SFS 2016:894 Lag om ändring i lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden

Du är här: Start / Associationsrätt / Lag (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden / SFS 2016:894 Lag om ändring i lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden
160894.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2006:451) om offentliga
uppköpserbjudanden på aktiemarknaden;

utfärdad den 29 september 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 7 kap. 2 § lagen (2006:451) om

offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden ska ha följande lydelse.

7 kap.

2 §

2

Om en budgivare inte har gjort ett sådant åtagande som avses i 2 kap.

1 § och Finansinspektionen därför har förbjudit erbjudandet enligt 6 kap.
1 c § tredje stycket lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument,
ska Finansinspektionen besluta att budgivaren ska betala en särskild avgift.

Den särskilda avgiften ska uppgå till lägst 50 000 kronor och högst

100 miljoner kronor.

För avgiften gäller också bestämmelserna i 6 kap. 3 l § första stycket 1 och

3 g, 3 m och 3 n §§ lagen om handel med finansiella instrument.

Denna lag träder i kraft den 1 november 2016.

På regeringens vägnar

ANDERS YGEMAN

Magnus Hermansson
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2015/16:170, bet. 2016/17:FiU12, rskr. 2016/17:3.

2 Senaste lydelse 2007:374.

SFS 2016:894

Utkom från trycket
den 11 oktober 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

Viktiga lagar inom associationsrätten
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.