SFS 2007:135 Lag om ändring i lagen (2006:595) om europakooperativ

070135.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2006:595) om
europakooperativ;

utfärdad den 29 mars 2007.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 17 § lagen (2006:595) om europa-

kooperativ skall ha följande lydelse.

17 §

Om Bolagsverket finner att det inte finns något hinder mot en ansö-

kan enligt 16 §, skall verket kalla europakooperativets borgenärer. Kallelsen
skall innehålla ett föreläggande för den som motsätter sig flyttningen av säte
att senast viss dag skriftligen anmäla detta till verket. Bolagsverket skall
dock inte kalla de borgenärer, vilkas anspråk avser en fordran på lön eller
annan ersättning som omfattas av lönegarantilagen (1992:497).

Kallelsen skall ske genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar. Bo-

lagsverket skall skicka en särskild underrättelse om kallelsen till Skattever-
ket och till Kronofogdemyndigheten.

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2007.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Anita Wickström
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 2006/07:27, bet. 2006/07:CU13, rskr. 2006/07:126.

SFS 2007:135

Utkom från trycket
den 12 april 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.