SFS 2013:733 Lag om ändring i lagen (2006:595) om europakooperativ

Du är här: Start / Associationsrätt / Lag (2006:595) om europakooperativ / SFS 2013:733 Lag om ändring i lagen (2006:595) om europakooperativ
130733.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:GLLAPM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:GLLAPN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:GLLAPN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:GLLAPM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:GLLBAN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:GLLAPN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:7px;font-family:GLLAPM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;font-family:GLLAPM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;line-height:19px;font-family:GLLAPN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:17px;font-family:GLLAPM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;line-height:15px;font-family:GLLAPM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:GLLAPM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft21{font-size:15px;font-family:GLLAPN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:8px;font-family:GLLAPM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;line-height:17px;font-family:GLLAPM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:187px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (2006:595) om <br/>europakooperativ;</b></p> <p style="position:absolute;top:263px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 26 september 2013.</p> <p style="position:absolute;top:298px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:296px;left:228px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs att 36 och 40 �� samt rubriken n�rmast</p> <p style="position:absolute;top:315px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">f�re 36 � lagen (2006:595) om europakooperativ ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:359px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><i>Sammankallande av f�reningsst�mma genom Bolagsverkets f�rsorg</i></p> <p style="position:absolute;top:385px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>36 �</b> Om en f�reningsst�mma som ska h�llas enligt SCE-f�rordningen, lagen<br/>(1987:667) om ekonomiska f�reningar, stadgarna eller ett st�mmobeslut inte<br/>sammankallas p� f�reskrivet s�tt, ska Bolagsverket efter ans�kan genast kalla<br/>till f�reningsst�mma. Om kallelse inte kan ske p� det s�tt som anges i 7 kap. 8 �<br/>lagen om ekonomiska f�reningar, f�r Bolagsverket kalla till f�reningsst�mma<br/>p� n�got annat l�mpligt s�tt. En ans�kan f�r g�ras av en ledamot i f�rvaltnings-<br/>organet, ledningsorganet eller tillsynsorganet, den verkst�llande direkt�ren, en<br/>revisor eller en f�reningsmedlem. Europakooperativet ska ers�tta kostnaderna<br/>f�r kallelsen.</p> <p style="position:absolute;top:559px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>40 �</b></p> <p style="position:absolute;top:557px;left:101px;white-space:nowrap" class="ft13">2</p> <p style="position:absolute;top:559px;left:120px;white-space:nowrap" class="ft10">Bolagsverkets beslut att avskriva en anm�lan om registrering eller att</p> <p style="position:absolute;top:576px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">v�gra registrering f�r �verklagas till allm�n f�rvaltningsdomstol inom tv� m�-<br/>nader fr�n dagen f�r beslutet. Detsamma g�ller verkets beslut i ett tillst�nds�-<br/>rende enligt 16 �, verkets beslut om att v�gra utf�rda ett intyg enligt 8 eller 20 �<br/>samt verkets beslut enligt 36 eller 39 �. Pr�vningstillst�nd kr�vs vid �verkla-<br/>gande till kammarr�tten.</p> <p style="position:absolute;top:663px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Finansinspektionens beslut i ett �rende enligt 6 eller 13 � och Skatteverkets</p> <p style="position:absolute;top:681px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">beslut om hinder mot flyttning av s�te enligt 16 a � f�r �verklagas till allm�n<br/>f�rvaltningsdomstol. Pr�vningstillst�nd kr�vs vid �verklagande till kammar-<br/>r�tten.</p> <p style="position:absolute;top:733px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Bolagsverkets beslut i ett �rende enligt 37 � f�r �verklagas till allm�n dom-</p> <p style="position:absolute;top:750px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">stol i den ort d�r lednings- eller f�rvaltningsorganet har sitt s�te. Ett beslut en-<br/>ligt 37 � f�rsta stycket f�r �verklagas inom tre veckor fr�n den dag d� europa-<br/>kooperativet fick del av beslutet. Ett beslut enligt 37 � andra stycket f�r �ver-<br/>klagas inom tre veckor fr�n dagen f�r beslutet.</p> <p style="position:absolute;top:820px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Vid �verklagande enligt tredje stycket g�ller lagen (1996:242) om dom-</p> <p style="position:absolute;top:837px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">stols�renden.</p> <p style="position:absolute;top:911px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Prop. 2012/13:166, bet. 2012/13:CU22, rskr. 2013/14:1.</p> <p style="position:absolute;top:923px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">2 Senaste lydelse 2009:714. �ndringen inneb�r bl.a. att tredje stycket upph�vs.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2013:733</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft110">Utkom fr�n trycket<br/>den 8 oktober 2013</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2013:733</b></p> <p style="position:absolute;top:946px;left:527px;white-space:nowrap" class="ft22">Norstedts Juridik AB/Fritzes</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:532px;white-space:nowrap" class="ft22">Elanders Sverige AB, 2013</p> <p style="position:absolute;top:69px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft23">1. Denna lag tr�der i kraft den 1 november 2013. <br/>2. �ldre f�reskrifter g�ller fortfarande f�r �verklagande av beslut som l�ns-</p> <p style="position:absolute;top:104px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">styrelsen har meddelat f�re ikrafttr�dandet.</p> <p style="position:absolute;top:139px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:174px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">BEATRICE ASK</p> <p style="position:absolute;top:191px;left:412px;white-space:nowrap" class="ft23">Johan Danelius<br/>(Justitiedepartementet)</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (2006:595) om
europakooperativ;

utf�rdad den 26 september 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs att 36 och 40 �� samt rubriken n�rmast

f�re 36 � lagen (2006:595) om europakooperativ ska ha f�ljande lydelse.

Sammankallande av f�reningsst�mma genom Bolagsverkets f�rsorg

36 � Om en f�reningsst�mma som ska h�llas enligt SCE-f�rordningen, lagen
(1987:667) om ekonomiska f�reningar, stadgarna eller ett st�mmobeslut inte
sammankallas p� f�reskrivet s�tt, ska Bolagsverket efter ans�kan genast kalla
till f�reningsst�mma. Om kallelse inte kan ske p� det s�tt som anges i 7 kap. 8 �
lagen om ekonomiska f�reningar, f�r Bolagsverket kalla till f�reningsst�mma
p� n�got annat l�mpligt s�tt. En ans�kan f�r g�ras av en ledamot i f�rvaltnings-
organet, ledningsorganet eller tillsynsorganet, den verkst�llande direkt�ren, en
revisor eller en f�reningsmedlem. Europakooperativet ska ers�tta kostnaderna
f�r kallelsen.

40 �

2

Bolagsverkets beslut att avskriva en anm�lan om registrering eller att

v�gra registrering f�r �verklagas till allm�n f�rvaltningsdomstol inom tv� m�-
nader fr�n dagen f�r beslutet. Detsamma g�ller verkets beslut i ett tillst�nds�-
rende enligt 16 �, verkets beslut om att v�gra utf�rda ett intyg enligt 8 eller 20 �
samt verkets beslut enligt 36 eller 39 �. Pr�vningstillst�nd kr�vs vid �verkla-
gande till kammarr�tten.

Finansinspektionens beslut i ett �rende enligt 6 eller 13 � och Skatteverkets

beslut om hinder mot flyttning av s�te enligt 16 a � f�r �verklagas till allm�n
f�rvaltningsdomstol. Pr�vningstillst�nd kr�vs vid �verklagande till kammar-
r�tten.

Bolagsverkets beslut i ett �rende enligt 37 � f�r �verklagas till allm�n dom-

stol i den ort d�r lednings- eller f�rvaltningsorganet har sitt s�te. Ett beslut en-
ligt 37 � f�rsta stycket f�r �verklagas inom tre veckor fr�n den dag d� europa-
kooperativet fick del av beslutet. Ett beslut enligt 37 � andra stycket f�r �ver-
klagas inom tre veckor fr�n dagen f�r beslutet.

Vid �verklagande enligt tredje stycket g�ller lagen (1996:242) om dom-

stols�renden.

1 Prop. 2012/13:166, bet. 2012/13:CU22, rskr. 2013/14:1.

2 Senaste lydelse 2009:714. �ndringen inneb�r bl.a. att tredje stycket upph�vs.

SFS 2013:733

Utkom fr�n trycket
den 8 oktober 2013

background image

2

SFS 2013:733

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

1. Denna lag tr�der i kraft den 1 november 2013.
2. �ldre f�reskrifter g�ller fortfarande f�r �verklagande av beslut som l�ns-

styrelsen har meddelat f�re ikrafttr�dandet.

P� regeringens v�gnar

BEATRICE ASK

Johan Danelius
(Justitiedepartementet)

;
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.