SFS 2018:599 Lag om ändring i lagen (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m.

SFS2018-599.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2005:590) om insyn i vissa finansiella

förbindelser m.m.

Utfärdad den 24 maj 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 6 § lagen (2005:590) om insyn i vissa
finansiella förbindelser m.m. ska ha följande lydelse.

6 § En öppen redovisning och en separat redovisning enligt 3 och 4 §§ som
avser verksamhet som bedrivs inom en kommun eller ett landsting och
som inte utgör räkenskapsinformation enligt 2 kap. 4 § lagen (2018:

597)

om kommunal bokföring och redovisning ska arkiveras i enlighet
med bestämmelserna om bevarande och arkivering i 3 kap. 12–15 §§ den
lagen. Detsamma gäller uppgifter av betydelse för redovisningarna.

Sådana redovisningar och uppgifter som sägs i första stycket och som

avser verksamhet som bedrivs av en fysisk eller juridisk person vilken
omfattas av bokföringslagen (1999:1078) ska arkiveras i enlighet med
bestämmelserna om arkivering m.m. i 7 kap. den lagen även om
informationen inte utgör räkenskapsinformation i bokföringslagens mening.

I arkivlagen (1990:782) finns ytterligare bestämmelser om arkivering.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

På regeringens vägnar

SVEN-ERIK BUCHT

Magnus Corell
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2017/18:149, bet. 2017/18:FiU42, rskr. 2017/18:285.

SFS

2018:599

Publicerad
den

31 maj 2018

;
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.