SFS 2019:761 Lag om ändring i lagen (2006:595) om europakooperativ

Du är här: Start / Associationsrätt / Lag (2006:595) om europakooperativ / SFS 2019:761 Lag om ändring i lagen (2006:595) om europakooperativ
SFS2019-761.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2006:595) om europakooperativ

Utfärdad den 21 november 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 7, 8 och 21 §§ lagen (2006:595) om
europakooperativ ska ha följande lydelse.

7 §2 I fråga om skyddet för en fusionerande förenings borgenärer ska
bestämmelserna i 23 kap. 20 och 22�24 §§ aktiebolagslagen (2005:551) om
tillstånd att verkställa en fusionsplan tillämpas. När det gäller föreningar
som driver

� finansieringsrörelse tillämpas i stället 12 kap. 21 § lagen (2004:297) om

bank- och finansieringsrörelse,

� försäkringsrörelse som försäkringsföretag tillämpas i stället 13 kap.

33�35 §§ försäkringsrörelselagen (2010:2043),

� tjänstepensionsverksamhet som tjänstepensionsföretag tillämpas

i stället 10 kap. 62�64 §§ lagen (2019:742) om tjänstepensionsföretag.

8 §3 Bolagsverket ska utfärda ett sådant intyg som avses i artikel 29.2 i
SCE-förordningen, när beslut om tillstånd har meddelats enligt 23 kap.
23 eller 24 § aktiebolagslagen (2005:551) och beslutet har fått laga kraft.
När det gäller föreningar som driver finansieringsrörelse tillämpas i stället
12 kap. 22 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse.

När det gäller europakooperativ som driver försäkringsrörelse ska

Bolagsverket utfärda intyget när beslut om tillstånd har meddelats enligt
13 kap. 33 § försäkringsrörelselagen (2010:2043) eller 10 kap. 62 § lagen
(2019:742) om tjänstepensionsföretag och beslutet har fått laga kraft.

21 §4 I fråga om europakooperativ som har ett sådant förvaltningssystem
som avses i artiklarna 37�41 i SCE-förordningen, i den ursprungliga
lydelsen, (dualistiskt organiserade europakooperativ) gäller följande.

Om något annat inte följer av någon annan författning eller av SCE-

förordningen, i den ursprungliga lydelsen, ska lagen (2018:672) om
ekonomiska föreningar och andra författningar om styrelsen eller dess
ledamöter tillämpas på ledningsorganet eller dess ledamöter.

Det som sägs om styrelsen eller dess ledamöter i följande bestämmelser i

lagen om ekonomiska föreningar ska tillämpas på tillsynsorganet eller dess
ledamöter:

� 6 kap. 29�32 §§ om upplysningsplikt mot föreningsstämman,
� 6 kap. 47 § om talan mot föreningsstämmans beslut,

1 Prop. 2018/19:158, bet. 2019/20:FiU12, rskr. 2019/20:27.

2 Senaste lydelse 2010:2074.

3 Senaste lydelse 2010:2074.

4 Senaste lydelse 2018:727.

SFS

2019:761

Publicerad
den

26 november 2019

background image

SFS

2019:761

2

� 6 kap. 50 § om talan mot föreningen,
� 6 kap. 51 § om skiljeförfarande,
� 7 kap. 3 § andra stycket om styrelsesuppleanter,
� 7 kap. 4 § andra stycket om delegation av uppgifter,
� 7 kap. 7 § första stycket om krav på medlemskap,
� 7 kap. 8 § om bosättningskrav,
� 7 kap. 9�11 §§ om hinder mot att vara styrelseledamot,
� 7 kap. 13 § om när en ändring i styrelsens sammansättning får verkan,
� 7 kap. 14 § om förtida avgång,
� 7 kap. 20 § första stycket om inträde av suppleant,
� 7 kap. 21 § andra stycket om beslutsunderlag,
� 7 kap. 23 § om jäv,
� 7 kap. 24 och 25 §§ om protokoll,
� 7 kap. 26 § om arvode och annan ersättning till styrelseledamot,
� 7 kap. 44 och 45 §§ om registrering,
� 7 kap. 46 § om anmälan av aktieinnehav,
� 8 kap. 7 § om tillhandahållande av upplysningar till revisorn,
� 8 kap. 19 § om revisorsjäv,
� 8 kap. 32 § första stycket om revisionsberättelsen,
� 8 kap. 46 § om underrättelse om brottsmisstanke,
� 17 kap. 11 § om tvångslikvidation,
� 17 kap. 43 § andra och tredje styckena om styrelseval i samband med

upphörande av likvidation,

� 17 kap. 44 § om styrelseval efter upphävande av likvidationsbeslut,
� 19 kap. 9 § om avregistrering av ledamot, och
� 21 kap. 1 och 4�13 §§ om skadestånd.
När 7 kap. 7 § lagen om ekonomiska föreningar tillämpas på europa-

kooperativ, ska den paragrafens första stycke inte gälla arbetstagar-
representanter som har utsetts enligt lagen (2006:477) om arbetstagar-
inflytande i europakooperativ.

För dualistiskt organiserade europakooperativ som driver försäkrings-

rörelse som försäkringsföretag gäller även 2 kap. 2 § försäkringsrörelse-
lagen (2010:2043). För dualistiskt organiserade europakooperativ som
driver tjänstepensionsverksamhet som tjänstepensionsföretag gäller även
2 kap. 2 § lagen (2019:742) om tjänstepensionsföretag.

Denna lag träder i kraft den 15 december 2019.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Torbjörn Malm
(Justitiedepartementet)