850219.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1985:219

om ändring i konkurrenslagen (1982:729);

Utkom från trycket

den 30 april 1985

Utfärdad den 18 april 1985.

Enligt riksdagens b eslut' föreskrivs att 38 § konkurrenslagen (1982:729)

skall ha nedan angivn a lydelse.

38 § Talan om utdömande av vite som förelagts med stöd av denna lag
förs vid tingsrätt av näringsfrihetsombudsmannen. I fråga om vite som

'Prop. 1984/85:96, JuU 22, rskr 211.

621

\

¬

background image

SFS 1985:219

marknadsdomstolen har förelagt på talan av annan får talan om utdömande

föras även av denne.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1985.1 fråga om vite som har förelagts

före ikraftträdandet gäller dock äldre bestämmelser fortfarande.

På regeringens vägnar

BO HOLMBERG

Edmund Gabrielsson

(Finansdepartementet)

'0

.0

¬

Viktiga lagar inom associationsrätten
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.