SFS 2010:2072 Lag om ändring i lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden

Du är här: Start / Associationsrätt / Lag (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden / SFS 2010:2072 Lag om ändring i lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden
102072.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2006:451) om offentliga
uppköpserbjudanden på aktiemarknaden;

utfärdad den 22 december 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 kap. 2 §, 3 kap. 6 § och 6 kap.

2 § i lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktie-
marknaden ska ha följande lydelse.

1 kap.

2 §

2

I denna lag förstås med

1. offentligt uppköpserbjudande: ett offentligt erbjudande till innehavare

av aktier som har getts ut av ett svenskt eller utländskt aktiebolag att överlåta
samtliga eller en del av dessa aktier,

2. börs: det som anges i 1 kap. 5 § 3 lagen (2007:528) om värde-

pappersmarknaden och sådant utländskt företag som har tillstånd att driva en
reglerad marknad från filial i Sverige,

3. budgivare: den som lämnar ett offentligt uppköpserbjudande,
4. koncern: sådana företagsgrupper som avses i 1 kap. 11 och 12 §§ aktie-

bolagslagen (2005:551), varvid det som sägs om moderbolag ska tillämpas
även på andra svenska eller utländska rättssubjekt än aktiebolag, och

5. reglerad marknad: det som anges i 1 kap. 5 § 20 lagen om värde-

pappersmarknaden.

3 kap.

6 §

Om budplikt har uppkommit enligt 1�4 §§ och den budpliktige eller, i

förekommande fall, någon som enligt 5 § är närstående till denne inom fyra
veckor från den tidpunkt då budplikten uppkom avyttrar aktier så att aktiein-
nehavet inte representerar tre tiondelar av röstetalet för samtliga aktier i bo-
laget, gäller inte längre budplikt. Detsamma gäller om den budpliktige, nå-
gon annan eller bolaget inom samma tid vidtar någon annan åtgärd som
medför att aktieinnehavet inte representerar minst tre tiondelar av röstetalet
för samtliga aktier i bolaget.

Om budplikt har uppkommit och den budpliktige inom fyra veckor från

den tidpunkt då budplikten uppkom påkallar inlösen av resterande aktier en-
ligt 22 kap. aktiebolagslagen (2005:551), gäller inte längre budplikt. Om en

1 Prop. 2009/10:246, bet. 2010/11:FiU8, rskr. 2010/11:62.

2 Senaste lydelse 2007:568.

SFS 2010:2072

Utkom från trycket
den 18 januari 2011

background image

2

SFS 2010:2072

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

sådan begäran om inlösen återkallas, avvisas eller ogillas, gäller dock bud-
plikt.

Om budplikt inte längre gäller på grund av det som sägs i första eller an-

dra styckena, ska förvärvaren omedelbart offentliggöra detta.

6 kap.

2 §

Om någon har lämnat ett offentligt uppköpserbjudande enligt 2 kap.

1 § avseende aktier i ett bolag vars bolagsordning innehåller en bestämmelse
enligt 1 §, gäller inte hembudsförbehåll enligt 4 kap. 27 § aktiebolagslagen
(2005:551) vid sådan överlåtelse av aktier som sker inom ramen för erbju-
dandet. Inte heller gäller begränsningar av rätten att överlåta aktier i ett avtal
mellan aktieägare.

Denna lag träder i kraft den 1 april 2011.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Torbjörn Malm
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom associationsrätten
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.