SFS 2020:992 Lag om ändring i lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden

Du är här: Start / Associationsrätt / Lag (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden / SFS 2020:992 Lag om ändring i lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden
SFS2020-992.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2006:451) om offentliga

uppköpserbjudanden på aktiemarknaden

Utfärdad den 19 november 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 7 kap. 7 § lagen (2006:451) om
offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden ska ha följande lydelse.

7 kap.
7 §
Om ett förbud enligt 6 kap. 1 d § första stycket lagen (1991:980) om
handel med finansiella instrument eller ett föreläggande enligt 6 § första
stycket har meddelats, får Finansinspektionen besluta att den som förbudet
eller föreläggandet riktar sig mot inte får företräda de aktier som han eller
hon innehar i det bolag till vars aktieägare ett offentligt uppköpserbjudande
lämnas eller ska lämnas.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Erik Hällströmer
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2019/20:194, bet. 2020/21:CU3, rskr. 2020/21:51.

SFS

2020:992

Publicerad
den

21 november 2020

Viktiga lagar inom associationsrätten
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.