SFS 2019:921 Lag om ändring i lagen (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m.

Du är här: Start / Associationsrätt / Lag (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m. / SFS 2019:921 Lag om ändring i lagen (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m.
SFS2019-921.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2005:590) om insyn i vissa finansiella

förbindelser m.m.

Utfärdad den 28 november 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 6 § lagen (2005:590) om insyn i vissa
finansiella förbindelser m.m. ska ha följande lydelse.

6 §2 En öppen redovisning och en separat redovisning enligt 3 och 4 §§
som avser verksamhet som bedrivs inom en kommun eller en region och
som inte utgör räkenskapsinformation enligt 2 kap. 4 § lagen (2018:597) om
kommunal bokföring och redovisning ska arkiveras i enlighet med bestäm-
melserna om bevarande och arkivering i 3 kap. 12�15 §§ den lagen. Det-
samma gäller uppgifter av betydelse för redovisningarna.

Sådana redovisningar och uppgifter som sägs i första stycket och som avser

verksamhet som bedrivs av en fysisk eller juridisk person vilken omfattas av
bokföringslagen (1999:1078) ska arkiveras i enlighet med bestämmelserna
om arkivering m.m. i 7 kap. den lagen även om informationen inte utgör
räkenskapsinformation i bokföringslagens mening.

I arkivlagen (1990:782) finns ytterligare bestämmelser om arkivering.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

IBRAHIM BAYLAN

Maria Wetterling
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48.

2 Senaste lydelse 2018:599.

SFS

2019:921

Publicerad
den

3 december 2019

Viktiga lagar inom associationsrätten
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.