SFS 2018:559 Lag om ändring i rättegångsbalken

Du är här: Start / Associationsrätt / Lag (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m. / SFS 2018:559 Lag om ändring i rättegångsbalken
SFS2018-559.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i rättegångsbalken

Utfärdad den 25 maj 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 27 kap. 2 och 33 §§ rättegångsbalken
ska ha följande lydelse.

27 kap.
2 §
2 En skriftlig handling får inte tas i beslag om

1. den kan antas innehålla uppgifter som en befattningshavare eller någon

annan som avses i 36 kap. 5 § inte får höras som vittne om, och

2. handlingen innehas av honom eller henne eller av den som tystnads-

plikten gäller till förmån för.

Ett skriftligt meddelande mellan den misstänkte och en närstående som

avses i 36 kap. 3 §, eller mellan sådana närstående inbördes, får tas i beslag
hos den misstänkte eller en närstående endast vid en förundersökning om

1. ett brott för vilket det inte är föreskrivet lindrigare straff än fängelse i

två år,

2. sabotage eller grovt sabotage enligt 13 kap. 4 eller 5 § brottsbalken,
3. mordbrand, grov mordbrand, allmänfarlig ödeläggelse, kapning, sjö-

eller luftfartssabotage eller flygplatssabotage enligt 13 kap. 1, 2, 3, 5 a eller
5 b § brottsbalken, om brottet innefattar sabotage enligt 4 § samma kapitel,

4.

uppror, väpnat hot mot laglig ordning eller brott mot medborgerlig

frihet enligt 18 kap. 1, 3 eller 5 § brottsbalken,

5.

högförräderi, krigsanstiftan, spioneri, grovt spioneri, obehörig befatt-

ning med hemlig uppgift, grov obehörig befattning med hemlig uppgift eller
olovlig underrättelseverksamhet mot Sverige, mot främmande makt eller
mot person enligt 19 kap. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 10, 10 a eller 10 b § brottsbalken,

6.

företagsspioneri enligt 26 § lagen (2018:558) om företagshemligheter,

om det finns anledning att anta att gärningen har begåtts på uppdrag av eller
har understötts av en främmande makt eller av någon som har agerat för en
främmande makts räkning,

7.

terroristbrott enligt 2 § lagen (2003:148) om straff för terroristbrott,

brott enligt 3 eller 3 a § lagen (2002:444) om straff för finansiering av
särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall eller brott enligt lagen (2010:299)
om straff för offentlig uppmaning, rekrytering och utbildning avseende
terroristbrott och annan särskilt allvarlig brottslighet, eller

8.

försök, förberedelse eller stämpling till brott som avses i 2�7, om en

sådan gärning är belagd med straff.

Ett beslut enligt andra stycket 2�8 får meddelas endast av rätten eller

åklagaren.

1 Prop. 2017/18:200, bet. 2017/18:CU24, rskr. 2017/18:315.

2 Senaste lydelse 2016:93.

SFS

2018:559

Publicerad
den

30 maj 2018

background image

2

SFS

2018:559

Om åklagaren har beslutat om beslag enligt tredje stycket, ska han eller

hon utan dröjsmål anmäla åtgärden hos rätten. I anmälan ska skälen för åt-
gärden anges. Rätten ska skyndsamt pröva ärendet. Om rätten finner att det
inte finns skäl för åtgärden, ska den upphäva beslutet.

33 §3 Om det gäller sekretess enligt 15 kap. 1 eller 2 §, 18 kap. 1, 2 eller
3 § eller 35 kap. 1 eller 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) för
uppgifter som avses i 32 §, ska en underrättelse enligt 31 § skjutas upp till
dess att sekretess inte längre gäller.

Om det på grund av sekretess inte har kunnat lämnas någon underrättelse

inom ett år från det att förundersökningen avslutades, behöver underrättel-
sen inte lämnas.

En underrättelse enligt 31 § ska inte lämnas, om förundersökningen angår
1. brott som avses i 13 kap. 1, 2, 3, 5 a eller 5 b § brottsbalken, om brottet

innefattar sabotage enligt 4 § samma kapitel,

2. brott som avses i 13 kap. 4 eller 5 § brottsbalken,
3. brott som avses i 18 kap. 1, 3, 5 eller 6 § eller 19 kap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,

8, 9, 10, 10 a, 10 b, 12 eller 13 § brottsbalken,

4.

brott som avses i 3 eller 4 kap. brottsbalken, om brottet är av det slag

som anges i 18 kap. 2 § eller 19 kap. 11 § samma balk,

5.

brott som avses i 26 § lagen (2018:558) om företagshemligheter, om

det finns anledning att anta att gärningen har begåtts på uppdrag av eller har
understötts av en främmande makt eller av någon som har agerat för en
främmande makts räkning,

6.

brott som avses i 2 § lagen (2003:148) om straff för terroristbrott, 3

eller 3 a § lagen (2002:444) om straff för finansiering av särskilt allvarlig
brottslighet i vissa fall eller lagen (2010:299) om straff för offentlig upp-
maning, rekrytering och utbildning avseende terroristbrott och annan särskilt
allvarlig brottslighet, eller

7.

försök, förberedelse eller stämpling till brott som anges i 1�6 eller

underlåtenhet att avslöja sådant brott, om gärningen är belagd med straff.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Jenny Kvarnholt
(Justitiedepartementet)

3 Senaste lydelse 2016:93.

Viktiga lagar inom associationsrätten
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.