SFS 2019:761 Lag om ändring i lagen (2006:595) om europakooperativ

Du är här: Start / Associationsrätt / Lag (2006:595) om europakooperativ / SFS 2019:761 Lag om ändring i lagen (2006:595) om europakooperativ
SFS2019-761.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2006:595) om europakooperativ

Utfärdad den 21 november 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 7, 8 och 21 §§ lagen (2006:595) om
europakooperativ ska ha följande lydelse.

7 §2 I fråga om skyddet för en fusionerande förenings borgenärer ska
bestämmelserna i 23 kap. 20 och 22�24 §§ aktiebolagslagen (2005:551) om
tillstånd att verkställa en fusionsplan tillämpas. När det gäller föreningar
som driver

� finansieringsrörelse tillämpas i stället 12 kap. 21 § lagen (2004:297) om

bank- och finansieringsrörelse,

� försäkringsrörelse som försäkringsföretag tillämpas i stället 13 kap.

33�35 §§ försäkringsrörelselagen (2010:2043),

� tjänstepensionsverksamhet som tjänstepensionsföretag tillämpas

i stället 10 kap. 62�64 §§ lagen (2019:742) om tjänstepensionsföretag.

8 §3 Bolagsverket ska utfärda ett sådant intyg som avses i artikel 29.2 i
SCE-förordningen, när beslut om tillstånd har meddelats enligt 23 kap.
23 eller 24 § aktiebolagslagen (2005:551) och beslutet har fått laga kraft.
När det gäller föreningar som driver finansieringsrörelse tillämpas i stället
12 kap. 22 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse.

När det gäller europakooperativ som driver försäkringsrörelse ska

Bolagsverket utfärda intyget när beslut om tillstånd har meddelats enligt
13 kap. 33 § försäkringsrörelselagen (2010:2043) eller 10 kap. 62 § lagen
(2019:742) om tjänstepensionsföretag och beslutet har fått laga kraft.

21 §4 I fråga om europakooperativ som har ett sådant förvaltningssystem
som avses i artiklarna 37�41 i SCE-förordningen, i den ursprungliga
lydelsen, (dualistiskt organiserade europakooperativ) gäller följande.

Om något annat inte följer av någon annan författning eller av SCE-

förordningen, i den ursprungliga lydelsen, ska lagen (2018:672) om
ekonomiska föreningar och andra författningar om styrelsen eller dess
ledamöter tillämpas på ledningsorganet eller dess ledamöter.

Det som sägs om styrelsen eller dess ledamöter i följande bestämmelser i

lagen om ekonomiska föreningar ska tillämpas på tillsynsorganet eller dess
ledamöter:

� 6 kap. 29�32 §§ om upplysningsplikt mot föreningsstämman,
� 6 kap. 47 § om talan mot föreningsstämmans beslut,

1 Prop. 2018/19:158, bet. 2019/20:FiU12, rskr. 2019/20:27.

2 Senaste lydelse 2010:2074.

3 Senaste lydelse 2010:2074.

4 Senaste lydelse 2018:727.

SFS

2019:761

Publicerad
den

26 november 2019

background image

SFS

2019:761

2

� 6 kap. 50 § om talan mot föreningen,
� 6 kap. 51 § om skiljeförfarande,
� 7 kap. 3 § andra stycket om styrelsesuppleanter,
� 7 kap. 4 § andra stycket om delegation av uppgifter,
� 7 kap. 7 § första stycket om krav på medlemskap,
� 7 kap. 8 § om bosättningskrav,
� 7 kap. 9�11 §§ om hinder mot att vara styrelseledamot,
� 7 kap. 13 § om när en ändring i styrelsens sammansättning får verkan,
� 7 kap. 14 § om förtida avgång,
� 7 kap. 20 § första stycket om inträde av suppleant,
� 7 kap. 21 § andra stycket om beslutsunderlag,
� 7 kap. 23 § om jäv,
� 7 kap. 24 och 25 §§ om protokoll,
� 7 kap. 26 § om arvode och annan ersättning till styrelseledamot,
� 7 kap. 44 och 45 §§ om registrering,
� 7 kap. 46 § om anmälan av aktieinnehav,
� 8 kap. 7 § om tillhandahållande av upplysningar till revisorn,
� 8 kap. 19 § om revisorsjäv,
� 8 kap. 32 § första stycket om revisionsberättelsen,
� 8 kap. 46 § om underrättelse om brottsmisstanke,
� 17 kap. 11 § om tvångslikvidation,
� 17 kap. 43 § andra och tredje styckena om styrelseval i samband med

upphörande av likvidation,

� 17 kap. 44 § om styrelseval efter upphävande av likvidationsbeslut,
� 19 kap. 9 § om avregistrering av ledamot, och
� 21 kap. 1 och 4�13 §§ om skadestånd.
När 7 kap. 7 § lagen om ekonomiska föreningar tillämpas på europa-

kooperativ, ska den paragrafens första stycke inte gälla arbetstagar-
representanter som har utsetts enligt lagen (2006:477) om arbetstagar-
inflytande i europakooperativ.

För dualistiskt organiserade europakooperativ som driver försäkrings-

rörelse som försäkringsföretag gäller även 2 kap. 2 § försäkringsrörelse-
lagen (2010:2043). För dualistiskt organiserade europakooperativ som
driver tjänstepensionsverksamhet som tjänstepensionsföretag gäller även
2 kap. 2 § lagen (2019:742) om tjänstepensionsföretag.

Denna lag träder i kraft den 15 december 2019.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Torbjörn Malm
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom associationsrätten
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.