller bolagsordningen vid utgången av år 2005 förbehåll som av-
ses i 3 kap. 3 § aktiebolagslagen (1975:1385), gäller förbehållet även om det
avviker från 4 kap. 28 § aktiebolagslagen (2005:551).

8 § Om det i bolaget finns aktier, vilkas röstvärde överstiger tio gånger
röstvärdet för aktier av annat slag, får bolaget ge ut nya aktier med de röst-
värden som redan utgivna aktier har.

1 Prop. 2004/05:85, bet. 2004/05:LU23, rskr. 2004/05:291.

SFS 2005:552

Utkom från trycket
den 5 juli 2005

background image

2

SFS 2005:552

9 § Vad som sägs i 5 kap. 5 § första stycket 2 aktiebolagslagen (2005:551)
om angivande av aktieägares person- eller organisationsnummer gäller inte
om aktieägaren har förts in i aktieboken före utgången av år 2005.

I fråga om aktiebolag som har bildats före utgången av år 2005 behöver

uppgift enligt 5 kap. 5 § första stycket 4 aktiebolagslagen om huruvida
aktiebrev har utfärdats lämnas endast om aktiebrev har utfärdats efter lagens
ikraftträdande.

10 § Bestämmelserna i 6 kap. 2 § aktiebolagslagen (2005:551) om angi-
vande av bolagets organisationsnummer och bolagskategori och om aktie-
ägarens personnummer, organisationsnummer eller annat identifieringsnum-
mer gäller inte aktiebrev som har lämnats ut före utgången av år 2005.

11 § Bestämmelserna i lagen (1944:705) om aktiebolag om verkan av att
aktiebrev ställts till innehavaren gäller fortfarande i fråga om aktiebrev ut-
färdade för aktier som har getts ut före utgången av år 1976.

Den som innehar ett aktiebrev och enligt bolagets anteckning på brevet är

införd som ägare i aktieboken skall, även om införingen har skett före ut-
gången av år 1976, likställas med den som enligt 13 § andra stycket lagen
(1936:81) om skuldebrev förmodas ha rätt att göra skuldebrevet gällande,
om ett förvärv från honom eller henne sker efter den nämnda tidpunkten.

12 § Vid registrering och verkställande av ett bolagsstämmobeslut som har
fattats före ikraftträdandet av aktiebolagslagen (2005:551) samt vid talan
mot ett sådant beslut gäller äldre bestämmelser eller, såvitt gäller sådana be-
slut som avses i 16

kap. aktiebolagslagen, bestämmelserna i lagen

(1987:464) om vissa riktade emissioner i aktiemarknadsbolag, m.m.

13 § Om styrelsen före utgången av år 2005 har fattat beslut om nyemis-
sion enligt 4 kap. 14 eller 15 §, emission av skuldebrev enligt 5 kap. 8 eller
9 § eller nedsättning av aktiekapitalet enligt 6 kap. 8 § aktiebolagslagen
(1975:1385), gäller äldre bestämmelser vid registrering och verkställande av
beslutet.

14 § �ldre bestämmelser gäller i fråga om värdeöverföring från bolaget,
om beräkningen skall grunda sig på en årsredovisning som har upprättats
före utgången av år 2005.

15 § Har inlösen av aktier enligt 14

kap. 31

§ aktiebolagslagen

(1975:1385) påkallats före utgången av år 2005, gäller äldre bestämmelser
om förutsättningarna för inlösen, om bestämmande av lösenbelopp och om
förfarandet.

16 § Om en bolagsordning efter utgången av år 2005 strider mot en be-
stämmelse i aktiebolagslagen (2005:551), skall styrelsen, om inte annat föl-
jer av 6 eller 7 §, till den första ordinarie bolagsstämman därefter lägga fram
förslag till ändring av bolagsordningen i överensstämmelse med bestämmel-
sen.

background image

3

SFS 2005:552

17 § Bolagsstämman får redan före utgången av år 2005 besluta om änd-
ring i bolagsordningen till överensstämmelse med aktiebolagslagen
(2005:551). I beslutet skall anges att ändringen gäller från och med den
1 januari 2006.

På regeringens vägnar

G�RAN PERSSON

THOMAS BODSTR�M
(Justitiedepartementet)

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2005

Viktiga lagar inom associationsrätten
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.