SFS 2018:825 Lag om ändring i lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden

Du är här: Start / Associationsrätt / Lag (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden / SFS 2018:825 Lag om ändring i lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden
SFS2018-825.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2006:451) om offentliga

uppköpserbjudanden på aktiemarknaden
Utfärdad den 7 juni 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 7 kap. 10 § och 8 kap. 1 § lagen

(2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden ska ha

följande lydelse.

7 kap.
10 §
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får

meddela föreskrifter om att frågor som avses i 4 och 5 §§ samt 2 kap. 3 §

andra stycket och 3 kap. 4 § får beslutas av ett organ med representativa

företrädare för näringslivet. Vid handläggningen av ärenden hos ett sådant

organ tillämpas följande bestämmelser i förvaltningslagen (2017:900):

�

5 § om legalitet, objektivitet och proportionalitet,

�

10 § om partsinsyn,

�

16�18 §§ om jäv,

�

23 § om utredningsansvaret,

�

24 § om när man får lämna uppgifter muntligt,

�

25 § om kommunikation,

�

27 § om dokumentation av uppgifter,

�

31 § om dokumentation av beslut,

�

32 § om motivering av beslut,

�

33 § om underrättelse om innehållet i beslut och hur ett överklagande

går till, och

�

36�39 §§ om rättelse och ändring av beslut.

8 kap.
1 §
Ett beslut av ett sådant organ som avses i 7 kap. 10 § får överklagas

till Finansinspektionen av den som beslutet angår, om det har gått honom

eller henne emot. �verklagandet ska göras skriftligt. I skrivelsen ska

klaganden ange vilket beslut som överklagas och vilken ändring som begärs.

Skrivelsen med överklagandet ska ha kommit in till det organ som fattat

det överklagade beslutet inom tre veckor från den dag då klaganden fick del

av beslutet. I fall som avses i 7 kap. 4 eller 5 § ska, om beslutet överklagas

av någon annan än sökanden, överklagandet ha kommit in inom tre veckor

från det att beslutet kungjordes.

Det organ som avses i första stycket prövar om överklagandet har kommit

in i rätt tid. Vid prövningen tillämpas 45 § och 46 § första stycket

förvaltningslagen (2017:900).

1

Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327.

SFS 2018:825

Publicerad

den 15 juni 2018

background image

2

SFS 2018:825

Ett beslut av det organ som avses i första stycket att avvisa en skrivelse

med överklagande som för sent inkommen får överklagas i samma ordning

som beslutet i huvudsaken.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

HEL�0NE FRITZON

Magnus Hermansson

(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom associationsrätten
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.