SFS 2018:173 Lag om ändring i lagen (2006:595) om europakooperativ

Du är här: Start / Associationsrätt / Lag (2006:595) om europakooperativ / SFS 2018:173 Lag om ändring i lagen (2006:595) om europakooperativ
SFS2018-173.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2006:595) om europakooperativ

Utfärdad den 5 april 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 31 § lagen (2006:595) om europa-
kooperativ ska ha följande lydelse.

31 §2 Ett europakooperativ ska upprätta årsredovisning och, i förekommande
fall, koncernredovisning i enlighet med de bestämmelser i årsredovisnings-
lagen (1995:1554) som är tillämpliga på ekonomiska föreningar. När det
gäller europakooperativ som driver försäkringsrörelse tillämpas i stället de
bestämmelser i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag som
är tillämpliga på försäkringsföreningar.

När det gäller europakooperativ som ger ut elektroniska pengar eller driver

finansieringsrörelse tillämpas 12 kap. 28 § lagen (2004:297) om bank- och
finansieringsrörelse respektive 3 kap. 10 § lagen (2011:755) om elektroniska
pengar i stället för första stycket.

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2018.

På regeringens vägnar

HEL�0NE FRITZON

Torbjörn Malm
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2017/18:77, bet. 2017/18:FiU36, rskr. 2017/18:207.

2 Senaste lydelse 2011:771.

SFS

2018:173

Publicerad
den

11 april 2018

Viktiga lagar inom associationsrätten
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.