SFS 2010:641 Lag om ändring i lagen (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m.

Du är här: Start / Associationsrätt / Lag (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m. / SFS 2010:641 Lag om ändring i lagen (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m.
100641.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2005:590) om insyn i vissa
finansiella förbindelser m.m.;

utfärdad den 17 juni 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1, 4 och 11 §§ lagen (2005:590)

om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m. ska ha följande lydelse.

1 §

I denna lag finns bestämmelser som syftar till att ge Europeiska kom-

missionen insyn i de finansiella förbindelserna mellan det allmänna och
offentliga företag samt i vissa företags ekonomiska verksamhet.

4 §

2

En särskild ekonomisk redovisning (separat redovisning) ska för varje

räkenskapsår upprättas för ett företag som har

1. beviljats exklusiva eller särskilda rättigheter, eller
2. anförtrotts att tillhandahålla tjänster av allmänt ekonomiskt intresse

enligt artikel 106.2 i EUF-fördraget och som fått ersättning i någon form för
detta, allt under förutsättning att företaget även bedriver annan ekonomisk
verksamhet.

Redovisningsskyldigheten enligt första stycket gäller inte för
a) företag som tillhandahåller tjänster som inte i nämnvärd omfattning kan

påverka handeln med andra EES-länder,

b) företag med en nettoomsättning som för vart och ett av de två senaste

räkenskapsåren har understigit 40 miljoner euro eller, om företaget är ett
kreditinstitut, en balansomslutning som vid vart och ett av de två senaste
räkenskapsårens utgång har understigit 800 miljoner euro,

c) företag enligt första stycket 2 som fått ersättningen för en skälig tids-

period genom ett öppet, genomblickbart och icke-diskriminerande förfaran-
de, eller

d) verksamheter som omfattas av särskilda bestämmelser om separat redo-

visning av motsvarande slag med EU-rättslig grund.

11 §

Om det behövs för att Konkurrensverket ska kunna överlämna infor-

mation till Europeiska kommissionen eller i övrigt fullgöra sina uppgifter
enligt denna lag, får verket ålägga

1. ett företag eller någon annan att tillhandahålla uppgifter, handlingar

eller annat,

1 Prop. 2009/10:196, bet. 2009/10:NU24, rskr. 2009/10:326.

2 Senaste lydelse 2007:351.

SFS 2010:641

Utkom från trycket
den 28 juni 2010

background image

2

SFS 2010:641

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

2. ett företag att efterleva vad som föreskrivs i 3�8 §§ eller i föreskrifter

som har meddelats med stöd av lagen.

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2010.

På regeringens vägnar

MAUD OLOFSSON

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

Viktiga lagar inom associationsrätten
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.