SFS 2013:733 Lag om ändring i lagen (2006:595) om europakooperativ

Du är här: Start / Associationsrätt / Lag (2006:595) om europakooperativ / SFS 2013:733 Lag om ändring i lagen (2006:595) om europakooperativ
130733.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2006:595) om
europakooperativ;

utfärdad den 26 september 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 36 och 40 §§ samt rubriken närmast

före 36 § lagen (2006:595) om europakooperativ ska ha följande lydelse.

Sammankallande av föreningsstämma genom Bolagsverkets försorg

36 § Om en föreningsstämma som ska hållas enligt SCE-förordningen, lagen
(1987:667) om ekonomiska föreningar, stadgarna eller ett stämmobeslut inte
sammankallas på föreskrivet sätt, ska Bolagsverket efter ansökan genast kalla
till föreningsstämma. Om kallelse inte kan ske på det sätt som anges i 7 kap. 8 §
lagen om ekonomiska föreningar, får Bolagsverket kalla till föreningsstämma
på något annat lämpligt sätt. En ansökan får göras av en ledamot i förvaltnings-
organet, ledningsorganet eller tillsynsorganet, den verkställande direktören, en
revisor eller en föreningsmedlem. Europakooperativet ska ersätta kostnaderna
för kallelsen.

40 §

2

Bolagsverkets beslut att avskriva en anmälan om registrering eller att

vägra registrering får överklagas till allmän förvaltningsdomstol inom två må-
nader från dagen för beslutet. Detsamma gäller verkets beslut i ett tillståndsä-
rende enligt 16 §, verkets beslut om att vägra utfärda ett intyg enligt 8 eller 20 §
samt verkets beslut enligt 36 eller 39 §. Prövningstillstånd krävs vid överkla-
gande till kammarrätten.

Finansinspektionens beslut i ett ärende enligt 6 eller 13 § och Skatteverkets

beslut om hinder mot flyttning av säte enligt 16 a § får överklagas till allmän
förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammar-
rätten.

Bolagsverkets beslut i ett ärende enligt 37 § får överklagas till allmän dom-

stol i den ort där lednings- eller förvaltningsorganet har sitt säte. Ett beslut en-
ligt 37 § första stycket får överklagas inom tre veckor från den dag då europa-
kooperativet fick del av beslutet. Ett beslut enligt 37 § andra stycket får över-
klagas inom tre veckor från dagen för beslutet.

Vid överklagande enligt tredje stycket gäller lagen (1996:242) om dom-

stolsärenden.

1 Prop. 2012/13:166, bet. 2012/13:CU22, rskr. 2013/14:1.

2 Senaste lydelse 2009:714. �ndringen innebär bl.a. att tredje stycket upphävs.

SFS 2013:733

Utkom från trycket
den 8 oktober 2013

background image

2

SFS 2013:733

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

1. Denna lag träder i kraft den 1 november 2013.
2. �ldre föreskrifter gäller fortfarande för överklagande av beslut som läns-

styrelsen har meddelat före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Johan Danelius
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom associationsrätten
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.