SFS 2016:222 Lag om ändring i lagen (2006:595) om europakooperativ

Du är här: Start / Associationsrätt / Lag (2006:595) om europakooperativ / SFS 2016:222 Lag om ändring i lagen (2006:595) om europakooperativ
160222.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2006:595) om
europakooperativ;

utfärdad den 10 mars 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (2006:595) om euro-

pakooperativ

dels att 40 § ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 41 §, av följande lydelse.

40 §

2

Bolagsverkets beslut att skriva av en anmälan om registrering eller att

vägra registrering får överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Detsamma
gäller verkets beslut i ett tillståndsärende enligt 16 §, verkets beslut om att
vägra utfärda ett intyg enligt 8 eller 20 § samt verkets beslut enligt 36 eller
39 §. Ett beslut av Bolagsverket att vägra registrering av en firma överklagas
dock till Patent- och marknadsdomstolen. Ett överklagande ska ha kommit in
inom två månader från dagen för beslutet.

Finansinspektionens beslut i ett ärende enligt 6 eller 13 § och Skatteverkets

beslut om hinder mot flyttning av säte enligt 16 a § får överklagas till allmän
förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

41 §

Bolagsverkets beslut i ett ärende enligt 37 § får överklagas till allmän

domstol i den ort där lednings- eller förvaltningsorganet har sitt säte. Ett be-
slut enligt 37 § första stycket får överklagas inom tre veckor från den dag då
europakooperativet fick del av beslutet. Ett beslut enligt 37 § andra stycket får
överklagas inom tre veckor från dagen för beslutet.

Vid överklagande gäller lagen (1996:242) om domstolsärenden.

1. Denna lag träder i kraft den 1 september 2016.
2. �ldre bestämmelser gäller fortfarande för mål som har inletts i allmän

förvaltningsdomstol före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

PETER HULTQVIST

Torbjörn Malm
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2015/16:57, bet. 2015/16:JuU10, rskr. 2015/16:159.

2 Senaste lydelse 2013:733.

SFS 2016:222

Utkom från trycket
den 22 mars 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

Viktiga lagar inom associationsrätten
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.