SFS 2013:389 Lag om ändring i lagen (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m.

Du är här: Start / Associationsrätt / Lag (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m. / SFS 2013:389 Lag om ändring i lagen (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m.
130389.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2005:590) om insyn i vissa
finansiella förbindelser m.m.;

utfärdad den 30 maj 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 7 och 9 §§ samt rubriken närmast

före 7 § lagen (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m. ska
ha följande lydelse.

Granskning och rapport

7 §

Företagets revisor ska översiktligt för varje räkenskapsår granska om en

öppen redovisning och en separat redovisning för ett företag har fullgjorts i
enlighet med bestämmelserna i denna lag och i föreskrifter som meddelats
med stöd av lagen.

Revisorn ska upprätta en rapport över granskningen. Rapporten ska lämnas

till stämman och styrelsen eller motsvarande lednings- och förvaltningsorgan
på samma sätt och inom samma tid som föreskrivs för revisionsberättelsen
enligt tillämplig revisionsförfattning för företaget.

9 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om

1. den öppna redovisningens och den separata redovisningens utformning

och innehåll i olika företag, och

2. granskningen av den öppna redovisningen och den separata redovis-

ningen enligt 7 §.

Regeringen får vidare meddela föreskrifter om att information från en öp-

pen redovisning och en separat redovisning samt rapport enligt 7 § andra
stycket ska ges in till en eller flera myndigheter.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2013.
2. Bestämmelserna i 7 § tillämpas första gången av företag för det räken-

skapsår som inleds efter ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

ANNIE L��F

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2012/13:84, bet. 2012/13:NU19, rskr. 2012/13:249.

SFS 2013:389

Utkom från trycket
den 10 juni 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

Viktiga lagar inom associationsrätten
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.