SFS 2005:590 Lag om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m.

Du är här: Start / Associationsrätt / Lag (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m. / SFS 2005:590 Lag om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m.
050590.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:ICEPKB+Times;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:ICEPKC+Times;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:ICEPKC+Times;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:ICEPKB+Times;color:#000000;} .ft14{font-size:16px;font-family:ICEPKC+Times;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:ICEPKC+Times;color:#000000;} .ft16{font-size:14px;font-family:ICEPLD+Times;color:#000000;} .ft17{font-size:7px;font-family:ICEPKB+Times;color:#000000;} .ft18{font-size:12px;font-family:ICEPKB+Times;color:#000000;} .ft19{font-size:17px;font-family:ICEPKC+Times;color:#000000;} .ft110{font-size:19px;line-height:19px;font-family:ICEPKC+Times;color:#000000;} .ft111{font-size:14px;line-height:17px;font-family:ICEPKB+Times;color:#000000;} .ft112{font-size:12px;line-height:14px;font-family:ICEPKB+Times;color:#000000;} .ft113{font-size:12px;line-height:12px;font-family:ICEPKB+Times;color:#000000;} .ft114{font-size:12px;line-height:16px;font-family:ICEPKB+Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:ICEPKB+Times;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:ICEPKC+Times;color:#000000;} .ft22{font-size:14px;font-family:ICEPKC+Times;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;line-height:17px;font-family:ICEPKB+Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:14px;font-family:ICEPKB+Times;color:#000000;} .ft31{font-size:16px;font-family:ICEPKC+Times;color:#000000;} .ft32{font-size:14px;font-family:ICEPKC+Times;color:#000000;} .ft33{font-size:10px;font-family:ICEPKB+Times;color:#000000;} .ft34{font-size:10px;font-family:ICEPLD+Times;color:#000000;} .ft35{font-size:14px;line-height:17px;font-family:ICEPKB+Times;color:#000000;} .ft36{font-size:16px;line-height:17px;font-family:ICEPKC+Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:14px;font-family:ICEPKB+Times;color:#000000;} .ft41{font-size:16px;font-family:ICEPKC+Times;color:#000000;} .ft42{font-size:14px;font-family:ICEPKC+Times;color:#000000;} .ft43{font-size:14px;line-height:17px;font-family:ICEPKB+Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft50{font-size:14px;font-family:ICEPKB+Times;color:#000000;} .ft51{font-size:16px;font-family:ICEPKC+Times;color:#000000;} .ft52{font-size:14px;font-family:ICEPKC+Times;color:#000000;} .ft53{font-size:14px;line-height:17px;font-family:ICEPKB+Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft60{font-size:8px;font-family:ICEPKB+Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:702px;height:1028px;"> <img width="702" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:921px;left:655px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:188px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft110"><b>Lag<br/>om insyn i vissa finansiella f�rbindelser m.m.;</b></p> <p style="position:absolute;top:245px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 22 juni 2005.</p> <p style="position:absolute;top:280px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:278px;left:239px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs2 f�ljande.</p> <p style="position:absolute;top:325px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>Lagens inneh�ll</b></p> <p style="position:absolute;top:350px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:350px;left:118px;white-space:nowrap" class="ft10">I denna lag finns best�mmelser som syftar till att ge Europeiska ge-</p> <p style="position:absolute;top:368px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft111">menskapernas kommission insyn i de finansiella f�rbindelserna mellan det<br/>allm�nna och offentliga f�retag samt i vissa f�retags ekonomiska verksam-<br/>het.</p> <p style="position:absolute;top:448px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>Definitioner </b></p> <p style="position:absolute;top:474px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>2 � </b>I denna lag betyder: </p> <p style="position:absolute;top:492px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft10">1. <i>Offentligt f�retag: </i>ett f�retag som det allm�nna direkt eller indirekt har</p> <p style="position:absolute;top:509px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft111">ett dominerande inflytande �ver p� grund av �garskap, finansiell medverkan<br/>eller de regler som g�ller f�r f�retaget. Om inte annat f�ljer av omst�ndighe-<br/>terna skall ett dominerande inflytande anses finnas om det allm�nna direkt<br/>eller indirekt innehar mer �n h�lften av r�sterna eller kapitalet i f�retaget<br/>eller har r�tt att utse mer �n h�lften av personerna i f�retagets administrativa<br/>eller verkst�llande ledning eller i dess styrelse.</p> <p style="position:absolute;top:615px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft10">2. <i>Offentligt f�retag inom tillverkningsindustrin: </i>ett offentligt f�retag med</p> <p style="position:absolute;top:633px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft111">en nettooms�ttning som till minst h�lften h�nf�r sig till verksamhet som<br/>anges i Avdelning D: Tillverkning, i bilagan till r�dets f�rordning (EEG) nr<br/>3037/90 av den 9 oktober 1990 om statistisk n�ringsgrensindelning i Euro-<br/>peiska gemenskapen (Nace, rev. 1)</p> <p style="position:absolute;top:684px;left:288px;white-space:nowrap" class="ft13">3.</p> <p style="position:absolute;top:704px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft10">3. <i>Exklusiva r�ttigheter: </i>r�ttigheter som det allm�nna genom lag eller an-</p> <p style="position:absolute;top:721px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft111">nan f�rfattning eller n�got administrativt instrument beviljar ett f�retag och<br/>som ger f�retaget ensamr�tt att bedriva viss verksamhet inom ett geografiskt<br/>omr�de. </p> <p style="position:absolute;top:774px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft10">4. <i>S�rskilda r�ttigheter: </i>r�ttigheter som det allm�nna genom lag eller an-</p> <p style="position:absolute;top:792px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft111">nan f�rfattning eller n�got administrativt instrument beviljar ett begr�nsat<br/>antal f�retag och som inom ett geografiskt omr�de</p> <p style="position:absolute;top:842px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft17">1 Prop. 2004/05:140, bet. 2004/05:NU16, rskr. 2004/05:297.</p> <p style="position:absolute;top:855px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft113">2 Jfr kommissionens direktiv 80/723/EEG av den 25 juni 1980 om insyn i de finan-<br/>siella f�rbindelserna mellan medlemsstater och offentliga f�retag samt i vissa f�retags<br/>ekonomiska verksamhet (EGT L 195, 29.7.1980, s. 35, Celex 31980L0723), senast<br/>�ndrat genom kommissionens direktiv 2000/52/EG av den 26 juli 2000 (EGT L 193,<br/>29.7.2000, s. 75, Celex 32000L0052).</p> <p style="position:absolute;top:919px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft17">3 EGT L 83, 3.4.1993, s. 1.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:547px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>SFS 2005:590</b></p> <p style="position:absolute;top:200px;left:547px;white-space:nowrap" class="ft114">Utkom fr�n trycket<br/>den 5 juli 2005</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:702px;height:1028px;"> <img width="702" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:921px;left:37px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:38px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2005:590</b></p> <p style="position:absolute;top:50px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft20">a) begr�nsar antalet f�retag som har r�tt att bedriva viss verksamhet till</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft20">tv� eller flera, </p> <p style="position:absolute;top:86px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft20">b) beviljar flera konkurrerande f�retag tillst�nd att bedriva viss verksam-</p> <p style="position:absolute;top:103px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft20">het, eller </p> <p style="position:absolute;top:121px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft20">c) ger ett eller flera f�retag f�rfattningsm�ssiga f�rdelar som i betydande</p> <p style="position:absolute;top:139px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft23">m�n p�verkar andra f�retags m�jligheter att bedriva samma verksamhet p� i<br/>allt v�sentligt likv�rdiga villkor.</p> <p style="position:absolute;top:174px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft20">Som s�rskilda r�ttigheter enligt f�rsta stycket 4 anses inte s�dana r�ttighe-</p> <p style="position:absolute;top:192px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft23">ter som beviljats enligt objektiva, proportionerliga och icke-diskriminerande<br/>kriterier.</p> <p style="position:absolute;top:254px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>�ppen redovisning av finansiella f�rbindelser </b></p> <p style="position:absolute;top:280px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>3 �</b></p> <p style="position:absolute;top:280px;left:206px;white-space:nowrap" class="ft20">Ett offentligt f�retag skall redovisa sina finansiella f�rbindelser med</p> <p style="position:absolute;top:297px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft23">det allm�nna s� att det tydligt framg�r vilka offentliga medel som f�retaget<br/>f�tt direkt eller indirekt, via andra offentliga f�retag eller finansiella institut,<br/>och hur medlen har anv�nts (�ppen redovisning). </p> <p style="position:absolute;top:350px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft20">Av den �ppna redovisningen skall s�rskilt framg� finansiella f�rbindelser</p> <p style="position:absolute;top:368px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft23">som avser kapitaltillskott, f�rlustbidrag, amorteringsfria eller p� annat s�tt<br/>f�rm�nliga l�n, gynnande genom avst�ende fr�n vinst, fordran eller normal<br/>avkastning p� offentliga medel samt ers�ttningar f�r ekonomiska �l�ggan-<br/>den fr�n det allm�nna.</p> <p style="position:absolute;top:439px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft20">Redovisningsskyldigheten enligt f�rsta stycket omfattar inte det allm�n-</p> <p style="position:absolute;top:456px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft20">nas f�rbindelser med</p> <p style="position:absolute;top:474px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft20">1. f�retag som tillhandah�ller tj�nster som inte i n�mnv�rd omfattning kan</p> <p style="position:absolute;top:492px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft20">p�verka handeln med andra EES-l�nder, </p> <p style="position:absolute;top:509px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft20">2. f�retag som �r kreditinstitut, n�r det g�ller ins�ttningar p� normala af-</p> <p style="position:absolute;top:527px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft20">f�rsm�ssiga villkor, eller </p> <p style="position:absolute;top:545px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft20">3. f�retag med en nettooms�ttning som f�r vart och ett av de tv� senaste</p> <p style="position:absolute;top:562px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft23">r�kenskaps�ren har understigit 40 miljoner euro eller, om f�retaget �r ett<br/>kreditinstitut, en balansomslutning som vid vart och ett av de tv� senaste r�-<br/>kenskaps�rens utg�ng har understigit 800 miljoner euro. </p> <p style="position:absolute;top:642px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>Separat redovisning av olika verksamheter </b></p> <p style="position:absolute;top:668px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>4 �</b></p> <p style="position:absolute;top:668px;left:206px;white-space:nowrap" class="ft20">En s�rskild ekonomisk redovisning (separat redovisning) skall f�r</p> <p style="position:absolute;top:686px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft20">varje r�kenskaps�r uppr�ttas f�r ett f�retag som har </p> <p style="position:absolute;top:703px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft23">1. beviljats exklusiva eller s�rskilda r�ttigheter, eller <br/>2. anf�rtrotts att tillhandah�lla tj�nster av allm�nt ekonomiskt intresse en-</p> <p style="position:absolute;top:739px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft23">ligt artikel 86.2 i EG-f�rdraget och som f�tt offentligt st�d i n�gon form f�r<br/>detta, </p> <p style="position:absolute;top:774px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft20">allt under f�ruts�ttning att f�retaget �ven bedriver annan ekonomisk verk-</p> <p style="position:absolute;top:792px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft20">samhet. </p> <p style="position:absolute;top:809px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft23">Redovisningsskyldigheten enligt f�rsta stycket g�ller inte f�r <br/>a) f�retag som tillhandah�ller tj�nster som inte i n�mnv�rd omfattning kan</p> <p style="position:absolute;top:845px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft20">p�verka handeln med andra EES-l�nder, </p> <p style="position:absolute;top:862px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft20">b) f�retag med en nettooms�ttning som f�r vart och ett av de tv� senaste</p> <p style="position:absolute;top:880px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft23">r�kenskaps�ren har understigit 40 miljoner euro eller, om f�retaget �r ett<br/>kreditinstitut, en balansomslutning som vid vart och ett av de tv� senaste r�-<br/>kenskaps�rens utg�ng har understigit 800 miljoner euro, </p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:702px;height:1028px;"> <img width="702" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:921px;left:658px;white-space:nowrap" class="ft30">3</p> <p style="position:absolute;top:49px;left:550px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>SFS 2005:590</b></p> <p style="position:absolute;top:50px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft30">c) f�retag enligt f�rsta stycket 2 som f�tt det offentliga st�det f�r en sk�lig</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft35">tidsperiod genom ett �ppet, genomblickbart och icke-diskriminerande f�rfa-<br/>rande, eller </p> <p style="position:absolute;top:103px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft30">d) verksamheter som omfattas av s�rskilda best�mmelser om separat re-</p> <p style="position:absolute;top:121px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft30">dovisning av motsvarande slag med EG-r�ttslig grund.</p> <p style="position:absolute;top:156px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>5 �</b></p> <p style="position:absolute;top:156px;left:118px;white-space:nowrap" class="ft30">I den separata redovisningen skall </p> <p style="position:absolute;top:174px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft35">1. organisationen och finansieringen av olika verksamheter beskrivas, <br/>2. int�kter och kostnader i f�retagets verksamheter enligt 4 � f�rsta</p> <p style="position:absolute;top:209px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft35">stycket 1 och 2 redovisas skilt fr�n int�kter och kostnader i annan verksam-<br/>het, vilket skall g�ras p� ett korrekt och konsekvent s�tt enligt sakligt moti-<br/>verade redovisningsprinciper, och </p> <p style="position:absolute;top:262px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft30">3. principerna och metoderna f�r ber�kningen och f�rdelningen av int�k-</p> <p style="position:absolute;top:280px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft35">ter och kostnader f�r olika verksamheter anges p� ett tydligt och fullst�ndigt<br/>s�tt. </p> <p style="position:absolute;top:315px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft30">H�ndelser av ekonomisk art skall redovisas uppdelat p� de olika verksam-</p> <p style="position:absolute;top:333px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft30">heter som skall redovisas �tskilda enligt f�rsta stycket 2. </p> <p style="position:absolute;top:378px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>Arkivering m.m.</b></p> <p style="position:absolute;top:403px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>6 �</b></p> <p style="position:absolute;top:403px;left:118px;white-space:nowrap" class="ft30">En �ppen redovisning och en separat redovisning enligt 3 och 4 ��</p> <p style="position:absolute;top:421px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft35">som avser verksamhet som bedrivs inom en kommun eller ett landsting och<br/>som inte utg�r r�kenskapsinformation enligt lagen (1997:614) om kommu-<br/>nal redovisning skall arkiveras i enlighet med best�mmelserna om beva-<br/>rande och arkivering m.m. i 2 kap. 1013 �� den lagen. Detsamma g�ller<br/>uppgifter av betydelse f�r redovisningarna.</p> <p style="position:absolute;top:509px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft30">S�dana redovisningar och uppgifter som s�gs i f�rsta stycket och som av-</p> <p style="position:absolute;top:527px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft35">ser verksamhet som bedrivs av en fysisk eller juridisk person vilken omfat-<br/>tas av bokf�ringslagen (1999:1078) skall arkiveras i enlighet med best�m-<br/>melserna om arkivering m.m. i 7 kap. den lagen �ven om informationen inte<br/>utg�r r�kenskapsinformation i bokf�ringslagens mening.</p> <p style="position:absolute;top:598px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft30">I arkivlagen (1990:782) finns ytterligare best�mmelser om arkivering.</p> <p style="position:absolute;top:642px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>Revision</b></p> <p style="position:absolute;top:668px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>7 �</b></p> <p style="position:absolute;top:668px;left:118px;white-space:nowrap" class="ft30">F�retagets revisor skall f�r varje r�kenskaps�r granska om en �ppen</p> <p style="position:absolute;top:686px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft35">redovisning och en separat redovisning f�r ett f�retag har fullgjorts i enlig-<br/>het med best�mmelserna i denna lag och i f�reskrifter som meddelats med<br/>st�d av lagen.</p> <p style="position:absolute;top:739px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft30">Revisorn skall utf�rda ett s�rskilt intyg �ver granskningen. Intyget skall</p> <p style="position:absolute;top:756px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft35">l�mnas till st�mman och styrelsen eller motsvarande lednings- och f�rvalt-<br/>ningsorgan p� samma s�tt och inom samma tid som f�reskrivs f�r revisions-<br/>ber�ttelsen enligt till�mplig revisionsf�rfattning f�r f�retaget.</p> <p style="position:absolute;top:837px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft36"><b>�rlig rapportering f�r vissa offentliga tillverkningsf�retag och <br/>holdingf�retag </b></p> <p style="position:absolute;top:880px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>8 �</b></p> <p style="position:absolute;top:880px;left:118px;white-space:nowrap" class="ft30">Ett offentligt f�retag inom tillverkningsindustrin skall f�r varje r�ken-</p> <p style="position:absolute;top:898px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft35">skaps�r som nettooms�ttningen �verstiger 250 miljoner euro ge in bestyrkta<br/>kopior av f�ljande handlingar till Konkurrensverket:</p> <p style="position:absolute;top:953px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft33">2* <i>SFS 2005:590608</i></p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:702px;height:1028px;"> <img width="702" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:921px;left:37px;white-space:nowrap" class="ft40">4</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:38px;white-space:nowrap" class="ft41"><b>SFS 2005:590</b></p> <p style="position:absolute;top:50px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft43">1. �rsredovisningen, <br/>2. varje koncernredovisning eller motsvarande sammanst�lld redovisning</p> <p style="position:absolute;top:86px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft40">som f�retaget omfattas av, </p> <p style="position:absolute;top:103px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft43">3. revisionsber�ttelser som avser redovisningar enligt 1 och 2, <br/>4. kallelse till och protokoll fr�n st�mma eller motsvarande sammantr�de</p> <p style="position:absolute;top:139px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft40">d�r redovisningar enligt 1 och 2 har behandlats, och </p> <p style="position:absolute;top:156px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft40">5. om det inte framg�r av �rsredovisningen, en s�rskild handling med upp-</p> <p style="position:absolute;top:174px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft40">lysningar om </p> <p style="position:absolute;top:192px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft43">a) mottagna kapitaltillskott och alla v�sentliga villkor f�r tillskotten, <br/>b) l�n och andra krediter som beviljats av det allm�nna samt alla v�sent-</p> <p style="position:absolute;top:227px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft40">liga villkor f�r krediterna, </p> <p style="position:absolute;top:244px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft40">c) garantier och andra s�kerheter som st�llts av det allm�nna samt alla v�-</p> <p style="position:absolute;top:262px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft40">sentliga villkor f�r s�kerheterna, </p> <p style="position:absolute;top:280px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft43">d) utdelning och annan disposition av vinstmedel, samt <br/>e) mottagna bidrag, befrielse fr�n skulder och alla andra former av offent-</p> <p style="position:absolute;top:315px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft40">ligt st�d.</p> <p style="position:absolute;top:333px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft40">Handlingarna skall ges in s� snart det kan ske och senast inom sex m�na-</p> <p style="position:absolute;top:350px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft40">der efter det att f�retagets r�kenskaps�r avslutades.</p> <p style="position:absolute;top:368px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft40">Vad som f�reskrivs i f�rsta och andra styckena g�ller �ven ett holdingf�-</p> <p style="position:absolute;top:386px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft43">retag som har ett eller flera offentliga f�retag inom tillverkningsindustrin<br/>som dotterf�retag, om s�dana dotterf�retags sammanlagda nettooms�ttning<br/>�verstiger 250 miljoner euro.</p> <p style="position:absolute;top:466px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft41"><b>Normgivningsbemyndigande </b></p> <p style="position:absolute;top:492px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>9 �</b></p> <p style="position:absolute;top:492px;left:206px;white-space:nowrap" class="ft40">Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r med-</p> <p style="position:absolute;top:509px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft40">dela f�reskrifter om </p> <p style="position:absolute;top:527px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft40">1. den �ppna redovisningens och den separata redovisningens utformning</p> <p style="position:absolute;top:545px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft40">och inneh�ll i olika f�retag, och</p> <p style="position:absolute;top:562px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft40">2. revisionen av den �ppna redovisningen och den separata redovisningen</p> <p style="position:absolute;top:580px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft40">enligt 7 �.</p> <p style="position:absolute;top:598px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft40">Regeringen f�r vidare meddela f�reskrifter om att information fr�n en �p-</p> <p style="position:absolute;top:615px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft43">pen redovisning och en separat redovisning samt intyg enligt 7 � andra<br/>stycket skall ges in till en eller flera myndigheter.</p> <p style="position:absolute;top:678px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft41"><b>Tillsyn m.m. </b></p> <p style="position:absolute;top:703px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>10 �</b></p> <p style="position:absolute;top:703px;left:213px;white-space:nowrap" class="ft40">Tillsynen �ver f�retags efterlevnad av denna lag och av f�reskrifter</p> <p style="position:absolute;top:721px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft40">som har meddelats med st�d av lagen ut�vas av Konkurrensverket. </p> <p style="position:absolute;top:756px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>11 �</b></p> <p style="position:absolute;top:756px;left:213px;white-space:nowrap" class="ft40">Om det beh�vs f�r att Konkurrensverket skall kunna �verl�mna infor-</p> <p style="position:absolute;top:774px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft43">mation till Europeiska gemenskapernas kommission eller i �vrigt fullg�ra<br/>sina uppgifter enligt denna lag, f�r verket �l�gga</p> <p style="position:absolute;top:809px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft40">1. ett f�retag eller n�gon annan att tillhandah�lla uppgifter, handlingar el-</p> <p style="position:absolute;top:827px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft40">ler annat,</p> <p style="position:absolute;top:845px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft40">2. ett f�retag att efterleva vad som f�reskrivs i 38 �� eller i f�reskrifter</p> <p style="position:absolute;top:862px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft40">som har meddelats med st�d av lagen.</p> <p style="position:absolute;top:898px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>12 �</b></p> <p style="position:absolute;top:898px;left:213px;white-space:nowrap" class="ft40">Ett �l�ggande enligt 11 � g�ller omedelbart, om n�got annat inte be-</p> <p style="position:absolute;top:915px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft40">st�ms.</p> </div> <div id="page5-div" style="position:relative;width:702px;height:1028px;"> <img width="702" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:921px;left:658px;white-space:nowrap" class="ft50">5</p> <p style="position:absolute;top:49px;left:550px;white-space:nowrap" class="ft51"><b>SFS 2005:590</b></p> <p style="position:absolute;top:50px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft52"><b>13 �</b></p> <p style="position:absolute;top:50px;left:125px;white-space:nowrap" class="ft50">�tg�rder enligt 11 � f�r inte avse en skriftlig handling</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft50">1. vars inneh�ll kan antas vara s�dant att en advokat eller hans bitr�de inte</p> <p style="position:absolute;top:86px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft50">f�r h�ras som vittne d�rom, och</p> <p style="position:absolute;top:103px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft50">2. som innehas av honom eller av den till f�rm�n f�r vilken tystnadsplik-</p> <p style="position:absolute;top:121px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft50">ten g�ller.</p> <p style="position:absolute;top:156px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft52"><b>14 �</b></p> <p style="position:absolute;top:156px;left:125px;white-space:nowrap" class="ft50">Vid ett �l�ggande enligt 11 � finns det inte n�gon skyldighet att r�ja</p> <p style="position:absolute;top:174px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft50">f�retagshemligheter av teknisk natur.</p> <p style="position:absolute;top:209px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft52"><b>15 �</b></p> <p style="position:absolute;top:209px;left:125px;white-space:nowrap" class="ft50">Ett �l�ggande enligt 11 � f�r f�renas med vite. Talan om utd�mande</p> <p style="position:absolute;top:227px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft53">av vite som f�relagts med st�d av denna lag f�rs vid tingsr�tt av Konkur-<br/>rensverket. Stockholms tingsr�tt �r alltid beh�rig att pr�va en s�dan talan.</p> <p style="position:absolute;top:280px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft52"><b>16 �</b></p> <p style="position:absolute;top:280px;left:125px;white-space:nowrap" class="ft50">Beslut av Konkurrensverket om �l�ggande enligt 11 � f�r �verklagas</p> <p style="position:absolute;top:297px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft53">hos Marknadsdomstolen. Vid handl�ggningen i Marknadsdomstolen till�m-<br/>pas lagen (1996:242) om domstols�renden. I fr�ga om r�tteg�ngskostnader<br/>skall dock g�lla vad som f�reskrivs i 31 kap. r�tteg�ngsbalken.</p> <p style="position:absolute;top:369px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft53">1. Denna lag tr�der i kraft den 1 augusti 2005. <br/>2. Best�mmelserna i 38 �� till�mpas f�rsta g�ngen av f�retag f�r det r�-</p> <p style="position:absolute;top:404px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft50">kenskaps�r som inleds n�rmast efter den 31 juli 2005. </p> <p style="position:absolute;top:440px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft50">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:475px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft50">G�RAN PERSSON</p> <p style="position:absolute;top:493px;left:316px;white-space:nowrap" class="ft53">THOMAS �STROS<br/>(N�ringsdepartementet)</p> </div> <div id="page6-div" style="position:relative;width:702px;height:1028px;"> <img width="702" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:941px;left:499px;white-space:nowrap" class="ft60">Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:951px;left:505px;white-space:nowrap" class="ft60">Elanders Gotab, Stockholm 2005</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om insyn i vissa finansiella f�rbindelser m.m.;

utf�rdad den 22 juni 2005.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs2 f�ljande.

Lagens inneh�ll

1 �

I denna lag finns best�mmelser som syftar till att ge Europeiska ge-

menskapernas kommission insyn i de finansiella f�rbindelserna mellan det
allm�nna och offentliga f�retag samt i vissa f�retags ekonomiska verksam-
het.

Definitioner

2 � I denna lag betyder:

1. Offentligt f�retag: ett f�retag som det allm�nna direkt eller indirekt har

ett dominerande inflytande �ver p� grund av �garskap, finansiell medverkan
eller de regler som g�ller f�r f�retaget. Om inte annat f�ljer av omst�ndighe-
terna skall ett dominerande inflytande anses finnas om det allm�nna direkt
eller indirekt innehar mer �n h�lften av r�sterna eller kapitalet i f�retaget
eller har r�tt att utse mer �n h�lften av personerna i f�retagets administrativa
eller verkst�llande ledning eller i dess styrelse.

2. Offentligt f�retag inom tillverkningsindustrin: ett offentligt f�retag med

en nettooms�ttning som till minst h�lften h�nf�r sig till verksamhet som
anges i Avdelning D: Tillverkning, i bilagan till r�dets f�rordning (EEG) nr
3037/90 av den 9 oktober 1990 om statistisk n�ringsgrensindelning i Euro-
peiska gemenskapen (Nace, rev. 1)

3.

3. Exklusiva r�ttigheter: r�ttigheter som det allm�nna genom lag eller an-

nan f�rfattning eller n�got administrativt instrument beviljar ett f�retag och
som ger f�retaget ensamr�tt att bedriva viss verksamhet inom ett geografiskt
omr�de.

4. S�rskilda r�ttigheter: r�ttigheter som det allm�nna genom lag eller an-

nan f�rfattning eller n�got administrativt instrument beviljar ett begr�nsat
antal f�retag och som inom ett geografiskt omr�de

1 Prop. 2004/05:140, bet. 2004/05:NU16, rskr. 2004/05:297.

2 Jfr kommissionens direktiv 80/723/EEG av den 25 juni 1980 om insyn i de finan-
siella f�rbindelserna mellan medlemsstater och offentliga f�retag samt i vissa f�retags
ekonomiska verksamhet (EGT L 195, 29.7.1980, s. 35, Celex 31980L0723), senast
�ndrat genom kommissionens direktiv 2000/52/EG av den 26 juli 2000 (EGT L 193,
29.7.2000, s. 75, Celex 32000L0052).

3 EGT L 83, 3.4.1993, s. 1.

SFS 2005:590

Utkom fr�n trycket
den 5 juli 2005

background image

2

SFS 2005:590

a) begr�nsar antalet f�retag som har r�tt att bedriva viss verksamhet till

tv� eller flera,

b) beviljar flera konkurrerande f�retag tillst�nd att bedriva viss verksam-

het, eller

c) ger ett eller flera f�retag f�rfattningsm�ssiga f�rdelar som i betydande

m�n p�verkar andra f�retags m�jligheter att bedriva samma verksamhet p� i
allt v�sentligt likv�rdiga villkor.

Som s�rskilda r�ttigheter enligt f�rsta stycket 4 anses inte s�dana r�ttighe-

ter som beviljats enligt objektiva, proportionerliga och icke-diskriminerande
kriterier.

�ppen redovisning av finansiella f�rbindelser

3 �

Ett offentligt f�retag skall redovisa sina finansiella f�rbindelser med

det allm�nna s� att det tydligt framg�r vilka offentliga medel som f�retaget
f�tt direkt eller indirekt, via andra offentliga f�retag eller finansiella institut,
och hur medlen har anv�nts (�ppen redovisning).

Av den �ppna redovisningen skall s�rskilt framg� finansiella f�rbindelser

som avser kapitaltillskott, f�rlustbidrag, amorteringsfria eller p� annat s�tt
f�rm�nliga l�n, gynnande genom avst�ende fr�n vinst, fordran eller normal
avkastning p� offentliga medel samt ers�ttningar f�r ekonomiska �l�ggan-
den fr�n det allm�nna.

Redovisningsskyldigheten enligt f�rsta stycket omfattar inte det allm�n-

nas f�rbindelser med

1. f�retag som tillhandah�ller tj�nster som inte i n�mnv�rd omfattning kan

p�verka handeln med andra EES-l�nder,

2. f�retag som �r kreditinstitut, n�r det g�ller ins�ttningar p� normala af-

f�rsm�ssiga villkor, eller

3. f�retag med en nettooms�ttning som f�r vart och ett av de tv� senaste

r�kenskaps�ren har understigit 40 miljoner euro eller, om f�retaget �r ett
kreditinstitut, en balansomslutning som vid vart och ett av de tv� senaste r�-
kenskaps�rens utg�ng har understigit 800 miljoner euro.

Separat redovisning av olika verksamheter

4 �

En s�rskild ekonomisk redovisning (separat redovisning) skall f�r

varje r�kenskaps�r uppr�ttas f�r ett f�retag som har

1. beviljats exklusiva eller s�rskilda r�ttigheter, eller
2. anf�rtrotts att tillhandah�lla tj�nster av allm�nt ekonomiskt intresse en-

ligt artikel 86.2 i EG-f�rdraget och som f�tt offentligt st�d i n�gon form f�r
detta,

allt under f�ruts�ttning att f�retaget �ven bedriver annan ekonomisk verk-

samhet.

Redovisningsskyldigheten enligt f�rsta stycket g�ller inte f�r
a) f�retag som tillhandah�ller tj�nster som inte i n�mnv�rd omfattning kan

p�verka handeln med andra EES-l�nder,

b) f�retag med en nettooms�ttning som f�r vart och ett av de tv� senaste

r�kenskaps�ren har understigit 40 miljoner euro eller, om f�retaget �r ett
kreditinstitut, en balansomslutning som vid vart och ett av de tv� senaste r�-
kenskaps�rens utg�ng har understigit 800 miljoner euro,

background image

3

SFS 2005:590

c) f�retag enligt f�rsta stycket 2 som f�tt det offentliga st�det f�r en sk�lig

tidsperiod genom ett �ppet, genomblickbart och icke-diskriminerande f�rfa-
rande, eller

d) verksamheter som omfattas av s�rskilda best�mmelser om separat re-

dovisning av motsvarande slag med EG-r�ttslig grund.

5 �

I den separata redovisningen skall

1. organisationen och finansieringen av olika verksamheter beskrivas,
2. int�kter och kostnader i f�retagets verksamheter enligt 4 � f�rsta

stycket 1 och 2 redovisas skilt fr�n int�kter och kostnader i annan verksam-
het, vilket skall g�ras p� ett korrekt och konsekvent s�tt enligt sakligt moti-
verade redovisningsprinciper, och

3. principerna och metoderna f�r ber�kningen och f�rdelningen av int�k-

ter och kostnader f�r olika verksamheter anges p� ett tydligt och fullst�ndigt
s�tt.

H�ndelser av ekonomisk art skall redovisas uppdelat p� de olika verksam-

heter som skall redovisas �tskilda enligt f�rsta stycket 2.

Arkivering m.m.

6 �

En �ppen redovisning och en separat redovisning enligt 3 och 4 ��

som avser verksamhet som bedrivs inom en kommun eller ett landsting och
som inte utg�r r�kenskapsinformation enligt lagen (1997:614) om kommu-
nal redovisning skall arkiveras i enlighet med best�mmelserna om beva-
rande och arkivering m.m. i 2 kap. 1013 �� den lagen. Detsamma g�ller
uppgifter av betydelse f�r redovisningarna.

S�dana redovisningar och uppgifter som s�gs i f�rsta stycket och som av-

ser verksamhet som bedrivs av en fysisk eller juridisk person vilken omfat-
tas av bokf�ringslagen (1999:1078) skall arkiveras i enlighet med best�m-
melserna om arkivering m.m. i 7 kap. den lagen �ven om informationen inte
utg�r r�kenskapsinformation i bokf�ringslagens mening.

I arkivlagen (1990:782) finns ytterligare best�mmelser om arkivering.

Revision

7 �

F�retagets revisor skall f�r varje r�kenskaps�r granska om en �ppen

redovisning och en separat redovisning f�r ett f�retag har fullgjorts i enlig-
het med best�mmelserna i denna lag och i f�reskrifter som meddelats med
st�d av lagen.

Revisorn skall utf�rda ett s�rskilt intyg �ver granskningen. Intyget skall

l�mnas till st�mman och styrelsen eller motsvarande lednings- och f�rvalt-
ningsorgan p� samma s�tt och inom samma tid som f�reskrivs f�r revisions-
ber�ttelsen enligt till�mplig revisionsf�rfattning f�r f�retaget.

�rlig rapportering f�r vissa offentliga tillverkningsf�retag och
holdingf�retag

8 �

Ett offentligt f�retag inom tillverkningsindustrin skall f�r varje r�ken-

skaps�r som nettooms�ttningen �verstiger 250 miljoner euro ge in bestyrkta
kopior av f�ljande handlingar till Konkurrensverket:

2* SFS 2005:590608

background image

4

SFS 2005:590

1. �rsredovisningen,
2. varje koncernredovisning eller motsvarande sammanst�lld redovisning

som f�retaget omfattas av,

3. revisionsber�ttelser som avser redovisningar enligt 1 och 2,
4. kallelse till och protokoll fr�n st�mma eller motsvarande sammantr�de

d�r redovisningar enligt 1 och 2 har behandlats, och

5. om det inte framg�r av �rsredovisningen, en s�rskild handling med upp-

lysningar om

a) mottagna kapitaltillskott och alla v�sentliga villkor f�r tillskotten,
b) l�n och andra krediter som beviljats av det allm�nna samt alla v�sent-

liga villkor f�r krediterna,

c) garantier och andra s�kerheter som st�llts av det allm�nna samt alla v�-

sentliga villkor f�r s�kerheterna,

d) utdelning och annan disposition av vinstmedel, samt
e) mottagna bidrag, befrielse fr�n skulder och alla andra former av offent-

ligt st�d.

Handlingarna skall ges in s� snart det kan ske och senast inom sex m�na-

der efter det att f�retagets r�kenskaps�r avslutades.

Vad som f�reskrivs i f�rsta och andra styckena g�ller �ven ett holdingf�-

retag som har ett eller flera offentliga f�retag inom tillverkningsindustrin
som dotterf�retag, om s�dana dotterf�retags sammanlagda nettooms�ttning
�verstiger 250 miljoner euro.

Normgivningsbemyndigande

9 �

Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r med-

dela f�reskrifter om

1. den �ppna redovisningens och den separata redovisningens utformning

och inneh�ll i olika f�retag, och

2. revisionen av den �ppna redovisningen och den separata redovisningen

enligt 7 �.

Regeringen f�r vidare meddela f�reskrifter om att information fr�n en �p-

pen redovisning och en separat redovisning samt intyg enligt 7 � andra
stycket skall ges in till en eller flera myndigheter.

Tillsyn m.m.

10 �

Tillsynen �ver f�retags efterlevnad av denna lag och av f�reskrifter

som har meddelats med st�d av lagen ut�vas av Konkurrensverket.

11 �

Om det beh�vs f�r att Konkurrensverket skall kunna �verl�mna infor-

mation till Europeiska gemenskapernas kommission eller i �vrigt fullg�ra
sina uppgifter enligt denna lag, f�r verket �l�gga

1. ett f�retag eller n�gon annan att tillhandah�lla uppgifter, handlingar el-

ler annat,

2. ett f�retag att efterleva vad som f�reskrivs i 38 �� eller i f�reskrifter

som har meddelats med st�d av lagen.

12 �

Ett �l�ggande enligt 11 � g�ller omedelbart, om n�got annat inte be-

st�ms.

background image

5

SFS 2005:590

13 �

�tg�rder enligt 11 � f�r inte avse en skriftlig handling

1. vars inneh�ll kan antas vara s�dant att en advokat eller hans bitr�de inte

f�r h�ras som vittne d�rom, och

2. som innehas av honom eller av den till f�rm�n f�r vilken tystnadsplik-

ten g�ller.

14 �

Vid ett �l�ggande enligt 11 � finns det inte n�gon skyldighet att r�ja

f�retagshemligheter av teknisk natur.

15 �

Ett �l�ggande enligt 11 � f�r f�renas med vite. Talan om utd�mande

av vite som f�relagts med st�d av denna lag f�rs vid tingsr�tt av Konkur-
rensverket. Stockholms tingsr�tt �r alltid beh�rig att pr�va en s�dan talan.

16 �

Beslut av Konkurrensverket om �l�ggande enligt 11 � f�r �verklagas

hos Marknadsdomstolen. Vid handl�ggningen i Marknadsdomstolen till�m-
pas lagen (1996:242) om domstols�renden. I fr�ga om r�tteg�ngskostnader
skall dock g�lla vad som f�reskrivs i 31 kap. r�tteg�ngsbalken.

1. Denna lag tr�der i kraft den 1 augusti 2005.
2. Best�mmelserna i 38 �� till�mpas f�rsta g�ngen av f�retag f�r det r�-

kenskaps�r som inleds n�rmast efter den 31 juli 2005.

P� regeringens v�gnar

G�RAN PERSSON

THOMAS �STROS
(N�ringsdepartementet)

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2005

;
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.