SFS 2018:1683 Lag om ändring i lagen (2006:595) om europakooperativ

SFS2018-1683.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2006:595) om europakooperativ

Utfärdad den 15 november 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 3 och 40 §§ och rubriken närmast
före 3 § lagen (2006:595) om europakooperativ ska ha följande lydelse.

Företagsnamn
3 §
Ett europakooperativs företagsnamn ska innehålla beteckningen SCE.
Företagsnamnet ska tydligt skilja sig från andra ännu bestående företags-
namn som är införda i det register som avses i 10 §.

40 §2 Bolagsverkets beslut att skriva av en anmälan om registrering eller att
vägra registrering får överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Detsamma
gäller verkets beslut i ett tillståndsärende enligt 16 §, verkets beslut om att
vägra utfärda ett intyg enligt 8 eller 20 § samt verkets beslut enligt 36 eller
39 §. Ett beslut av Bolagsverket att vägra registrering av ett företagsnamn
överklagas dock till Patent- och marknadsdomstolen. Ett överklagande ska
ha kommit in inom två månader från dagen för beslutet.

Finansinspektionens beslut i ett ärende enligt 6 eller 13 § och Skatte-

verkets beslut om hinder mot flyttning av säte enligt 16 a § får överklagas till
allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

På regeringens vägnar

HELÉNE FRITZON

Magnus Hermansson
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2017/18:267, bet. 2018/19:NU5, rskr. 2018/19:14.

2 Senaste lydelse 2016:222.

SFS

2018:1683

Publicerad
den

20 november 2018

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.