SFS 2017:694 Lag om ändring i lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden

Du är här: Start / Associationsrätt / Lag (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden / SFS 2017:694 Lag om ändring i lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden
170694.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2006:451) om offentliga
uppköpserbjudanden på aktiemarknaden;

utfärdad den 22 juni 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 kap. 2 § lagen (2006:451) om

offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden ska ha följande lydelse.

1 kap.

2 §

2

I denna lag förstås med

1. offentligt uppköpserbjudande: ett offentligt erbjudande till innehavare av

aktier som har getts ut av ett svenskt eller utländskt aktiebolag att överlåta
samtliga eller en del av dessa aktier,

2. börs: det som anges i 1 kap. 4 b § lagen (2007:528) om värdepap-

persmarknaden och sådant utländskt företag som har tillstånd att driva en reg-
lerad marknad från filial i Sverige,

3. budgivare: den som lämnar ett offentligt uppköpserbjudande,
4. koncern: sådana företagsgrupper som avses i 1 kap. 11 och 12 §§ aktie-

bolagslagen (2005:551), varvid det som sägs om moderbolag ska tillämpas
även på andra svenska eller utländska rättssubjekt än aktiebolag, och

5. reglerad marknad: det som anges i 1 kap. 4 b § lagen om värdepap-

persmarknaden.

Denna lag träder i kraft den 3 januari 2018.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Jacob Aspegren
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2016/17:162, bet. 2016/17:FiU35, rskr. 2016/17:353.

2 Senaste lydelse 2010:2072.

SFS 2017:694

Utkom från trycket
den 30 juni 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

Viktiga lagar inom associationsrätten
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.