SFS 2016:220 Lag om ändring i lagen (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m.

160220.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2005:590) om insyn i vissa
finansiella förbindelser m.m.;

utfärdad den 10 mars 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 15 och 16 §§ lagen (2005:590) om

insyn i vissa finansiella förbindelser m.m. ska ha följande lydelse.

15 §

Ett åläggande enligt 11 § får förenas med vite. En talan om utdömande

av vite som har förelagts med stöd av denna lag förs vid Patent- och mark-
nadsdomstolen av Konkurrensverket.

16 §

Ett beslut av Konkurrensverket om åläggande enligt 11 § får överkla-

gas till Patent- och marknadsdomstolen. I fråga om rättegångskostnader i ett
sådant ärende ska 31 kap. rättegångsbalken tillämpas.

Denna lag träder i kraft den 1 september 2016.

På regeringens vägnar

ANNA JOHANSSON

Magnus Corell
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2015/16:57, bet. 2015/16:JuU10, rskr. 2015/16:159.

SFS 2016:220

Utkom från trycket
den 22 mars 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.