SFS 2007:351 Lag om ändring i lagen (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m.

070351.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2005:590) om insyn i vissa
finansiella förbindelser m.m.;

utfärdad den 31 maj 2007.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs

2

att 4 § lagen (2005:590) om insyn i

vissa finansiella förbindelser m.m. skall ha följande lydelse.

4 §

En särskild ekonomisk redovisning (separat redovisning) skall för

varje räkenskapsår upprättas för ett företag som har

1. beviljats exklusiva eller särskilda rättigheter, eller
2. anförtrotts att tillhandhålla tjänster av allmänt ekonomiskt intresse en-

ligt artikel 86.2 i EG-fördraget och som fått ersättning i någon form för
detta,

allt under förutsättning att företaget även bedriver annan ekonomisk verk-

samhet.

Redovisningsskyldigheten enligt första stycket gäller inte för
a) företag som tillhandahåller tjänster som inte i nämnvärd omfattning kan

påverka handeln med andra EES-länder,

b) företag med en nettoomsättning som för vart och ett av de två senaste

räkenskapsåren har understigit 40 miljoner euro eller, om företaget är ett
kreditinstitut, en balansomslutning som vid vart och ett av de två senaste
räkenskapsårens utgång har understigit 800 miljoner euro,

c) företag enligt första stycket 2 som fått ersättningen för en skälig tids-

period genom ett öppet, genomblickbart och icke-diskriminerande förfa-
rande, eller

d) verksamheter som omfattas av särskilda bestämmelser om separat re-

dovisning av motsvarande slag med EG-rättslig grund.

1

Prop. 2006/07:88, bet. 2006/07:NU14, rskr. 2006/07:177.

2

Jfr kommissionens direktiv 2005/81/EG av den 28 november 2005 om ändring av di-

rektiv 80/723/EEG om insyn i de finansiella förbindelserna mellan medlemsstater och
offentliga företag samt i vissa företags ekonomiska verksamhet (EUT L 312,
29.11.2005, s. 47, Celex 32005L0081) och kommissionens direktiv 2006/111/EG av
den 16 november 2006 om insyn i de finansiella förbindelserna mellan medlemsstater
och offentliga företag samt i vissa företags ekonomiska verksamhet (EUT L 318,
17.11.2006, s. 17, Celex 32006L0111).

SFS 2007:351

Utkom från trycket
den 13 juni 2007

background image

2

SFS 2007:351

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2007.

På regeringens vägnar

MAUD OLOFSSON

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.