SFS 2006:451 Lag om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden

Du är här: Start / Associationsrätt / Lag (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden / SFS 2006:451 Lag om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden
060451.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om offentliga uppköpserbjudanden på
aktiemarknaden;

utfärdad den 24 maj 2006.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 följande.

1 kap. Inledande bestämmelser

Lagens tillämpningsområde

1 § I denna lag finns bestämmelser om offentliga uppköpserbjudanden av-
seende aktier.

Lagen skall inte tillämpas på offentliga uppköpserbjudanden som avser

aktier som har getts ut av budgivaren.

Det som föreskrivs i lagen om aktier skall tillämpas också på aktieägares

rätt gentemot den som förvarar aktier för hans eller hennes räkning (depå-
bevis).

Definitioner

2 § I denna lag förstås med

1. offentligt uppköpserbjudande: ett offentligt erbjudande till innehavare

av aktier som har getts ut av ett svenskt eller utländskt aktiebolag att överlåta
samtliga eller en del av dessa aktier,

2. börs och auktoriserad marknadsplats: sådana företag som avses i

1 kap. 4 § 1 och 3 lagen (1992:543) om börs- och clearingverksamhet,

3. budgivare: den som lämnar ett offentligt uppköpserbjudande,
4. koncern: sådana företagsgrupper som avses i 1 kap. 11 och 12 §§ aktie-

bolagslagen (2005:551) och 1 kap. 9 § försäkringsrörelselagen (1982:713),
varvid det som sägs om moderbolag skall tillämpas även på andra svenska
eller utländska rättssubjekt än aktiebolag.

2 kap. Skyldigheter för budgivaren

1 § Ett offentligt uppköpserbjudande i fråga om sådana aktier som avses i
andra stycket får lämnas endast av den som gentemot den börs eller auktori-
serade marknadsplats där bolagets aktier är noterade har åtagit sig att

1 Prop. 2005/06:140, bet. 2005/06:LU29, rskr. 2005/06:276.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/25/EG av den 21 april 2004 om
uppköpserbjudanden (EUT L 142, 30.4.2004, s. 12, Celex 32004L0025).

SFS 2006:451

Utkom från trycket
den 7 juni 2006

background image

2

SFS 2006:451

1. följa de regler som börsen eller den auktoriserade marknadsplatsen har

fastställt för sådana erbjudanden, och

2. underkasta sig de sanktioner som börsen eller den auktoriserade mark-

nadsplatsen får besluta om vid överträdelse av dessa regler.

Första stycket skall tillämpas på offentliga uppköpserbjudanden som av-

ser

1. aktier i ett svenskt aktiebolag, vars aktier är noterade vid en börs eller

auktoriserad marknadsplats i Sverige,

2. aktier i ett utländskt aktiebolag, vars aktier är noterade endast vid en

börs eller auktoriserad marknadsplats i Sverige,

3. aktier i ett utländskt aktiebolag, vars aktier inte är noterade i den stat

där bolaget har sitt hemvist men som är noterade vid en börs eller auktorise-
rad marknadsplats i Sverige och är upptagna till handel också på en annan
reglerad marknad inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, om
aktierna först upptogs till handel på den svenska börsen eller auktoriserade
marknadsplatsen, eller

4. aktier i ett utländskt aktiebolag, vars aktier inte är noterade i den stat

där bolaget har sitt hemvist men som är noterade vid en börs eller auktorise-
rad marknadsplats i Sverige och som första gången de upptogs till handel då
upptogs till handel samtidigt också på en eller flera andra reglerade markna-
der inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, om bolaget har anmält
att Finansinspektionen skall vara tillsynsmyndighet.

Finansinspektionen skall offentliggöra en sådan anmälan som avses i

andra stycket 4.

2 § Budgivaren skall i samband med att ett erbjudande enligt 1 § lämnas
informera Finansinspektionen om erbjudandet och åtagandet gentemot bör-
sen eller den auktoriserade marknadsplatsen.

Om budgivaren offentliggör information om ett planerat erbjudande, skall

den informationen samtidigt lämnas till Finansinspektionen.

3 § Budgivaren skall inom fyra veckor från ett erbjudande enligt 1 § upp-
rätta en erbjudandehandling och hos Finansinspektionen ansöka om godkän-
nande av den. I 2 a kap. lagen (1991:980) om handel med finansiella instru-
ment finns ytterligare bestämmelser om en sådan handling.

Om det finns särskilda skäl, får Finansinspektionen förlänga tidsfristen i

första stycket.

3 kap. Budplikt

Förutsättningarna för att budplikt skall uppkomma

1 § Den som inte innehar några aktier eller innehar aktier som represente-
rar mindre än tre tiondelar av röstetalet för samtliga aktier i ett sådant bolag
som avses i andra stycket och genom förvärv av aktier i bolaget, ensam eller
tillsammans med någon som är närstående enligt 5 §, uppnår ett aktieinne-
hav som representerar minst tre tiondelar av röstetalet för samtliga aktier i
bolaget skall

1. omedelbart offentliggöra hur stort hans eller hennes aktieinnehav i bo-

laget är, och

background image

3

SFS 2006:451

2. inom fyra veckor därefter lämna ett offentligt uppköpserbjudande av-

seende resterande aktier i bolaget (budplikt).

Första stycket gäller vid förvärv av aktier i ett svenskt aktiebolag vars ak-

tier är noterade vid en börs, en auktoriserad marknadsplats eller någon annan
reglerad marknad.

I 4 § finns bestämmelser om att Finansinspektionen kan besluta att bud-

plikten skall fullgöras av annan än vad som följer av denna paragraf.

2 § Det som sägs i 1 § om budplikt gäller också om

1. någon som inte innehar några aktier eller innehar aktier som represente-

rar mindre än tre tiondelar av röstetalet för samtliga aktier i ett sådant bolag
som avses i 1 § andra stycket, genom åtgärder från bolagets eller någon an-
nan aktieägares sida, ensam eller tillsammans med någon som är närstående
enligt 5 § uppnår ett aktieinnehav som representerar minst tre tiondelar av
röstetalet för samtliga aktier och därefter, på annat sätt än genom ett offent-
ligt erbjudande om förvärv av resterande aktier i bolaget, ökar sin röstandel
genom förvärv av en eller flera aktier i bolaget, eller

2. ett närståendeförhållande enligt 5 § 1 eller 4 etableras och parterna där-

igenom tillsammans uppnår ett aktieinnehav som representerar minst tre
tiondelar av röstetalet för samtliga aktier i ett sådant bolag som avses i 1 §
andra stycket.

Om budplikt uppkommer enligt första stycket 2 gäller följande. Budplik-

ten skall, i fall som avses i 5 § 1, fullgöras av moderbolaget eller ett sådant
motsvarande rättssubjekt som avses i 1 kap. 2 § 4, och, i fall som avses i 5 §
4, av den vars aktieinnehav representerar störst andel av röstetalet för samt-
liga aktier i bolaget. Om flera närstående i det sistnämnda fallet innehar lika
röstandelar, svarar var och en av dem för att budplikten fullgörs.

I 4 § finns bestämmelser om att Finansinspektionen kan besluta att bud-

plikten skall fullgöras av annan än vad som följer av denna paragraf.

3 § Bestämmelserna i 1 och 2 §§ gäller inte om någon uppnår ett aktiein-
nehav som representerar minst tre tiondelar av röstetalet för samtliga aktier
genom ett offentligt uppköpserbjudande som avser samtliga aktier i bolaget.

4 § Om det finns särskilda skäl, kan Finansinspektionen besluta att bud-
plikten skall fullgöras av någon som är närstående till den som är budpliktig
enligt 1 eller 2 §.

Innebörden av begreppet närstående

5 § Vid tillämpningen av 1 § skall som närstående anses

1. företag inom samma koncern som förvärvaren,
2. make eller sambo till förvärvaren,
3. barn till förvärvaren som står under förvärvarens vårdnad,
4. den med vilken har träffats en överenskommelse om att genom ett sam-

ordnat utövande av rösträtten inta en långsiktigt gemensam hållning i syfte
att uppnå ett bestämmande inflytande över bolagets förvaltning, samt

5. någon som samarbetar med förvärvaren i syfte att uppnå kontroll över

bolaget.

background image

4

SFS 2006:451

Förutsättningarna för att budplikt skall bortfalla

6 § Om budplikt har uppkommit enligt 1�4 §§ och den budpliktige eller, i
förekommande fall, någon som enligt 5 § är närstående till denne inom fyra
veckor från den tidpunkt då budplikten uppkom avyttrar aktier så att aktie-
innehavet inte representerar tre tiondelar av röstetalet för samtliga aktier i
bolaget, gäller inte längre budplikt. Detsamma gäller om den budpliktige,
någon annan eller bolaget inom samma tid vidtar någon annan åtgärd som
medför att aktieinnehavet inte representerar minst tre tiondelar av röstetalet
för samtliga aktier i bolaget.

Om budplikt har uppkommit och den budpliktige inom fyra veckor från

den tidpunkt då budplikten uppkom påkallar inlösen av resterande aktier en-
ligt 22 kap. aktiebolagslagen (2005:551) eller 14 a kap. försäkringsrörelse-
lagen (1982:713), gäller inte längre budplikt. Om en sådan begäran om in-
lösen återkallas, avvisas eller ogillas, gäller dock budplikt.

Om budplikt inte längre gäller på grund av det som sägs i första eller

andra styckena, skall förvärvaren omedelbart offentliggöra detta.

4 kap. Information till anställda

1 § En budgivare med hemvist i Sverige skall informera sina anställda om
ett lämnat offentligt uppköpserbjudande och om erbjudandehandlingen. In-
formationen skall lämnas så snart som uppköpserbjudandet respektive erbju-
dandehandlingen har offentliggjorts.

2 § Styrelsen i ett sådant bolag som avses i 3 kap. 1 § andra stycket, och
till vars aktieägare ett offentligt uppköpserbjudande lämnas, skall informera
sina anställda om uppköpserbjudandet, om erbjudandehandlingen och om
sin rekommendation till aktieägarna med anledning av uppköpserbjudandet.
Informationen skall lämnas så snart som uppköpserbjudandet, erbjudande-
handlingen respektive rekommendationen har offentliggjorts.

3 § Information enligt 1 och 2 §§ skall lämnas till arbetstagarorganisatio-
ner som företräder arbetstagare hos den informationsskyldige. Information
skall även lämnas till arbetstagare som inte företräds av någon arbetstagar-
organisation.

5 kap. Försvarsåtgärder

1 § Om styrelsen eller verkställande direktören i ett sådant bolag som av-
ses i 3 kap. 1 § andra stycket, på grund av information som härrör från den
som avser att lämna ett offentligt uppköpserbjudande avseende aktier i bola-
get, har grundad anledning att anta att ett sådant erbjudande är nära före-
stående, eller om ett sådant erbjudande har lämnats, får bolaget endast efter
beslut av bolagsstämman vidta åtgärder, som är ägnade att försämra förut-
sättningarna för erbjudandets lämnande eller genomförande.

Trots vad som sägs i första stycket får bolaget söka efter alternativa erbju-

danden.

background image

5

SFS 2006:451

6 kap. Bestämmelse om genombrott i bolagsordningen

1 § I bolagsordningen för ett sådant bolag som avses i 3 kap. 1 § andra
stycket får det tas in en bestämmelse om genombrott enligt vad som före-
skrivs i detta kapitel. I sådant fall skall 2�6 §§ tillämpas.

Ett beslut om att införa en sådan bestämmelse som avses i första stycket i

bolagsordningen är giltigt endast om det har biträtts av samtliga vid bolags-
stämman närvarande aktieägare och dessa tillsammans företräder minst nio
tiondelar av samtliga aktier i bolaget.

Bolaget skall informera tillsynsmyndigheten i den eller de stater inom

Europeiska ekonomiska samarbetsområdet där bolagets aktier är upptagna
till handel om ett beslut enligt andra stycket.

2 § Om någon har lämnat ett offentligt uppköpserbjudande enligt 2 kap.
1 § avseende aktier i ett bolag vars bolagsordning innehåller en bestämmelse
enligt 1 §, gäller inte hembudsförbehåll enligt 4 kap. 27 § aktiebolagslagen
(2005:551) eller 3 kap. 3 § försäkringsrörelselagen (1982:713) vid sådan
överlåtelse av aktier som sker inom ramen för erbjudandet. Inte heller gäller
begränsningar av rätten att överlåta aktier i ett avtal mellan aktieägare.

3 § Om bolagsstämman, i fall som avses i 2 §, skall ta ställning till om bo-
laget skall vidta en sådan åtgärd som avses i 5 kap. 1 §, skall en bestämmelse
i bolagsordningen eller i ett avtal mellan aktieägare som begränsar det antal
röster som en aktieägare får avge vid en bolagsstämma sakna verkan. Vid en
sådan stämma skall vidare alla aktier med lika rätt till andel i bolagets till-
gångar och vinst ha samma röstvärde.

4 § Om en budgivare som, till följd av ett offentligt uppköpserbjudande
enligt 2 kap. 1 §, har uppnått ett aktieinnehav motsvarande minst tre fjärde-
delar av aktierna i ett bolag, vars bolagsordning innehåller en bestämmelse
enligt 1 §, begär att bolagsstämma sammankallas för att ändra bolagsord-
ningen eller för att entlediga eller tillsätta styrelseledamöter, skall detta ske
så snart som möjligt. Kallelse skall utfärdas tidigast fyra veckor och senast
två veckor före bolagsstämman.

5 § Vid en bolagsstämma som hålls med anledning av en begäran enligt
4 § skall alla aktier med lika rätt till andel i bolagets tillgångar och vinst ha
samma röstvärde vid beslut som gäller en fråga om att ändra bolagsord-
ningen eller en fråga om att entlediga eller välja styrelseledamöter.

Vid en sådan stämma skall en sådan bestämmelse i bolagsordningen eller

i avtal mellan aktieägare som begränsar det antal röster som en aktieägare
får avge vid en bolagsstämma sakna verkan. Detsamma gäller en sådan be-
stämmelse i bolagsordningen som ger en viss aktieägare särskilda rättigheter
vid val av styrelse.

6 § Om en tillämpning av en sådan bestämmelse som avses i 1 § innebär
att en aktieägares eller annans rättighet bortfaller eller försämras, skall bud-
givaren betala skälig ersättning till rättighetsinnehavaren.

background image

6

SFS 2006:451

7 kap. Tillsyn m.m.

1 § Finansinspektionen övervakar att bestämmelserna i 2�5 kap. följs.

I 6 kap. 1 a, 1 c och 1 d §§ lagen (1991:980) om handel med finansiella

instrument finns bestämmelser som ger Finansinspektionen rätt att

� få de uppgifter som inspektionen behöver för sin övervakning,
� förbjuda ett offentligt uppköpserbjudande, och
� förbjuda reklam som avser ett offentligt uppköpserbjudande.

Särskild avgift

2 § Om en budgivare inte har gjort ett sådant åtagande som avses i 2 kap.
1 § och Finansinspektionen därför har förbjudit erbjudandet enligt 6 kap.
1 c § tredje stycket lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument,
skall Finansinspektionen besluta att budgivaren skall betala en särskild av-
gift.

Den särskilda avgiften skall uppgå till lägst 50 000 kronor och högst

100 miljoner kronor.

Avgiften tillfaller staten.
För avgiften gäller också bestämmelserna i 6 kap. 3 b�3 e §§ lagen om

handel med finansiella instrument.

Förbud att godkänna en erbjudandehandling

3 § Finansinspektionen får inte godkänna en sådan erbjudandehandling
som avses i 2 kap. 3 §, om inte budgivaren har gjort ett sådant åtagande som
avses i 2 kap. 1 §.

Tolkningsbesked

4 § Finansinspektionen skall efter ansökan ge besked om huruvida bud-
plikt gäller enligt bestämmelserna i 3 kap. eller besked om huruvida en viss
åtgärd står i strid med bestämmelserna om försvarsåtgärder i 5 kap. En sådan
ansökan kan göras av den som har ett berättigat intresse i saken.

Dispens

5 § Om det finns särskilda skäl, får Finansinspektionen efter ansökan
medge undantag från bestämmelserna om budplikt och försvarsåtgärder.
Undantag får förenas med villkor.

En ansökan enligt första stycket kan, i fråga om budplikt, göras av en ak-

tieägare i ett sådant bolag som avses i 3 kap. 1 § andra stycket eller någon
annan med ett berättigat intresse i saken.

En ansökan enligt första stycket kan, i fråga om försvarsåtgärder, göras av

ett sådant bolag som avses i 3 kap. 1 § andra stycket.

Föreläggande

6 § Finansinspektionen får förelägga den som inte fullgör sin budplikt en-
ligt 3 kap. 1 § att göra rättelse genom att fullgöra budplikten, avyttra så

background image

7

SFS 2006:451

många aktier att budplikt inte längre gäller eller lösa upp ett sådant närståen-
deförhållande som avses i 3 kap. 5 § 1, 4 eller 5 så att budplikt inte längre
gäller.

Finansinspektionen får förelägga den som inte informerar sina anställda

enligt 4 kap. att göra rättelse genom att fullgöra skyldigheten att informera.

Finansinspektionen får förelägga ett bolag som inte följer vad som sägs i

5 kap. 1 § om vissa åtgärder från bolagets sida att göra rättelse genom att av-
bryta åtgärden.

Ett föreläggande enligt första, andra eller tredje stycket får förenas med

vite.

Förbud att företräda aktierna

7 § Om ett förbud enligt 6 kap. 1 c § tredje stycket lagen (1991:980) om
handel med finansiella instrument eller ett föreläggande enligt 6 § första
stycket har meddelats, får Finansinspektionen besluta att den som förbudet
eller föreläggandet riktar sig mot inte får företräda de aktier som han eller
hon innehar i det bolag till vars aktieägare ett offentligt uppköpserbjudande
lämnas eller skall lämnas.

8 § Om det finns särskilda skäl, får Finansinspektionen begära att tingsrät-
ten förordnar en lämplig person att som förvaltare företräda sådana aktier
som enligt 7 § inte får företrädas av ägaren. En sådan ansökan prövas av
tingsrätten i den ort där ägaren har sitt hemvist, eller om ägaren inte har
hemvist i Sverige, av Stockholms tingsrätt.

En förvaltare har rätt till skälig ersättning för arbete och utlägg. Ersätt-

ningen skall betalas av ägaren till aktierna. Om den betalningsskyldige inte
godtar förvaltarens anspråk, fastställs ersättningen av tingsrätten.

Kungörande av beslut

9 § Beslut i frågor som avses i 4 och 5 §§ skall kungöras, om beslutet inne-
bär att en ansökan helt eller delvis bifalls. Kungörande skall ske omedelbart
eller, om det finns särskilda skäl, vid den senare tidpunkt som Finansinspek-
tionen eller, i förekommande fall, ett sådant organ som avses i 10 § bestäm-
mer. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar
närmare föreskrifter om kungörande.

�verlåtelse av förvaltningsuppgifter

10 § Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finansinspektio-
nen får meddela föreskrifter om att frågor som avses i 4 och 5 §§ samt 2 kap.
3 § andra stycket och 3 kap. 4 § får beslutas av ett organ med representativa
företrädare för näringslivet. I ärenden som handläggs av ett sådant organ
skall följande bestämmelser i förvaltningslagen (1986:223) tillämpas:

� 11 och 12 §§ om jäv,
� 14 § första stycket om parts rätt att meddela sig muntligen,
� 15 § om anteckning av uppgifter,
� 16 och 17 §§ om parts rätt att få del av uppgifter,
� 20 § om motivering av beslut,

background image

8

SFS 2006:451

� 21 § första�tredje styckena om underrättelse om beslut,
� 26 § om rättelse av skrivfel och liknande, samt
� 27 och 28 §§ om omprövning av beslut.

Tillsynssamarbete

11 § Finansinspektionen skall i sin tillsynsverksamhet samarbeta och ut-
byta information med utländska behöriga myndigheter i den utsträckning
som följer av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/25/EG av den 21
april 2004 om uppköpserbjudanden

3.

Vissa svenska aktiebolags anmälningsskyldighet angående tillsyn

12 § Om aktierna i ett svenskt aktiebolag, vars aktier inte tidigare är note-
rade vid en börs eller auktoriserad marknadsplats i Sverige och inte heller är
upptagna till handel i någon annan stat, tas upp till handel samtidigt vid två
eller flera reglerade marknader i andra stater inom Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet än Sverige gäller följande. Bolaget skall på den första
handelsdagen bestämma vilken tillsynsmyndighet i de staterna som skall
vara behörig att utöva tillsyn över offentliga uppköpserbjudanden avseende
aktierna i bolaget genom att anmäla detta till de reglerade marknaderna och
tillsynsmyndigheterna.

Avgifter för övervakning m.m.

13 § För att bekosta Finansinspektionens övervakning enligt denna lag
skall de institut som står under Finansinspektionens tillsyn betala årliga av-
gifter. Regeringen får meddela föreskrifter om sådana avgifter. Om Finans-
inspektionen enligt 10 § har överlåtit till ett annat organ att fatta vissa beslut
om budplikt eller försvarsåtgärder får detta organ ta ut en skälig avgift av sö-
kanden för arbete och kostnader.

8 kap. �verklagande m.m.

1 § Ett beslut av ett sådant organ som avses i 7 kap. 10 § får överklagas
hos Finansinspektionen av den som beslutet angår, om det har gått honom
eller henne emot. �verklagandet skall göras skriftligt. I skrivelsen skall kla-
ganden ange vilket beslut som överklagas och vilken ändring som begärs.

Skrivelsen med överklagandet skall ha kommit in till det organ som fattat

det överklagade beslutet inom tre veckor från den dag då klaganden fick del
av beslutet. I fall som avses i 7 kap. 4 eller 5 § skall, om beslutet överklagas
av annan än sökanden, överklagandet ha kommit in inom tre veckor från det
att beslutet kungjordes.

Det organ som avses i första stycket prövar om överklagandet har kommit

in i rätt tid. Därvid tillämpas bestämmelserna i 24 och 25 §§ förvaltnings-
lagen (1986:223).

3 EUT L 142, 30.4.2004, s. 12 (Celex 32004L0025).

background image

9

SFS 2006:451

Ett beslut av det organ som avses i första stycket att avvisa en skrivelse

med överklagande som för sent inkommen får överklagas i samma ordning
som beslutet i huvudsaken.

2 § Finansinspektionen och ett sådant organ som avses i 7 kap. 10 § får be-
stämma att ett beslut skall gälla omedelbart.

3 § Finansinspektionens beslut enligt denna lag får överklagas hos allmän
förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
Om Finansinspektionen har fattat beslut i en sådan fråga som avses i

7 kap. 4 eller 5 §, utan att det är fråga om överprövning av ett beslut av ett
sådant organ som avses i 7 kap. 10 §, gäller 8 kap. 1 § andra stycket i fråga
om tiden för överklagande av inspektionens beslut.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006.
2. Vad som sägs i 6 kap. 2, 3 och 5 §§ om avtal mellan aktieägare skall

tillämpas endast på avtal som har ingåtts efter den 21 april 2004.

3. Vad som sägs i 2 kap. 1 § skall, utöver vad som framgår av den para-

grafen, tillämpas i fråga om uppköpserbjudanden som avser aktier i ett ut-
ländskt bolag, om aktierna den 20 maj 2006 var noterade på sätt som sägs i
2 kap. 1 § andra stycket 4 och Finansinspektionen inom fyra veckor från an-
givet datum efter samråd har kommit överens med andra berörda tillsyns-
myndigheter om att inspektionen skall vara behörig att utöva tillsyn.

4. Vad som sägs i 7 kap. 12 § om ett svenskt bolags skyldighet att be-

stämma vilken tillsynsmyndighet som skall vara behörig skall gälla också
om bolagets aktier före den 20 maj 2006 var upptagna till handel i flera
andra stater inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet än Sverige och
de hade upptagits till handel där samtidigt samt berörda tillsynsmyndigheter
inte inom fyra veckor från angivet datum har kommit överens om vilken
myndighet som skall vara behörig att utöva tillsyn.

På regeringens vägnar

G�RAN PERSSON

THOMAS BODSTR�M
(Justitiedepartementet)

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2006

Viktiga lagar inom associationsrätten
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.