SFS 2010:641 Lag om ändring i lagen (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m.

Du är här: Start / Associationsrätt / Lag (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m. / SFS 2010:641 Lag om ändring i lagen (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m.
100641.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft15{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft17{font-size:17px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;line-height:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;line-height:15px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft22{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:741px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:197px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:309px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (2005:590) om insyn i vissa <br/>finansiella f�rbindelser m.m.;</b></p> <p style="position:absolute;top:385px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 17 juni 2010.</p> <p style="position:absolute;top:420px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:418px;left:329px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs att 1, 4 och 11 �� lagen (2005:590)</p> <p style="position:absolute;top:438px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">om insyn i vissa finansiella f�rbindelser m.m. ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:473px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:473px;left:205px;white-space:nowrap" class="ft10">I denna lag finns best�mmelser som syftar till att ge Europeiska kom-</p> <p style="position:absolute;top:491px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19">missionen insyn i de finansiella f�rbindelserna mellan det allm�nna och<br/>offentliga f�retag samt i vissa f�retags ekonomiska verksamhet.</p> <p style="position:absolute;top:544px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>4 �</b></p> <p style="position:absolute;top:542px;left:190px;white-space:nowrap" class="ft13">2</p> <p style="position:absolute;top:544px;left:209px;white-space:nowrap" class="ft10">En s�rskild ekonomisk redovisning (separat redovisning) ska f�r varje</p> <p style="position:absolute;top:561px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">r�kenskaps�r uppr�ttas f�r ett f�retag som har</p> <p style="position:absolute;top:579px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft19">1. beviljats exklusiva eller s�rskilda r�ttigheter, eller<br/>2. anf�rtrotts att tillhandah�lla tj�nster av allm�nt ekonomiskt intresse</p> <p style="position:absolute;top:614px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19">enligt artikel 106.2 i EUF-f�rdraget och som f�tt ers�ttning i n�gon form f�r<br/>detta, allt under f�ruts�ttning att f�retaget �ven bedriver annan ekonomisk<br/>verksamhet. </p> <p style="position:absolute;top:667px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft19">Redovisningsskyldigheten enligt f�rsta stycket g�ller inte f�r <br/>a) f�retag som tillhandah�ller tj�nster som inte i n�mnv�rd omfattning kan</p> <p style="position:absolute;top:702px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">p�verka handeln med andra EES-l�nder, </p> <p style="position:absolute;top:720px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">b) f�retag med en nettooms�ttning som f�r vart och ett av de tv� senaste</p> <p style="position:absolute;top:738px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19">r�kenskaps�ren har understigit 40 miljoner euro eller, om f�retaget �r ett<br/>kreditinstitut, en balansomslutning som vid vart och ett av de tv� senaste<br/>r�kenskaps�rens utg�ng har understigit 800 miljoner euro,</p> <p style="position:absolute;top:791px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">c) f�retag enligt f�rsta stycket 2 som f�tt ers�ttningen f�r en sk�lig tids-</p> <p style="position:absolute;top:808px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19">period genom ett �ppet, genomblickbart och icke-diskriminerande f�rfaran-<br/>de, eller</p> <p style="position:absolute;top:844px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">d) verksamheter som omfattas av s�rskilda best�mmelser om separat redo-</p> <p style="position:absolute;top:861px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">visning av motsvarande slag med EU-r�ttslig grund. </p> <p style="position:absolute;top:897px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>11 �</b></p> <p style="position:absolute;top:897px;left:212px;white-space:nowrap" class="ft10">Om det beh�vs f�r att Konkurrensverket ska kunna �verl�mna infor-</p> <p style="position:absolute;top:914px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19">mation till Europeiska kommissionen eller i �vrigt fullg�ra sina uppgifter<br/>enligt denna lag, f�r verket �l�gga </p> <p style="position:absolute;top:950px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">1. ett f�retag eller n�gon annan att tillhandah�lla uppgifter, handlingar</p> <p style="position:absolute;top:967px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">eller annat, </p> <p style="position:absolute;top:1023px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15">1 Prop. 2009/10:196, bet. 2009/10:NU24, rskr. 2009/10:326.</p> <p style="position:absolute;top:1036px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15">2 Senaste lydelse 2007:351.</p> <p style="position:absolute;top:292px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>SFS 2010:641</b></p> <p style="position:absolute;top:318px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft110">Utkom fr�n trycket<br/>den 28 juni 2010</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:141px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:142px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2010:641</b></p> <p style="position:absolute;top:1059px;left:538px;white-space:nowrap" class="ft22">Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:1069px;left:609px;white-space:nowrap" class="ft22">Edita V�stra Aros, V�ster�s 2010</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">2. ett f�retag att efterleva vad som f�reskrivs i 38 �� eller i f�reskrifter</p> <p style="position:absolute;top:185px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">som har meddelats med st�d av lagen.</p> <p style="position:absolute;top:222px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">Denna lag tr�der i kraft den 1 augusti 2010.</p> <p style="position:absolute;top:257px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:292px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">MAUD OLOFSSON</p> <p style="position:absolute;top:310px;left:508px;white-space:nowrap" class="ft23">Dan Sandberg<br/>(N�ringsdepartementet)</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (2005:590) om insyn i vissa
finansiella f�rbindelser m.m.;

utf�rdad den 17 juni 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs att 1, 4 och 11 �� lagen (2005:590)

om insyn i vissa finansiella f�rbindelser m.m. ska ha f�ljande lydelse.

1 �

I denna lag finns best�mmelser som syftar till att ge Europeiska kom-

missionen insyn i de finansiella f�rbindelserna mellan det allm�nna och
offentliga f�retag samt i vissa f�retags ekonomiska verksamhet.

4 �

2

En s�rskild ekonomisk redovisning (separat redovisning) ska f�r varje

r�kenskaps�r uppr�ttas f�r ett f�retag som har

1. beviljats exklusiva eller s�rskilda r�ttigheter, eller
2. anf�rtrotts att tillhandah�lla tj�nster av allm�nt ekonomiskt intresse

enligt artikel 106.2 i EUF-f�rdraget och som f�tt ers�ttning i n�gon form f�r
detta, allt under f�ruts�ttning att f�retaget �ven bedriver annan ekonomisk
verksamhet.

Redovisningsskyldigheten enligt f�rsta stycket g�ller inte f�r
a) f�retag som tillhandah�ller tj�nster som inte i n�mnv�rd omfattning kan

p�verka handeln med andra EES-l�nder,

b) f�retag med en nettooms�ttning som f�r vart och ett av de tv� senaste

r�kenskaps�ren har understigit 40 miljoner euro eller, om f�retaget �r ett
kreditinstitut, en balansomslutning som vid vart och ett av de tv� senaste
r�kenskaps�rens utg�ng har understigit 800 miljoner euro,

c) f�retag enligt f�rsta stycket 2 som f�tt ers�ttningen f�r en sk�lig tids-

period genom ett �ppet, genomblickbart och icke-diskriminerande f�rfaran-
de, eller

d) verksamheter som omfattas av s�rskilda best�mmelser om separat redo-

visning av motsvarande slag med EU-r�ttslig grund.

11 �

Om det beh�vs f�r att Konkurrensverket ska kunna �verl�mna infor-

mation till Europeiska kommissionen eller i �vrigt fullg�ra sina uppgifter
enligt denna lag, f�r verket �l�gga

1. ett f�retag eller n�gon annan att tillhandah�lla uppgifter, handlingar

eller annat,

1 Prop. 2009/10:196, bet. 2009/10:NU24, rskr. 2009/10:326.

2 Senaste lydelse 2007:351.

SFS 2010:641

Utkom fr�n trycket
den 28 juni 2010

background image

2

SFS 2010:641

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita V�stra Aros, V�ster�s 2010

2. ett f�retag att efterleva vad som f�reskrivs i 38 �� eller i f�reskrifter

som har meddelats med st�d av lagen.

Denna lag tr�der i kraft den 1 augusti 2010.

P� regeringens v�gnar

MAUD OLOFSSON

Dan Sandberg
(N�ringsdepartementet)

;
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.