SFS 2005:590 Lag om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m.

Du är här: Start / Associationsrätt / Lag (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m. / SFS 2005:590 Lag om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m.
050590.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m.;

utfärdad den 22 juni 2005.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 följande.

Lagens innehåll

1 §

I denna lag finns bestämmelser som syftar till att ge Europeiska ge-

menskapernas kommission insyn i de finansiella förbindelserna mellan det
allmänna och offentliga företag samt i vissa företags ekonomiska verksam-
het.

Definitioner

2 § I denna lag betyder:

1. Offentligt företag: ett företag som det allmänna direkt eller indirekt har

ett dominerande inflytande över på grund av ägarskap, finansiell medverkan
eller de regler som gäller för företaget. Om inte annat följer av omständighe-
terna skall ett dominerande inflytande anses finnas om det allmänna direkt
eller indirekt innehar mer än hälften av rösterna eller kapitalet i företaget
eller har rätt att utse mer än hälften av personerna i företagets administrativa
eller verkställande ledning eller i dess styrelse.

2. Offentligt företag inom tillverkningsindustrin: ett offentligt företag med

en nettoomsättning som till minst hälften hänför sig till verksamhet som
anges i Avdelning D: Tillverkning, i bilagan till rådets förordning (EEG) nr
3037/90 av den 9 oktober 1990 om statistisk näringsgrensindelning i Euro-
peiska gemenskapen (Nace, rev. 1)

3.

3. Exklusiva rättigheter: rättigheter som det allmänna genom lag eller an-

nan författning eller något administrativt instrument beviljar ett företag och
som ger företaget ensamrätt att bedriva viss verksamhet inom ett geografiskt
område.

4. Särskilda rättigheter: rättigheter som det allmänna genom lag eller an-

nan författning eller något administrativt instrument beviljar ett begränsat
antal företag och som inom ett geografiskt område

1 Prop. 2004/05:140, bet. 2004/05:NU16, rskr. 2004/05:297.

2 Jfr kommissionens direktiv 80/723/EEG av den 25 juni 1980 om insyn i de finan-
siella förbindelserna mellan medlemsstater och offentliga företag samt i vissa företags
ekonomiska verksamhet (EGT L 195, 29.7.1980, s. 35, Celex 31980L0723), senast
ändrat genom kommissionens direktiv 2000/52/EG av den 26 juli 2000 (EGT L 193,
29.7.2000, s. 75, Celex 32000L0052).

3 EGT L 83, 3.4.1993, s. 1.

SFS 2005:590

Utkom från trycket
den 5 juli 2005

background image

2

SFS 2005:590

a) begränsar antalet företag som har rätt att bedriva viss verksamhet till

två eller flera,

b) beviljar flera konkurrerande företag tillstånd att bedriva viss verksam-

het, eller

c) ger ett eller flera företag författningsmässiga fördelar som i betydande

mån påverkar andra företags möjligheter att bedriva samma verksamhet på i
allt väsentligt likvärdiga villkor.

Som särskilda rättigheter enligt första stycket 4 anses inte sådana rättighe-

ter som beviljats enligt objektiva, proportionerliga och icke-diskriminerande
kriterier.

�ppen redovisning av finansiella förbindelser

3 §

Ett offentligt företag skall redovisa sina finansiella förbindelser med

det allmänna så att det tydligt framgår vilka offentliga medel som företaget
fått direkt eller indirekt, via andra offentliga företag eller finansiella institut,
och hur medlen har använts (öppen redovisning).

Av den öppna redovisningen skall särskilt framgå finansiella förbindelser

som avser kapitaltillskott, förlustbidrag, amorteringsfria eller på annat sätt
förmånliga lån, gynnande genom avstående från vinst, fordran eller normal
avkastning på offentliga medel samt ersättningar för ekonomiska åläggan-
den från det allmänna.

Redovisningsskyldigheten enligt första stycket omfattar inte det allmän-

nas förbindelser med

1. företag som tillhandahåller tjänster som inte i nämnvärd omfattning kan

påverka handeln med andra EES-länder,

2. företag som är kreditinstitut, när det gäller insättningar på normala af-

färsmässiga villkor, eller

3. företag med en nettoomsättning som för vart och ett av de två senaste

räkenskapsåren har understigit 40 miljoner euro eller, om företaget är ett
kreditinstitut, en balansomslutning som vid vart och ett av de två senaste rä-
kenskapsårens utgång har understigit 800 miljoner euro.

Separat redovisning av olika verksamheter

4 §

En särskild ekonomisk redovisning (separat redovisning) skall för

varje räkenskapsår upprättas för ett företag som har

1. beviljats exklusiva eller särskilda rättigheter, eller
2. anförtrotts att tillhandahålla tjänster av allmänt ekonomiskt intresse en-

ligt artikel 86.2 i EG-fördraget och som fått offentligt stöd i någon form för
detta,

allt under förutsättning att företaget även bedriver annan ekonomisk verk-

samhet.

Redovisningsskyldigheten enligt första stycket gäller inte för
a) företag som tillhandahåller tjänster som inte i nämnvärd omfattning kan

påverka handeln med andra EES-länder,

b) företag med en nettoomsättning som för vart och ett av de två senaste

räkenskapsåren har understigit 40 miljoner euro eller, om företaget är ett
kreditinstitut, en balansomslutning som vid vart och ett av de två senaste rä-
kenskapsårens utgång har understigit 800 miljoner euro,

background image

3

SFS 2005:590

c) företag enligt första stycket 2 som fått det offentliga stödet för en skälig

tidsperiod genom ett öppet, genomblickbart och icke-diskriminerande förfa-
rande, eller

d) verksamheter som omfattas av särskilda bestämmelser om separat re-

dovisning av motsvarande slag med EG-rättslig grund.

5 §

I den separata redovisningen skall

1. organisationen och finansieringen av olika verksamheter beskrivas,
2. intäkter och kostnader i företagets verksamheter enligt 4 § första

stycket 1 och 2 redovisas skilt från intäkter och kostnader i annan verksam-
het, vilket skall göras på ett korrekt och konsekvent sätt enligt sakligt moti-
verade redovisningsprinciper, och

3. principerna och metoderna för beräkningen och fördelningen av intäk-

ter och kostnader för olika verksamheter anges på ett tydligt och fullständigt
sätt.

Händelser av ekonomisk art skall redovisas uppdelat på de olika verksam-

heter som skall redovisas åtskilda enligt första stycket 2.

Arkivering m.m.

6 §

En öppen redovisning och en separat redovisning enligt 3 och 4 §§

som avser verksamhet som bedrivs inom en kommun eller ett landsting och
som inte utgör räkenskapsinformation enligt lagen (1997:614) om kommu-
nal redovisning skall arkiveras i enlighet med bestämmelserna om beva-
rande och arkivering m.m. i 2 kap. 10�13 §§ den lagen. Detsamma gäller
uppgifter av betydelse för redovisningarna.

Sådana redovisningar och uppgifter som sägs i första stycket och som av-

ser verksamhet som bedrivs av en fysisk eller juridisk person vilken omfat-
tas av bokföringslagen (1999:1078) skall arkiveras i enlighet med bestäm-
melserna om arkivering m.m. i 7 kap. den lagen även om informationen inte
utgör räkenskapsinformation i bokföringslagens mening.

I arkivlagen (1990:782) finns ytterligare bestämmelser om arkivering.

Revision

7 §

Företagets revisor skall för varje räkenskapsår granska om en öppen

redovisning och en separat redovisning för ett företag har fullgjorts i enlig-
het med bestämmelserna i denna lag och i föreskrifter som meddelats med
stöd av lagen.

Revisorn skall utfärda ett särskilt intyg över granskningen. Intyget skall

lämnas till stämman och styrelsen eller motsvarande lednings- och förvalt-
ningsorgan på samma sätt och inom samma tid som föreskrivs för revisions-
berättelsen enligt tillämplig revisionsförfattning för företaget.

�&rlig rapportering för vissa offentliga tillverkningsföretag och
holdingföretag

8 §

Ett offentligt företag inom tillverkningsindustrin skall för varje räken-

skapsår som nettoomsättningen överstiger 250 miljoner euro ge in bestyrkta
kopior av följande handlingar till Konkurrensverket:

2* SFS 2005:590�608

background image

4

SFS 2005:590

1. årsredovisningen,
2. varje koncernredovisning eller motsvarande sammanställd redovisning

som företaget omfattas av,

3. revisionsberättelser som avser redovisningar enligt 1 och 2,
4. kallelse till och protokoll från stämma eller motsvarande sammanträde

där redovisningar enligt 1 och 2 har behandlats, och

5. om det inte framgår av årsredovisningen, en särskild handling med upp-

lysningar om

a) mottagna kapitaltillskott och alla väsentliga villkor för tillskotten,
b) lån och andra krediter som beviljats av det allmänna samt alla väsent-

liga villkor för krediterna,

c) garantier och andra säkerheter som ställts av det allmänna samt alla vä-

sentliga villkor för säkerheterna,

d) utdelning och annan disposition av vinstmedel, samt
e) mottagna bidrag, befrielse från skulder och alla andra former av offent-

ligt stöd.

Handlingarna skall ges in så snart det kan ske och senast inom sex måna-

der efter det att företagets räkenskapsår avslutades.

Vad som föreskrivs i första och andra styckena gäller även ett holdingfö-

retag som har ett eller flera offentliga företag inom tillverkningsindustrin
som dotterföretag, om sådana dotterföretags sammanlagda nettoomsättning
överstiger 250 miljoner euro.

Normgivningsbemyndigande

9 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-

dela föreskrifter om

1. den öppna redovisningens och den separata redovisningens utformning

och innehåll i olika företag, och

2. revisionen av den öppna redovisningen och den separata redovisningen

enligt 7 §.

Regeringen får vidare meddela föreskrifter om att information från en öp-

pen redovisning och en separat redovisning samt intyg enligt 7 § andra
stycket skall ges in till en eller flera myndigheter.

Tillsyn m.m.

10 §

Tillsynen över företags efterlevnad av denna lag och av föreskrifter

som har meddelats med stöd av lagen utövas av Konkurrensverket.

11 §

Om det behövs för att Konkurrensverket skall kunna överlämna infor-

mation till Europeiska gemenskapernas kommission eller i övrigt fullgöra
sina uppgifter enligt denna lag, får verket ålägga

1. ett företag eller någon annan att tillhandahålla uppgifter, handlingar el-

ler annat,

2. ett företag att efterleva vad som föreskrivs i 3�8 §§ eller i föreskrifter

som har meddelats med stöd av lagen.

12 §

Ett åläggande enligt 11 § gäller omedelbart, om något annat inte be-

stäms.

background image

5

SFS 2005:590

13 §

�&tgärder enligt 11 § får inte avse en skriftlig handling

1. vars innehåll kan antas vara sådant att en advokat eller hans biträde inte

får höras som vittne därom, och

2. som innehas av honom eller av den till förmån för vilken tystnadsplik-

ten gäller.

14 §

Vid ett åläggande enligt 11 § finns det inte någon skyldighet att röja

företagshemligheter av teknisk natur.

15 §

Ett åläggande enligt 11 § får förenas med vite. Talan om utdömande

av vite som förelagts med stöd av denna lag förs vid tingsrätt av Konkur-
rensverket. Stockholms tingsrätt är alltid behörig att pröva en sådan talan.

16 §

Beslut av Konkurrensverket om åläggande enligt 11 § får överklagas

hos Marknadsdomstolen. Vid handläggningen i Marknadsdomstolen tilläm-
pas lagen (1996:242) om domstolsärenden. I fråga om rättegångskostnader
skall dock gälla vad som föreskrivs i 31 kap. rättegångsbalken.

1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2005.
2. Bestämmelserna i 3�8 §§ tillämpas första gången av företag för det rä-

kenskapsår som inleds närmast efter den 31 juli 2005.

På regeringens vägnar

G�RAN PERSSON

THOMAS �STROS
(Näringsdepartementet)

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2005

Viktiga lagar inom associationsrätten
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.