SFS 2016:220 Lag om ändring i lagen (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m.

Du är här: Start / Associationsrätt / Lag (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m. / SFS 2016:220 Lag om ändring i lagen (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m.
160220.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2005:590) om insyn i vissa
finansiella förbindelser m.m.;

utfärdad den 10 mars 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 15 och 16 §§ lagen (2005:590) om

insyn i vissa finansiella förbindelser m.m. ska ha följande lydelse.

15 §

Ett åläggande enligt 11 § får förenas med vite. En talan om utdömande

av vite som har förelagts med stöd av denna lag förs vid Patent- och mark-
nadsdomstolen av Konkurrensverket.

16 §

Ett beslut av Konkurrensverket om åläggande enligt 11 § får överkla-

gas till Patent- och marknadsdomstolen. I fråga om rättegångskostnader i ett
sådant ärende ska 31 kap. rättegångsbalken tillämpas.

Denna lag träder i kraft den 1 september 2016.

På regeringens vägnar

ANNA JOHANSSON

Magnus Corell
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2015/16:57, bet. 2015/16:JuU10, rskr. 2015/16:159.

SFS 2016:220

Utkom från trycket
den 22 mars 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

Viktiga lagar inom associationsrätten
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.