SFS 2007:374 Lag om ändring i lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden

070374.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2006:451) om offentliga
uppköpserbjudanden på aktiemarknaden;

utfärdad den 31 maj 2007.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs

2

att 7 kap. 2 § lagen (2006:451) om

offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden skall ha följande lydelse.

7 kap.

2 §

Om en budgivare inte har gjort ett sådant åtagande som avses i 2 kap.

1 § och Finansinspektionen därför har förbjudit erbjudandet enligt 6 kap.
1 c § tredje stycket lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument,
skall Finansinspektionen besluta att budgivaren skall betala en särskild av-
gift.

Den särskilda avgiften skall uppgå till lägst 50 000 kronor och högst

100 miljoner kronor.

Avgiften tillfaller staten.
För avgiften gäller också bestämmelserna i 6 kap. 3 b § första stycket 1

och 3 c–3 e §§ lagen om handel med finansiella instrument.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2007.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTRÖM

Anita Wickström
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 2006/07:65, bet. 2006/07:FiU17, rskr. 2006/07:187.

2

Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/25/EG av den 21 april 2004 om

uppköpserbjudanden (EUT L 142, 30.4.2004, s. 12, Celex 32004L0025).

SFS 2007:374

Utkom från trycket
den 13 juni 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.